e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Czwartek, 21 września 2017 • imieniny: Jonasza, Mateusza
Osiągnięcia pracowników

Tomasz Hyla

Dr inż. Tomasz Hyla, adiunkt w Katedrze Inżynierii Oprogramowania, zakwalifikował się do kolejnej edycji rządowego programu Top 500 Innovators i 27 lipca wyjeżdża do Cambridge. Dr Tomasz Hyla prowadzi badania w zakresie kryptografii i zabezpieczeń systemów informatycznych

Top 500 Innovators to 9-tygodniowe programy stażowo-szkoleniowe dotychczas zrealizowane na najlepszych uczelniach świata na podstawie rankingów uczelni o zasięgu światowym. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd aż 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities).

O miejsce w czwartej edycji rządowego programu konkurowało 319 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii z całej Polski. Po ocenie formalnej odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, w których oceniano aplikacyjność badań, innowacyjność prowadzonych projektów, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w zespole i znajomość języka angielskiego. Ostatecznie wyłoniono 180 finalistów ostatniej edycji „Top 500 Innovators”, z czego 44 proc. stanowią kobiety.

Więcej: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/znamy-uczestnikow-czwartej-edycji-programu-top-500-innvators.html

 

Cykl szkoleń w ramach programu Erasmus+ dla pracowników administracyjnych Wydziału Informatyki w roku 2015 – rozpoczęty.
Nasza kadra administracyjna bardzo pozytywnie wyróżnia się na tle innych wydziałów ZUTu.

Sezon szkoleniowy rozpoczęła w dniach 2-6 lutego br.

Pani Liliana Dudzień – sekretarka Dziekana uczestnicząc w warsztatach na University of Warwick w Coventry (Wielka Brytania).

Celem głównym pobytu było doskonalenie kompetencji w zakresie współpracy z przedstawicielami firm i instytucji publicznych, jak również poznanie organizacji pracy uczelni przyjmującej.
Na szkolenie złożyły się przede wszystkim spotkania z pracownikami, wykłady i warsztaty prowadzone przez specjalistów, obserwacja typowych zadań i procedur w środowisku akademickim (także w trybie tzw. jobshadow), rozpoznawanie znaczenia kompetencji społecznych wśród pracowników i studentów oraz doskonalenie relacji studenci – administracja – nauczyciele.

Każdy taki kontakt wzbogaca naszą kadrę o nowe kompetencje oraz uczy wrażliwości i tolerancji.

Trzymamy kciuki za kolejnych odważnych.

 

Przemysłw Korytkowski
Foto z: pkorytkowski.zut.edu.pl

1 stycznia 2015 roku dr inż. Przemysław Korytkowski został powołany na członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Spośród 174 kandydatów zgłoszonych przez jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A oraz podmioty reprezentujące środowiska społeczno-gospodarcze 15 naukowców otrzymało nominację.

Dr inż. Przemysław Korytkowski jest adiunktem na naszym Wydziale, pełni funkcję Kierownika Zakładu Inżynierii Produkcji w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych. Zajmuje się modelowaniem i symulacją dynamicznych systemów dyskretnych oraz eksploracją danych. Odbył staże naukowe we Francji, Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Jest stypendystą programu MNiSW "Top500 Innovators" oraz uczestnikiem projektu NCBR "SIMS". Zasiada w Radzie Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych to organ opiniodawczo-doradczy ministra. Jego podstawowym zadaniem jest przeprowadzenie kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w odniesieniu do standardów międzynarodowych.

Więcej:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/minister-powolala-nowych-czlonkow-komitetu-ewaluacji-jednostek-naukowych.html

 

fotoreportaż

Fotoreportaż

Już następnego dnia po sukcesie dra hab. inż Imeda El Fraya, 5 grudnia 2014 rok przed naszą Radą Wydziału stanął dr inż. Jerzy Pejaś. Czterogodzinne postępowanie habilitacyjne zakończyło się bezapelacyjnym sukcesem kandydata, jednego z bardziej rozpoznawalnych polskich kryptologów.

W kolokwium habilitacyjnym udział wzięło trzech niezwykle wymagających recenzentów:

 • prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski (Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki),
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Gawinecki (Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki),
 • dr hab. inż. Janusz Stokłosa, prof. PP (Politechnika Poznańska, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej).

Dr hab. inż. Jerzy Pejaś to jedna z legend naszego Wydziału - pracuje od początku jego istnienia, był najbliższym współpracownikiem prof. Jerzego Sołdka - założyciela naszego Wydziału. To 18-ty samodzielny pracownik naukowy Wydziału Informatyki. Mamy już 7 profesorów i 11 doktorów habilitowanych.

Kolejnemu doktorowi habilitowanemu bardzo gratulujemy.

 

fotoreportaż

Fotoreportaż

Bardzo pomyślnie zakończyło się trwające wiele miesięcy postępowanie habilitacyjne dra inż. Imeda El Fraya z Katedry Inżynierii Oprogramowania. W miniony czwartek, 4 grudnia 2014 roku, w obecności znakomitych recenzentów:

 • prof. dra hab. inż. Mieczysława Muraszkiewicza (Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • prof. dra hab. inż. Jerzego Gawineckiego (Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki),
 • dra hab. inż. Arkadiusza Orłowskiego, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

po trwającym prawie 4 godziny kolokwium habilitacyjnym Rada Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka w dziedzinie nauk technicznych naszemu Kandydatowi.

Dr hab. inż Imed El Fray pracuje na Wydziale Informatyki od jego powstania, wcześniej był pracownikiem Instytutu Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Jest uznanym w Polsce kryptologiem od wielu lat funkcjonującym w nauce i praktyce w zespole dra Jerzego Pejasia. To 17-ty samodzielny pracownik naukowy naszego Wydziału.

Serdecznie gratulujemy.

 

Kilka dni temu (5-7.11.2014) na 13. Międzynarodowej Konferencji Computer Information Systems & Industrial Management Applications w Ho Chi Minh City w Wietnamie dr inż. Imed El Fray jako główny Autor publikacji "Protection Profile for secure sensitive information system on mobile devices", zgłoszonej wspólnie z dr inż. Tomaszem Hylą i mgr inż. Włodzimierzem Chocianowiczem, otrzymał prestiżową nagrodę Konferencji - Best Paper.

Artykuł powstał w Zespole Ochrony Informacji, który tworzą Imed El Fray, Jerzy Pejaś, Włodzimierz Chocianowicz, Tomasz Hyla i Witold Macków,  w ramach projektu NCBiR "Urządzenia Mobilne do Ochrony Informacji Niejawnych".

Pierwszemu Autorowi i całemu zespołowi serdecznie gratulujemy. To oczywiście dobry omen przed zbliżającym się kolokwium habilitacyjnym dra El Fraya.

Best Paper Award

 

7. Życiowy sukces dra Radosława Mantiuka
poniedziałek, 02 czerwca 2014

Dr Radosłw Mantiuk

W miniony piątek miało miejsce doniosłe dla naszego Wydziału zdarzenie - odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego przez dra inż. Radosława Mantiuka.

