Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

1. Zapisy na zajęcia w ramach obowiązkowego WF-u

2017-09-20 11:24

2. Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2017/2018

2017-09-18 09:44

Uroczystość odbędzie się 28 września 2017 roku (czwartek) o godzinie 12.00 w Auli Centrum Dydaktyczno - Badawczego Nanotechnologii, przy al. Piastów 45 w Szczecinie 

PROGRAM:

  • Hymn państwowy
  • Wystąpienie JM Rektora  - dr hab. inż. Jacka Wróbla, prof. nadzw. 
  • Wystąpienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina
  • Informacja o wyróżnionych studentach w roku akademickim 2016/2017
  • Immatrykulacja studentów
  • Wystąpienie przedstawiciela społeczności akademickiej
  • Wykład inauguracyjny: "Genetyka smaku", dr hab. Inga Kowalewska - Łuczak 
  • Zakończenie uroczystości

3. 70 lat Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

2017-09-13 13:3116 września o godzinie 8.00 w Bazylice Archikatedralnej odprawiona zostanie msza święta w intencji pracowników i absolwentów WTiICh. Absolwentom roczników 2016 i 2017 wręczone zostaną dyplomy (Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii) zaś wieczorem, również w drugim dniu uroczystości odbędzie się bal. Główna uroczystość, gala jubileuszowa, rozpocznie się 16 września  o godzinie 10.00 w budynku Nowej Chemii (al. Piastów 42) W programie szczególną uwagę zwracają wystąpienia przybliżające historię Wydziału (prof. prof. Rafał Rakoczy i Jacek Soroka) O „Mariażu chemii i przemysłu” mówić będzie Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Wykład wygłosi również przedstawiciel Grupy Azoty. Organizatorzy zaplanowali też wizyty w instytutach i katedrach Wydziału i zwiedzanie wystaw towarzyszących obchodom. Informacje: dr hab inż. Agata Markowska-Szczupak
tel . kom. 603 75 96 39 oraz http://wtiich70.zut.edu.pl/

4. Uwaga! Ogłaszamy II nabór na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

2017-09-11 12:26
SDN

5. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT ogłasza X jubileuszową edycję konkursu pn. „Dyplom z wyoB+Raźni”

2017-09-11 10:44

6. Kolejny LIDER w Instytucie Polimerów

2017-09-11 10:20Wśród zwycięskich projektów (ogółem do konkursu dokonano 183 zgłoszenia) doceniono wniosek Pana mgr inż. Szymona Kuglera, doktoranta w Zakładzie Technologii Materiałów Polimerowych Instytutu Polimerów pt. „Ochronne farby proszkowe z konkurencyjnych cenowo surowców pochodzenia biologicznego: synteza składników, komponowanie i ocena właściwości powłok na podłożu stalowym”. Spośród 66 najwyżej ocenionych projektów i zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 34 uzyskały dofinansowanie na prowadzenie badań naukowych i kierowanie własnym zespołem badawczym. Wniosek p. Szymona Kuglera uplasował się na 12 pozycji. Sukces mgr inż. Szymona Kuglera to już trzecie takie osiągnięcie młodych, ambitnych naukowców Instytutu Polimerów. W trzeciej edycji konkursu laureatem został dr inż. Krzysztof Kowalczyk, zaś w szóstej – dr inż. Agnieszka Piegat. Panu mgr inż. Szymonowi Kuglerowi serdecznie gratulujemy sukcesu!

7. 22. edycja Międzynarodowej Konferencji Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2017)

2017-09-08 09:52

8. Międzynarodowe wyróżnienie Prof. Urszuli Narkiewicz

2017-09-07 14:13Pani Profesor Urszula Narkiewicz Z Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska (WTiICh) została nagrodzona medalem za osiągnięcia w dziedzinie  "Advanced Materials Science and Technology". Medal został wręczony 22 sierpnia 2017 w Stockholmie na „European Advanced Materials Congress”,  organizowanym przez liczące ponad 50000 członków ze 139 krajów International Association of Advanced Materials. Gratulujemy. Certyfikat wręczony Profesor Narkiewicz Profesor Narkiewicz Zdjecie medalu, który otrzymała Profesor Narkiewcz

9. III Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D"

2017-09-06 11:56Dzisiaj ruszyła III Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" organizowana przez Katedrę Fizykochemii Nanomateriałów z Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Ewą Mijowską. Aula Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii (CDBN) będzie przez 3 dni strefą przyjazną grafenowi i innym materiałom dwuwymiarowym. Zjechało się do Szczecina 80 naukowców z całej Polski, aby zaobserwować jak Katedra Fizykochemiii Nanomateriałów staje się FLATLANDEM (płaskim światem). Trzymajmy kciuki za owocne dyskusje podczas sesji plenarnych i plakatowych. Uczestnicy Konferencji Plakaty można oglądać w dniu dzisiejszym od 16.00 do 17.00 w holu CDBN. Szczegóły o konferencji na stronie www.grafen2d.zut.edu.pl. Zapraszamy!

10. Ruszył konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS

2017-09-05 11:59Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i łączą w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w danych dziedzinach badawczych oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów. Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm uczonym – jednemu pracującemu w Polsce i drugiemu pracującemu na terenie Niemiec. Konkurs jest skierowany do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR – po 100 000 EUR dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej. Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający minimum stopień naukowy doktora, którzy są zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje. W konkursie mogą wziąć udział uczeni ze stopniem minimum doktora, którzy są liderami zespołów badawczych w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej. Nagroda COPERNICUS jest wspólnym przedsięwzięciem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) zapoczątkowanym w roku 2004. Nagroda jest przyznawana co dwa lata. Wśród laureatów nagrody znaleźli się m.in. prof. Agnieszka Chacińska oraz prof. Peter Rehling. Laureaci zostali wyróżnieni za badania, które przyczyniły się do odkrycia kluczowych mechanizmów biogenezy mitochondriów. Współpraca badawcza naukowców przyniosła szereg istotnych odpowiedzi na fundamentalne pytania o sposób transportu wewnątrzkomórkowego białek z cytozolu do mitochondriów. Nagrodę otrzymali ponadto prof. Marek Żukowski i prof. Harald Weinfurter. Ich wieloletnia współpraca przyniosła rezultaty  w postaci przedsięwzięć i publikacji badawczych, które  wpłynęły na  rozwój optyki kwantowej oraz kwantowej teorii informacji. Termin zgłaszania kandydatów w siódmym konkursie o Copernicusa upływa w dniu 17 października 2017 r. Kontakt prasowy: Dominika Wojtysiak-Łańska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, tel. 22 845 95 41; 698 931 944; email: wojtysiak@fnp.org.pl Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. DFG (Niemiecka Wspólnota Badawcza) jest niemiecką samorządową organizacją naukową. Najważniejszym zadaniem DFG jest wybór – w drodze konkursu – i finansowanie najlepszych projektów naukowych realizowanych przez uczonych w niemieckich instytucjach badawczych.


Powered by: Bootstrap, from Twitter