Posiedzeniu przewodniczył prof. dr hab. inż. Józef Korbicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek CK, uczony o najwyższym autorytecie w polskiej informatyce.

Członkami Komisji w roli recenzentów byli dr hab. inż. Andrzej Kasiński, prof. nzw. Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. nt. Wojciech S. Mokrzycki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dr hab. inż. Przemysław Rokita, prof. nzw. Politechniki Warszawskiej.

Sekretarzem Komisji był nasz dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski, a Komisję uzupełnili prof. dr hab. Ewa Grabska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i nasz dziekan - prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński.

W wielogodzinnym posiedzeniu według procedur wynikających z nowej Ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym", które uważa się za bardziej wymagające od dotychczasowych, po wysłuchaniu wystąpienia dra Mantiuka, Komisja wydała jednoznacznie pozytywną opinię.

Uchwała Komisji wymaga jeszcze zatwierdzenia przez naszą Radę Wydziału, co nastąpi 17 czerwca.

Od tego dnia będziemy mieć zapewne kolejnego doktora habilitowanego informatyki.

Panu doktorowi serdecznie gratulujemy.

 

8. Kolejna habilitacja na naszym Wydziale!
czwartek, 22 maja 2014

21 maja 2014 r odbyło się Kolokwium habilitacyjne dra inż. Grzegorza Ulachy z Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji, w obecności Recenzentów:

prof. dr hab. inż. Artura Przelaskowskiego, z Politechniki Warszawskiej, powołanego przez Centralną Komisję;

dr hab. inż. Waldemara Rakowskiego, prof. PB, z Politechniki Białostockiej, powołanego przez centralną Komisję;

prof. dr hab. inż. Marka Domańskiego, z Politechniki Poznańskiej, powołanego przez Radę Wydziału.

Jedynym nieobecnym spośród Recenzentów był prof. dr hab. inż. Ryszard S. Choraś z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Kolokwium zakończyło się sukcesem Kandydata.

Grzegorz Ulacha jest kolejnym doktorem habilitowanym w dyscyplinie informatyka.

Gratulujemy!

Grzegorz Ulacha Habilitacja

Fotoreportaż

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr 115-5-14 z dnia 27 marca 2014 roku, na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) nadany został tytuł naukowy Profesora nauk technicznych dr hab. inż. Aleksandrowi Cariowowi.

Prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow

Prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow

Działalność naukowo-dydaktyczną w Polsce profesor Aleksandr Cariow rozpoczął w roku 1999, gdy przyjechał na zaproszenie pierwszego Dziekana Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej prof. Jerzego Sołdka. W tamtych czasach prowadził zajęcia z przedmiotów „Radiokomunikacja”, „Niezawodność systemów cyfrowych”, „Sprzęt sieciowy i telekomunikacyjny” oraz skupił się na doborze i kształtowaniu kadry naukowej do przyszłego Zakładu Telekomunikacji oraz przygotowaniu ostatecznej wersji pracy habilitacyjnej, którą obronił w roku 2001. Jednym z głównych wyników jego badań w latach 2001-2011 było opracowanie oryginalnej metodyki racjonalizacji obliczeń wektorowo-macierzowych oraz zestawu nowych, udoskonalonych pod kątem minimalizacji złożoności obliczeniowej, algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Jednocześnie zajmował się doskonaleniem metody syntezy szybkich algorytmów w kierunku poszukiwania nowych wzorców macierzowych, których blokowo-strukturalna dekompozycja pozwala na redukcje liczby operacji arytmetycznych przy wyznaczaniu iloczynów wektorowo-macierzowych. Wyniki tej wieloletniej pracy zostały odzwierciedlone w dwóch monografiach, licznych publikacjach w czasopismach i na konferencjach oraz w monografii „Algorytmiczne aspekty racjonalizacji obliczeń w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów”, wydanej w roku 2011 w Wydawnictwie Uczelnianym ZUT. Pod kierunkiem Pana Profesora zostało obronionych 6 prac doktorskich oraz ponad 100 prac inżynierskich i magisterskich. Opublikował 3 monografie i 1 skrypt. Od roku 2008 pełni funkcję kierownika Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji. W latach 2012-2013 w ramach programu Erasmus profesor A. Cariow realizował wykłady w Burgas (Bułgaria) i w Żylinie (Słowacja). Ponadto jest członkiem Rad Programowych kilku konferencji krajowych i międzynarodowych, członkiem komitetów redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism oraz Przewodniczącym Komisji Informatyki PAN (odział w Gdańsku).

 

foto WIZUT

Dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski został zwycięzcą kolejnej edycji wydziałowego konkursu Dean Cup dla najlepszych nauczycieli akademickich w czwartym kwartale 2013 roku w kategorii aktywności badawczej i publikacyjnej oraz w kategorii kompetencji organizacyjnych i aktywności środowiskowej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

11. Kolejna Habilitacja na naszym Wydziale!
poniedziałek, 09 grudnia 2013

Dnia 6 grudnia 2013 r odbyło się Kolokwium habilitacyjne dra inż. Marcina Korzenia z Katedry Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej w obecności Recenzentów:

 • prof. dr hab. Leona Bobrowskiego,
  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polska Akademia Nauk w Warszawie;
 • prof. dr hab. inż. Dariusza Ucińskiego,
  Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych, Uniwersytet Zielonogórski;
 • prof. dr hab. inż. Olgierda Hryniewicza,
  Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk;
 • prof. dr hab. inż. Valerego Rogozy,
  Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Kolokwium zakończyło się spektakularnym sukcesem Kandydata. Marcin Korzeń jest kolejnym doktorem habilitowanym informatyki.

Dziekan i Przewodniczący naszej Rady Wydziału powiedział: "To wydarzenie ważne nie tylko dla naszego Wydziału, ale także dla akademickiego Szczecina jako miasta opartego na nowoczesnych technologiach. Niezwykle wymagający recenzenci o dużym autorytecie w polskim i międzynarodowym środowisku informatycznym, bardzo wysoko ocenili dorobek i potencjał naukowy młodego Kandydata. W moim głębokim przekonaniu dr hab. inż. Marcin Korzeń to wyjątkowy talent naukowy wsparty motywacją do ciężkiej pracy. Kolokwium habilitacyjne, które przeprowadziliśmy w piątek, to prawdziwa uczta intelektualna. Trudne pytania i mądre odpowiedzi Kandydata. To najlepsza spośród wszystkich dotychczas przeprowadzonych habilitacji naszego Wydziału. W całym postępowaniu, nawet przez chwilę, jak nigdy dotąd, nie odczuwałem niepokoju o wynik końcowy."

Gratulujemy!

Fotogaleria z kolokwium

 

29 października 2013 roku w auli budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii odbyła się uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W wydarzeniu uczestniczyli: Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki, prof. ZUT, Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. ZUT, dziekani poszczególnych wydziałów wchodzących w skład Uczelni, promotorzy, osoby promowane, a także członkowie ich rodzin i przyjaciele.


Promocja doktorów habilitowanych i doktorów

Promowani doktorzy habilitowani i doktorzy złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się wspomagać Uczelnię i zachować ją w pamięci, zachować nienaruszoną godność doktorską oraz rozwijać dalej naukę tak, aby efekty pracy naukowej służyły człowiekowi. Przyjęcie osób promowanych w poczet doktorów i doktorów habilitowanych potwierdzone zostało uroczystym wręczeniem dyplomów JM Rektora, dziekanów poszczególnych wydziałów, a w przypadku doktorów, także promotorów.

Na Wydziale Informatyki w ubiegłym roku akademickim stopień doktora habilitowanego uzyskali: Mariusz Borawski i Krzysztof Zatwarnicki.
Natomiast stopień doktora – Luiza Fabisiak, Marek Karwański, Magdalena Kieruzel, Agnieszka Konys, Magdalena Malinowska, Łukasz Nozdrzykowski, Agnieszka Olejnik-Krugły, Monika Stankiewicz i Paweł Włoch.

 

nagrodzeni

22 października 2013 roku Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki wręczył nauczycielom akademickim Wydziału Informatyki nagrody za osiągnięcia twórcze w 2012 roku.

Nagrody indywidualne II stopnia za osiągnięcia naukowe otrzymali:

 • dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski,
 • dr inż. Marcin Korzeń.

Nagrody indywidualne III stopnia za osiągnięcia naukowe otrzymali:

 • dr inż. Przemysław Korytkowski,
 • dr inż. Grzegorz Ulacha,
 • dr inż. Radosław Mantiuk,
 • dr inż. Marcin Pluciński,
 • dr inż. Marek Pałkowski,
 • dr inż. Paweł Forczmański.

Nagrodę zespołową I stopnia za osiągnięcia naukowe otrzymali:

 • dr inż. Jerzy Pejaś,
 • dr inż. Imed El Fray,
 • dr inż. Witold Maćków,
 • dr inż. Tomasz Hyla.

Nagrodę indywidualną II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne otrzymała dr inż. Larisa Dobryakova.

Nagrodę za osiągnięcia organizacyjne otrzymał prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński.

Gratulujemy wyróżnionym pracownikom i życzymy dalszych sukcesów (galeria foto).

 

22 października 2013 roku Dziekan Wydziału Informatyki prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński wręczył listy gratulacyjne i podziękowania studentom  i doktorantom naszego Wydziału za wyniki w nauce oraz aktywność organizacyjną w minionym  roku akademickim 2012/2013.


Nagrody, dyplomy i wyróżnienia dla pracowników i studentów WI ZUT

Dziekan wręczył również dyplomy dwóm pracownikom Wydziału za zajęcie I miejsca w III kwartale 2013 roku konkursu Dean Cup: dr inż. Przemysławowi Korytkowskiemu za aktywność badawczą i publikacyjną oraz dr inż. Agnieszce Olejnik-Krugły za kompetencje organizacyjne i aktywność środowiskową.

Listy gratulacyjne otrzymali:

 • Sebastian Stolarski za ukończenia ze średnią 4,95 I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Informatyka.
 • Rafał Piórkowski za ukończenia ze średnią 4,88 II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Informatyka.
 • Magdalena Alicja Jastrzębiec-Zakrzewska za ukończenie ze średnią 4,68 III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Informatyka.
 • Katarzyna Purul za ukończenie ze średnią 4,62 I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
 • Monika Potiopa za ukończenie ze średnią 4,95 II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
 • Katarzyna Witkowska za ukończenie ze średnią 4,92 III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
 • Kamila Przywara za ukończenie ze średnią 4,88 I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
 • Mariusz Rzeszotek za ukończenie ze średnią 4,75 I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
 • Sebastian Desz za ukończenie ze średnią 4,83 I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Informatyka.
 • Alicja Falandysz za ukończenie ze średnią 4,73 I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Informatyka.
 • Jacek Szydłowski za ukończenie ze średnią 4,59 II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Informatyka.
 • Arkadiusz Kusy za ukończenie ze średnią 4,96 III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Informatyka.
 • Adrian Muszyński za ukończenie ze średnią 4,96 I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Informatyka.
 • Maciej Nosal za ukończenie ze średnią 4,48 II roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Informatyka.
 • Sebastian Świerczek za zwycięstwo w konkursie Navigate Mobica 2013.
 • Rafał Karkoszka za zwycięstwo w konkursie „Kariera dla inżyniera” organizowanym przez firmę Cargotec.
 • Konrad Sowiński za zajęcie II miejsca w konkursie „Kariera dla inżyniera” organizowanym przez firmę Cargotec.
 • Piotr Skotnicki za zwycięstwo w konkursie homeCoder'2013.
 • Rafał Rychcicki za zajęcie II miejsca w konkursie homeCoder'2013.
 • Paweł Frankowski za zdobycie Lance Stafford Larson Student Scholarship Award podczas konkursu organizowanego przez IEEE Computer Society.
 • Krzysztof Wolski za zwycięstwo w konkursie Szczecin Gamedev Talents 2013 organizowanym przez Wydział Informatyki ZUT.
 • Marek Myc za zdobycie II miejsca w konkursie Szczecin Gamedev Talents 2013 organizowanym przez Wydział Informatyki ZUT.
 • Artur Szumaczuk za zajęcie III miejsca w konkursie Szczecin Gamedev Talents 2013 organizowanego przez Wydział Informatyki ZUT.
 • Anna Orecka za znalezienie się w gronie stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2012/2013.

Podziękowanie otrzymali:

 • Aneta Bera, Jacek Klimaszewski, Bartłomiej Sacharski, Marek Wernikowski za udział w pracach Komisji Konkursowej I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Potyczki Informatyczne Nowej Generacji – PING'2013”.
 • Aneta Bera, Tomasz Wiśniewski, Szymon Rymaszewski, Jacek Klimaszewski, Dariusz Sychel, Sylwester Wosiak, Anton Smoliński, Paweł Korczowski, Paweł Frankowski, Paweł Marczewski, Wojciech Nowicki za udział w X Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki organizowanej przez Politechnikę Koszalińską.
 • Łukasz Przybyłek, Anton Smoliński, Jakub Niwa, Sebastian Świerczek, Dawid Gliński, Michał Wojtalewicz, Piotr Pacewicz za udział w IV Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych.
 • Kamila Michalkiewicz, Robert Żelichowski, Patryk Soroczyński, Sebastian Furdyna, Arkadiusz Gradys za pomoc przy organizacji stoiska Wydziału Informatyki podczas targów poligraficznych POLIGRAFIA'2013.
 • Aneta Bera, Kamila Bogucka, Paulina Dudzień, Aneta Giluk, Łukasz Doszczeczko, Przemysław Dziemba, Tomasz Nosal, Paweł Rombalski, Andrzej Stolarek, Michał Witkowski za udział w V Turnieju Wydziałów ZUT 2013.

 

Mariusz Borawski

27 czerwca 2013 r. odbyło się na Wydziale Informatyki kolokwium habilitacyjne dr. inż. Mariusza Borawskiego pracownika Katedry Systemów Multimedialnych na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka.

W zgodnej ocenie Recenzentów i członków Rady Wydziału kolokwium habilitacyjne uznano za bardzo udane.

Nowemu Doktorowi Habilitowanemu życzymy szybkiej profesury.

 

Magdalena Malinowska

4 czerwca 2013 r. odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Malinowskiej, doktorantki w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych.

Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu kandydatce stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Recenzentami w postępowaniu doktorskim byli:

prof. Jerzy Sołdek z Akademii Morskiej w Szczecinie oraz dr hab. n.t. Bożena Śmiałkowska z naszego wydziału.

Promotorem pracy nt. Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji była prof. Emma Kusztina.

GRATULUJEMY!

 

Przemysłw Korytkowski
Foto z: pkorytkowski.zut.edu.pl

23 maja 2013 roku zainaugurowała działalność Rada Młodych Naukowców IV kadencji. Wśród 18 członów jest dr inż. Przemysław Korytkowski z Wydziału Informatyki. Dr Korytkowski zajmuje się modelowaniem i symulacją dynamicznych systemów dyskretnych oraz eksploracją danych. Odbył staże naukowe we Francji i w Stanach Zjednoczonych.

Jest stypendystą I edycji programu Top500 Innovators.

Rada Młodych Naukowców to organ doradczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Do zadań Rady należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych badaczy oraz przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki.

Od tego roku kadencja Rady Młodych Naukowców będzie trwać dwa lata.
Spośród 300 zgłoszeń wybrano 18 członków Rady reprezentujących różne obszary nauk.

Gratulujemy!

Więcej na stronie: http://www.nauka.gov.pl/

 

W dniach 23-24 maja br. na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyła się XVI Konferencja Naukowa – Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC’2013

Od 16 lat konferencja RUC stanowi ogólnopolskie forum wymiany informacji i doświadczeń naukowych w zakresie reprogramowalnych układów cyfrowych, od języków i metod modelowania na różnych poziomach systemu, poprzez optymalizację i syntezę logiczną, do implementacji algorytmów i specyficznych funkcji technicznych oraz przykładowych zastosowań. Uznanym walorem konferencji jest konsekwentne trzymanie się i umacnianie poruszanej tematyki. Znajduje to wyraz w pracach wielu polskich ośrodków naukowych.

W tym roku gościliśmy naukowców m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Konferencja zorganizowana została pod patronatem naukowym i auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia IEEE Poland Section oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

RUC 2013

 

23-24 maja 2013 roku w Unieściu pod Koszalinem odbyła się jubileuszowa X Konferencja Młodych Pracowników Nauki i Studentów organizowana przez dwie zachodniopomorskie uczelnie - Politechnikę Koszalińską i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W konferencji uczestniczyli studenci i doktoranci 7 polskich uczelni, w tym najliczniejsza 11 osobowa reprezentacja naszego Wydziału. Konferencję otworzyli - prorektor Politechniki Koszalińskiej  prof. Kazimierz Szymański i dziekani obu współpracujących wydziałów prof. Mirosław Maliński (Wydział Elektroniki i Informatyki PK) i prof. Antoni Wiliński (Wydział Informatyki ZUT). Funkcję Keynote Speakera powierzono prof. Milanowi Edlowi z Czech. W konkursie organizowanym przez IEEE na najlepszy anglojęzyczny artykuł wystąpili: Aneta Bera, Tomasz Wiśniewski oraz Szymon Rymaszewski (wszyscy WI ZUT).
W konferencji z powodzeniem zaistnieli także nasi doktoranci i studenci - Jacek Klimaszewski, Dariusz Sychel, Sylwester Wosiak, Anton Smoliński, Paweł Korczowski, Paweł Frankowski, Paweł Marczeski oraz Wojciech Nowicki. Organizatorzy wspólnie podjęli decyzję o zorganizowaniu kolejnej edycji tej konferencji w Szczecinie. Studentom i Doktorantom gratulujemy!

X Konferencja Młodych Pracowników Nauki i Studentów
Fotoreportaż z X Konferencji Młodych Pracowników Nauki i Studentów

 

20. Monika Stankiewicz doktorem nauk technicznych
czwartek, 18 kwietnia 2013

16 kwietnia 2013 r. odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgr inż. Moniki Stankiewicz, doktorantki w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych.

Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu kandydatce stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Recenzentami w postępowaniu doktorskim byli:

dr hab. Ewa Frąckiewicz oraz prof. Andrzej Piegat z naszego wydziału.

Promotorem pracy nt. Modelowanie profili klientów w informatycznym systemie wspomagania decyzji był prof. Ryszard Budziński.

GRATULUJEMY!

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Stankiewicz

Fotoreportaż z obrony

 

foto WIZUT foto WIZUT foto WIZUT

Pani Małgorzata Łodyga, od poczatku istnienie naszego Wydziału pełniąca z absolutnie wyjątkowym zaangażowaniem obowiązki Kierownika Obiektów (obu naszych budynków) została, na uroczystym posiedzeniu Senatu ZUTu 25 lutego 2013 roku odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Odznaczenie, w imieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego wręczył, w asyście Jego Magnificencji Rektora, wicewojewoda zachoniopomorski Ryszard Mićko.

Pani Małgorzacie serdecznie gratulujemy.

 

WIZUT HP

W wyniku analizy 10 stron wydziałowych wszystkich wydziałów naszej Uczelni zorganizowanej i przeprowadzonej przez studentów naszego Wydziału Konrada Krzysztoporskiego i Tomasza Bilskiego nasza witryna uznana została, choć z trudem, za najlepszą.
Wyniki tej ankietyzacji zostały przekazane wszystkim dziekanom i prorektorom ZUTu.
icon [2012 Rraport z badania...]
By umocnić się i świecić przykładem zachęcam wszystkich członków wydziałowej społeczności do zgłaszania do mnie uwag podnoszących jakość witryny.

Z noworocznym pozdrowieniem,
Webmaster WI, Zbigniew Szczęch

 

foto WIZUT

10 listopada br. Liliana Dudzień (pracownica Dziekanatu naszego Wydziału) powróciła z tygodniowego pobytu na P.A. College w Larnace (Cypr). Uczestniczyła tam w szkoleniu dla pracowników uczelni w ramach programu ERASMUS.

To niebywała okazja wymiany doświadczeń, podpatrzenia pracy w innej uczelni, poszerzenie wiedzy. Z tego wyjazdu wypłynęły dla mnie same korzyści. Pojawiły się nowe możliwości, które do tej pory były w zasięgu ręki, lecz brakowało odwagi by po nie sięgnąć. Miałam niecodzienną okazję doskonalenia języka angielskiego, poznałam nowych ludzi, a co najważniejsze podniosłam swoje kwalifikacje. Program ERASMUS stwarza możliwość „uczenia się przez całe życie”.Gorąco polecam Koleżankom i Kolegom z Wydziału takie wyjazdy. Nie bójmy się być mobilni. – komentuje Liliana Dudzień.

Dodać należy, że przedstawicielki naszego Dziekanatu otrzymały przy ocenie programów szkoleniowych najwyższe noty w skali całego ZUT – gratulujemy!

Do końca listopada br. można jeszcze składać wnioski na wyjazdy szkoleniowe realizowane w semestrze letnim 2012/13 – informacjami i pomocą służy Wydziałowy Koordynator Programu ERASMUS – dr inż. Remigiusz Olejnik.

 

pierwsze gratulacje

13 listopada 2012 r. odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgr inż. Pawła Włocha, absolwenta Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej.

Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.
Recenzentami w postępowaniu doktorskim byli:

prof. Oleg Zaikin z Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz prof. Andrzej Piegat z naszego wydziału.

Promotorem pracy nt. Metoda wyboru racjonalnego poziomu ryzyka procesów z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych na przykładzie powielarnych procesów biznesowych był prof. Leonard Rozenberg.

GRATULUJEMY!

 

30 października 2012 r. odbyły się na Wydziale Informatyki obrony prac doktorskich mgr Magdaleny Kieruzel (asystentka w Katedrze Inżynierii Zarządzania) i mgr inż. Agnieszki Konys (doktorantka w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych).

Magdalena Kieruzel

Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwały o nadaniu kandydatkom stopnia doktora nauktechnicznych w dyscyplinie Informatyka.

Recenzentami w postępowaniach doktorskich byli:
prof. Jerzy Sołdek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, prof. Cezary Orłowski z Politechniki Gdańskiej oraz prof. Ryszard Budziński i prof. Valeriy Rogoza z naszego wydziału.

Promotorem pracy mgr Magdaleny Kieruzel nt. Metoda wartościowej oceny ryzyka projektów informatycznych jest prof. Leonard Rozenberg.

Promotorem pracy mgr inż. Agnieszki Konys nt. Ontologie składników oprogramowania COTS na potrzeby skalowalnych systemów informatycznych jest prof. Ryszard Budziński.

GRATULUJEMY!

 

foto WIZUT

9 października 2012 r. odbyły się na Wydziale Informatyki obrony prac doktorskich mgr inż. Agnieszki Olejnik-Krugły i mgr inż. Luizy Fabisiak, doktorantek w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych. Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu kandydatkom stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Wśród licznie zgromadzonej publiczności obecni byli recenzenci: prof. Georgij Petriaszwili z Politechniki Warszawskiej oraz prof. Antoni Wiliński i dr hab. nt. Izabela Rejer z naszego wydziału. Promotorem pracy mgr inż. Agnieszki Olejnik-Krugły nt. Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym jest prof. Emma Kusztina.
Promotorem pracy mgr inż. Luizy Fabisiak nt. Metoda oceny użyteczności serwisów internetowych jest dr hab. nt. Bożena Śmiałkowska.

GRATULUJEMY!

 

Arkadiusz Skrzypiński, nasz pracownik i jeden z najlepszych sportowców Szczecina, uczestnik XIV Paraolimpiady w Londynie został zaproszony na uroczyste posiedzenie Rady Wydziału 18 września br.

Dziekan serdecznie przywitał Pana Arka i pogratulował uczestnictwa w pierwszej w jego życiu Paraolimpiadzie. Nasz olimpijczyk zajął w swojej specjalności, w wyścigu handbików 5 miejsce. Liczył na więcej. Niezwykle interesująco opowiadał o pracy zespołowej. Podzielił się z nami swoimi refleksjami o nadzwyczajnym zainteresowaniu tą olimpiadą niezwykle otwartego społeczeństwa brytyjskiego, o wypełnionym wielokrotnie do ostatniego miejsca 80-tysięcznym stadionie o braku biletów, o żywym zainteresowaniu na każdym kroku poza stadionem. Na zakończenie spotkania Pan Arek podarował Wydziałowi koszulkę, w której startował. Będzie wyeksponowana w budynku WI1.
Naszemu Bohaterowi gratulujemy i życzymy wytrwałości na drodze do Rio.

 

Artykuł "Impact of Variable Privatization on Extracting Synchronization-Free Slices for Multi-Core Computers", którego  autorem jest dr inż. Marek Pałkowski z Katedry Inżynierii Oprogramowania, został wyróżniony w kategorii 'teoria' na międzynarodowej konferencji Facing the Multicore Challenge III zorganizowanej przez Hochschule für Technik Stuttgart w Niemczech, która odbywała się w dniach 19-21.09.2012.

Gratulujemy.

 

29. Dr Tomaszewska i dr Czapiewski laureatami Dean Cup'a
poniedziałek, 24 września 2012

W kolejnej edycji Wydziałowego konkursu na najlepszych nauczycieli akademickich w drugim kwartale 2012 zwyciężyli:

 • w kategorii osiągnięć badawczych i publikacyjnych
  dr inż. Anna Tomaszewska;
 • w kategorii aktywności w środowisku akademickim
  dr inż. Piotr Czapiewski;

Laureatom odpowiednie wyróżnienia wręczył Dziekan na posiedzeniu Rady Wydziału 18 września br.

Laureatom serdecznie gratulujemy. Dotychczasowa praktyka świadczy o tym , że do habilitacji nie można realnie pretendować bez chociaż jednego zwycięstwa w cokwartalnych konkursach Dean Cup'a.

 

Rada naszego Wydziału, korzystając ze swoich najwyższych uprawnień akademickich, na posiedzeniu 18 września nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka drowi inż. Dariuszowi Frejlichowskiemu. Tajne głosowanie nad tym wnioskiem poprzedziła dyskusja nad sprawozdaniem komisji habilitacyjnej, powołanej przez Centralną Komisję ds Stopni i Tytułów, której posiedzenie odbyła się na Politechnice Wrocławskiej w sierpniu br.

Liczba samodzielnych pracowników naukowych naszego młodego (najmłodszego Wydziału ZUT'u) rośnie. Dziś to 16 osób - 8 profesorów tytularnych i 8 doktorów habilitowanych.

Prodziekanowi Frejlichowskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy wielkiej determinacji i pracowitości na drodze do profesury.

 

Arkadiusz SkrzypińskiArkadiusz Skrzypiński, pracownik administracyjny naszego Wydziału (ur. 1975) - jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich paraolimpijczyków. To wybitny specjalista od jazdy na rowerach ręcznych (handbike) i honorowy obywatel naszego miasta. Po latach katorżniczego treningu jest na olimpiadzie w Londynie.

Arku, trzymamy za Ciebie kciuki. Jesteś jednym z faworytów. Jesteś przecież mistrzem świata.  Twój medal jest dla nas bardzo ważny. Wydział potrzebuje takich wzorców.

Jesteśmy z Tobą, Studenci i Pracownicy

Arkadiusz Skrzypiński

Arkadiusz Skrzypiński - najbardziej rozpoznawalny sportowiec niepełnosprawny ze Szczecina. Jego zapał, współpraca z mediami, organizacyjne pomysły sprawiają, że wszędzie go pełno. Skrzypiński od lat powtarzał, że dla niego liczy się tylko medal olimpijski. Mógł wystąpić już w Pekinie, ale związek nie wysłał go na zawody. Mocno to przeżył, ale nie zakończył kariery. Dwa lata temu został mistrzem świata w wyścigu, przed rokiem miał srebro. Do tego sezonu praktycznie niepokonany w kraju, ale w roku olimpijskim objawił się talent Rafała Wilka. Trenerem Skrzypińskiego jest Tomasz Bartosik.

Więcej o Arku Skrzypińskim
skrzypinski.vobis.pl/,  
facebook.com/skrzypinski,
london2012.com/paralympics/athlete/skrzypinski-arkadiusz-5500123/

Aktualizacja:
Londyn 2012, środa 5.09.2012, Jazda Indywidualna na Czas, start godz. 16:27 czasu polskiego Arkadiusz Skrzypiński, 16:32 Rafał Wilk (info).

 

32. Habilitacja dra Dariusza Frejlichowskiego
czwartek, 16 sierpnia 2012

14 sierpnia na Politechnice Wrocławskiej odbyło się posiedzenie powołanej przez CK  komisji habilitacyjnej w przewodzie dra inż. Dariusza Frejlichowskiego.

Komisji przewodniczyła Pani prof. Halina Podbielska z Politechniki Wrocławskiej, uczestniczyli przedstawiciele znakomitych uczelni - prof. Tkacz z Politechniki Ślaskiej, prof. Krawiec z Politechniki Poznańskiej, prof. Ogiela z AGH, prof Chmielewski z SGGW. Nasz Wydział reprezentował dziekan - prof. Antoni Wiliński i prof. Banachowicz jako sekretarz Komisji.

Wnikliwa i długotrwała analiza dorobku naukowego i aktywności Kandydata zakończyła się pomyślnym głosowaniem. Komisja podjęła uchwałę upoważniającą Radę Wydziału Informatyki do nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka drowi Frejlichowskiemu. Nastąpi to na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału - 18 września br.
Na dorobek dra Frejlichowskiego w chwili wszczęcia postępowania składało się 65 publikacji, kilkadziesiąt wystąpień na konferencjach międzynarodowych, udział w grantach, wdrożenia i intensywna działalność organizacyjna ( m. in. to jeden ze zwycięzców wydziałowego konkursu DeanCup na najaktywniejszych nauczycieli akademickich).

Dr inż. Frejlichowski specjalizuje się w przetwarzaniu obrazów. Jest Prodziekanem-Elektem ds Nauki na kadencję 2012-16.

Gratulujemy serdecznie!


prof. Banachowicz, prof. Wiliński, dr Frejlichowski, prof. Chmielewski

 

33. Projekt PaCAL
czwartek, 05 lipca 2012

Pracownik naszego wydziału dr inż. Marcin Korzeń wraz dr hab. inż. Szymonem Jaroszewiczem (IPI PAN, IŁ) opracowali bibliotekę do obliczeń numerycznych na zmiennych losowych. Główne wyniki teoretyczne związane z tym zagadnieniem zostały opublikowane w czasopiśmie SIAM Journal on Scientific Computing.

Artykuł pod tytułem "Arithmetic Operations on Independent Random Variables: A Numerical Approach" był najczęściej pobieranym artykułem w maju 2012, zgodnie z informacją z czerwca 2012, obecnie jest wyróżniony na stronie http://epubs.siam.org/journal/sjoce3.

Biblioteka pod nazwą PaCAL została napisana w języku Python, więcej informacji w tym aktualny stan biblioteki oraz preprint artykułu można znaleźć na stronie domowej projektu http://pacal.sourceforge.net.

 

34. Gala wręczenia statuetek PINOKIO
środa, 27 czerwca 2012

16 czerwca 2012 roku już po raz drugi odbyła się uroczysta Gala wręczenia statuetek PINOKIO.

W tegorocznej edycji Wydział Informatyki powtórzył swój sukces. Pani dr inż. Małgorzata Machowska-Szewczyk zdobyła statuetkę w kategorii Seksmisjapozostawiając konkurencję daleko w tyle. Finał konkursu pokazał, że jeżeli wybrać się po sesji w „Podróż za jeden uśmiech” to tylko z dr inż. Imedem El Frayem, zdobywcą statuetki w tej kategorii.

 

W poszczególnych kategoriach nominowani również byli wspaniali nauczyciele naszego Wydziału:

Belfer Roku - prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński,

Kiler Roku – dr Romualda Lizak,

Sokole Oko – dr inż. Krzysztof Makles,

Peacemaker – dr inż. Grzegorz Śliwiński,

Złote Usta – dr inż. Anna Barcz,

Pro Student – dr inż. Piotr Piela,

Hydrozagadka – dr hab. inż. Andrzej Banchowicz, prof. ZUT,

…i aż cztery nominacje w kategorii najlepszych pracowników obsługi studentów:

Pomocna Dłoń – mgr inż. Anna Guzieniuk, Łucja Kiriaka, mgr inż. Izabela Szymkowicz, Elżbieta Zaborowska.

Laureaci i Nominowani serdecznie dziękują Studentom Wydziału Informatyki, którzy tym pięknym gestem ich nagrodzili.

Po rozdaniu statuetek odbyło się wspólne oglądanie meczu. O tym, której drużynie kibicowaliśmy nie musimy wspominać, bo to wręcz oczywiste.

 

Więcej informacji na temat statuetek PINOKIO 2012: http://www.statuetki.pinokio.com.pl/

 

35. Dr inż. Klęsk na drodze do profesury!
czwartek, 14 czerwca 2012
Telekonferencja Platon
Telekonferencja Platon

12 czerwca w trybie telekonferencji odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej w postępowaniu dra inż Przemysława Klęska.

To pierwszy w historii naszego Wydziału przypadek uzyskiwania habilitacji wg procedury określonej w nowej ustawie prawo o szkolnictwie wyższym.  
Komisja, której przewodniczył prawdopodobnie najbardziej wymagający informatyk kraju, prof. Jan Węglarz z Politechniki Poznańskiej zaakceptowała dorobek i wystąpienie Kandydata.  
W składzie Komisji wystąpiło, zgodnie z zapisami ustawy,  dwoje samodzielnych pracowników naukowych naszego Wydziału - prof. Andrzej Piegat i dr hab. Bożena Śmiałkowska.
Tak ważną telekonferencję zorganizował dla nas dr Bogusławski z ACI.
Dr Przemysław Klęsk stanie się samodzielnym pracownikiem naukowym ze stopniem dra hab. inż po zatwierdzeniu uchwały komisji przez Radę Wydziału Informatyki (gdyż te właśnie najwyższe uprawnienia akademickie nasza Rada posiada).

To pierwsze w naszej Uczelni postępowanie habilitacyjne według nowej ustawowej procedury.

Doktorowi Klęskowi serdecznie gratulujemy.

 

Drużyna Wydziału Informatyki zajęła II miejsce i zdobyła srebrny medal podczas IV Turniej Wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie rozgrywanego 26 maja 2012 roku.

Wydział Informatyki dzielnie reprezentowali Aneta Bera, Klaudia Nowak, Patrycja Sowa, Łukasz Doszczeczko, Piotr Pacewicz, Paweł Rombalski, Andrzej Stolarek oraz prowadzący drużynę do boju Anton SmolińskiPiotr Piela - reprezentant władz wydziału.

W 8 zróżnicowanych konkurencjach sportowych nasi reprezentanci dali z siebie wszystko. Ich domeną były konkurencje w których liczyły się spryt i zwinność. Piętą achillesową, po raz kolejny, okazało się przeciąganie liny.

To drugi, w historii turniejów wydziałów, tak dobry wynik naszego wydziału. Na podium gościliśmy w 2008 roku - II miejsce (jeszcze w Turnieju Wydziałów Politechniki Szczecińskiej) i w 2009 - III miejsce (I Turniej Wydziałów ZUT).

Gratulujemy!

 

16 maja 2012 miała miejsce impreza "Doba sportu", podczas której studenci oraz wykładowcy naszej uczelni mieli możliwość konkurowania ze sobą w różnorodnych dyscyplinach sportowych.

Wydarzeniem rozpoczynającym imprezę (godz. 00:00) był turniej piłki siatkowej, w którym Wydział Informatyki reprezentowało kilka drużyn. Kierunek Informatyka godnie reprezentowała drużyna "WI7" w składzie Krzysztof PrzybyszWojciech MisiurkaKrystian KasperskiPaweł StefańskiArtur Błażejewicz (wszyscy to studenci drugiego roku) oraz Mateusz ZwiechWojciech Drozdowski (studenci trzeciego roku).

Swoją reprezentację mieliśmy także na turnieju piłki nożnej. W skład zespołu "Drink Tim" wchodzili: Maciej Strzyż (kapitan), Michał WojtalewiczMarcin LisowskiPrzemysław Jarnot oraz dwóch kolegów z innego wydziału.
Poziom turnieju był bardzo wysoki, a nasi reprezentanci ostatecznie uplasowali się na wysokim szóstym miejscu.

Kolejnym wydarzeniem, w którym udział brali studenci naszego wydziału był turniej szachowy. Reprezentantem był student trzeciego roku, kierunku Informatyka - Jacek Klimaszewski, który zajął czwarte miejsce w klasyfikacji ogólnej i okazał się najlepszym spośród nierankingowanych zawodników.

W rozgrywanym na kortach turnieju tenisa ziemnego udział brała prodziekan do spraw studenckich dr Joanna Banaś.

Doba Sportu

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych sukcesów i dziękujemy za godne reprezentowanie Wydziału Informatyki.

 

38. Konferencja WebClusters
wtorek, 15 maja 2012

Konferencja WebClustersJak napisać aplikację, żeby dobrze działała pod dużym obciążeniem? W jaki sposób rozplanować architekturę serwisu, żeby można było łatwo rozłożyć ruch na wiele serwerów? Odpowiedzi na te, jak i inne pytania związane z aplikacjami internetowymi poznacie podczas konferencji WebClusters, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 17-18 maja 2012r.

Konferencja WebClusters stawia sobie za cel zaprezentowanie rozwiązań programistycznych i architekturalnych dla dużych serwisów internetowych. Zaproszeni przedstawiciele polskich portali podzielą się swoimi doświadczeniami i pokażą, jak należy rozwiązywać najczęściej spotykane problemy.

Tematyka konferencji to m.in.:

 • klastry High Performance
 • real-time index
 • load balancing
 • full text search
 • polityki cache'owania
 • farmy serwerów wirtualnych

Data: 17-18 maja 2012
Miejsce: Wydział Informatyki ZUT, ul. Żołnierska 52, Szczecin
Aula: 126

Organizatorzy:

Leszek 'leafnode' Krupiński
Damian 'madwizard' Wojsław
Rafał 'after.design' Malinowski

Więcej informacji na: http://2012.webclusters.pl

 

Dziekan WIZUT
Wybory Dziekana
17 kwietnia grono elektorów naszego Wydziału reprezentujące wszystkie grupy społeczne - profesorów, nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów w głosowaniu tajnym dokonało wyboru kolejnego dziekana na kadencję 2012-2016. Jedyny zgłoszony przez środowisko naszego Wydziału kandydat - prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński, dotychczasowy Dziekan, uzyskał w tym głosowaniu 12 głosów za, przy jednym głosie przeciwnym. Panu Dziekanowi gratulujemy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Izabela Rejer

 

foto WIZUT
Bartłomiej Żyliński

20 grudnia 2011 r odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgr inż. Bartłomieja Żylińskiego,
absolwenta Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej.

Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Podczas obrony obecnych było trzech recenzentów powołanych w przewodzie:
prof. Tadeusz Burczyński z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Prof. Tomasz Łodygowski z Politechniki Poznańskiej oraz prof. Valeriy Rogoza z naszego wydziału.

Promotorem pracy nt. Numeryczna analiza przestrzennych zagadnień kontaktowych za pomocą niestandardowych elementów skończonych był prof. Ryszard Buczkowski z Akademii Morskiej w Szczecinie.

GRATULUJEMY!

 

41. Andrzej Parafian doktorem nauk technicznych!
piątek, 25 listopada 2011

foto WIZUT
Obrona pracy doktorskiej - foto

22 listopada 2011 r. odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Parafiana,
absolwenta Studiów Doktoranckich w Instytucie Badań Systemowych PAN.

Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Wśród licznie zgromadzonej publiczności obecni byli recenzenci:
prof. Cezary Orłowski z Politechniki Gdańskiej
oraz prof. Ryszard Budziński z naszego wydziału.

Promotorem pracy nt. Metoda tworzenia modeli referencyjnych harmonogramów na potrzeby wdrożeń systemów klasy ERP/ERPII jest prof. Ludosław Drelichowski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Warto podkreślić, że po otwarciu przewodu 22 marca br. – doktorant zrealizował przewód doktorski w ciągu jedynie 8 miesięcy.

GRATULUJEMY!

 

foto WIZUT
Trącić Myszką
7 listopada 2011 tematem magazynu komputerowego Trącić myszką (http://www.myszka.org/) był komputerowy kompozytor w domowym studiu nagraniowym. Mirosław Łazoryszczak i Krzysztof Makles, adiunkci z Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji Wydziału Informatyki oraz Łukasz Mazurowski, doktorant w Katedrze Systemów Multimedialnych Wydziału Informatyki opowiadali o automatach komórkowych do tworzenia muzyki, wykorzystaniu Javy w komponowaniu algorytmicznym, syntezie wavetable, modelowaniu matematycznym instrumentów i konwersji audio-MIDI. Uczestnicy audycji mówili też o generatorach dźwięku stosowanych w komputerach (od ZX-Spectrum, poprzez Amigę, po dzień dzisiejszy), MusicXML, sprzęcie stosowanym w muzyce (FPGA, DSP) oraz strukturze domowego studia nagrań.

Podcast: Komputerowy kompozytor w domowym studiu nagraniowym

To już druga audycja związana z syntezą dźwięków, w której gościli pracownicy Wydziału Informatyki. Więcej na: http://wi.zut.edu.pl/aktualnosci/

 

43. Katarzyna Sikora doktorem nauk technicznych!
czwartek, 27 października 2011

foto WIZUT
Obrona pracy doktorskiej - foto

25 października 2011 r odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Sikory,
doktorantki w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych.

Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu kandydatce stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Wśród licznie zgromadzonej publiczności obecni byli recenzenci:
prof. Arkadiusz Orłowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
oraz prof. Ryszard Budziński z naszego wydziału.

Promotorem pracy nt. Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych jest prof. Emma Kusztina.

GRATULUJEMY!

 

44. Nominacja profesorska dla Antoniego Wilińskiego
środa, 26 października 2011

foto WIZUT
Nominacja profesorska - foto
24 października 2011 roku Dziekan Wydziału Informatyki Antoni Wiliński odebrał z rąk Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego nominację profesorską. Gratulujemy!


Więcej o wydarzeniu: http://www.prezydent.pl/

Prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński habilitację uzyskał na Politechnice Warszawskiej w zakresie automatyki i robotyki. W obecnej kadencji jest dziekanem Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Od lat zajmuje się problematyką inteligencji obliczeniowej i rozpoznawania wzorców w szeregach czasowych w celach predykcyjnych lub modelowania rzeczywistości. W Katedrze Systemów Multimedialnych, w której pracuje, prowadzone są badania nad webowym systemem handlu automatycznego. Umiejętność inwestowania własnych środków zwłaszcza z wykorzystaniem technologii internetowych uważa za istotną zdobycz rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. Jest zwolennikiem nowego modelu absolwenta uczelni technicznej – takiego, który stawia na kreatywność, mobilność i aktywność w życiu i staje się bardziej pracodawcą niż pracobiorcą.

Wychował 5 doktorów. Jest autorem około 160 prac naukowych. Wykłada technologie internetowe, inwentykę oraz inżynierię finansową.

 

45. Medale dla pracowników Wydziału Informatyki
poniedziałek, 17 października 2011

foto WIZUT
foto: zut.edu.pl
Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 3 października 2011 roku w Teatrze Współczesnym Medal Komisji Edukacji Narodowej odebrał dr inż. Włodzimierz Ruciński.

Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: dr inż. Jerzy Pejaś (Medal Złoty), dr inż. Bogdan Olech, mgr inż. Iwona Scheibe, mgr Dorota Wiśniewska (Medale Srebrne), mgr inż. Izabela Szymkowicz, dr inż. Grzegorz Śliwiński, mgr Magdalena Wróblewska oraz mgr inż. Renata Zielińska (Medale Brązowe).

JM Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wręczył indeksy studentom pierwszego roku (przyjętym z najlepszymi wynikami na świadectwach). Na Wydziale Informatyki są to: na kierunku Informatyka – Andrzej Prusinowski i na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – Szymon Górski.

 

foto WIZUT
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło program stażowo-szkoleniowy Top 500 Innovators – Science Management Commercialization. Premier RP, Donald Tusk oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka wręczyli 4 października 2011 roku nominacje pierwszym czterdziestu uczestnikom programu.

Wśród nominowanych znaleźli się pracownicy Wydziału Informatyki dr inż. Przemysław Korytkowski oraz dr inż. Piotr Sulikowski.

Serdecznie gratulujemy!

W ramach programu Top 500 Innovators 40 polskich naukowców oraz pracowników centrów transferu technologii rozpocznie 15 października br. ośmiotygodniowy program stażowo-szkoleniowy w zakresie współpracy nauki z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi, marketingu oraz komercjalizacji wyników badań. Gościć ich będzie jedna z najlepszych uczelni na świecie - Stanford University w USA. Program szkoleniowy obejmuje szkolenia stacjonarne i wizyty studyjne w firmach (2 wizyty tygodniowo). Uczestnicy mają zapewniony dostęp do bibliotek, placówek sportowych oraz możliwość korzystania z zasobów jednostek organizacyjnych, działających w ramach uczelni.

Więcej na:

http://www.nauka.gov.pl/

http://www.flickr.com/

 

foto WIZUT
Artykuł pracowników Wydziału Informatyki prof. dra hab. inż. Georgy Kukhareva, dra inż. Pawła Forczmańskiego i dra inż. Andrzeja Tujaki "Face Recognition using Two-dimensional CCA and PLS " opublikowany w czasopiśmie International Journal of Biometrics został zauważony przez opiniotwórczy blog Science Daily. Dzięki temu metody rozpoznawania twarzy zaproponowane przez pracowników wydziału stały się znane szerokiej grupie odbiorców na całym świecie. Blog Science Daily jest cytowany przez wiele stron o tematyce naukowej i popularnonaukowej.

Przeczytaj wpis na Science Daily: http://www.sciencedaily.com/

Zobacz kto jeszcze o tym napisał:

http://www.eurasiareview.com/
http://www.innovationtoronto.com/
http://www.antonyfreeman.us/
http://www.alphagalileo.fr/

 

48. Dwa kolejne tytuły profesorskie na Wydziale!
środa, 28 września 2011

foto WIZUT
Prof. A. Wiliński u Rektora
Na poniedziałkowym posiedzeniu Senatu ZUT Rektor pogratulował Wydziałowi Informatyki kolejnych w tym roku tytułów profesorskich.

Postanowieniem Prezydenta RP z sierpnia br. nominowani do tytułu zostali prof. Karol Myszkowski i prof. Antoni Wiliński - Dziekan naszego Wydziału.
"To wyjątkowe wzmocnienie kadrowe Wydziału i tej szczególnej tegorocznej passy serdecznie Wydziałowi Informatyki gratuluję" - zwrócił się Rektor do dziekana prof. Wilińskiego w czasie posiedzenia Senatu.
W maju nominację taką otrzymał prof. Kuchariew.
Wszystkie trzy postępowania profesorskie były przeprowadzone przez Radę naszego wydziału. Wnioski poddane były skrupulatnej ocenie przez zewnętrznych recenzentów wyznaczanych przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. To jedyne przeprowadzone do tej pory postępowania profesorskie na naszym Wydziale w jego historii i do tego wszystkie w jednym roku, wszystkie przez nas wszczęte zakończyły się sukcesem. Prof. Myszkowski jest jednocześnie pracownikiem bardzo prestiżowego Instytutu Maxa Plancka w Saarbrucken.
Dziekan Antoni Wiliński przed posiedzeniem Senatu przyjęty został przez Rektora (na zdjęciu).

Nowym profesorom tytularnym serdecznie gratulujemy.

 

49. dr inż. Tomasz Hyla doktorem nauk technicznych
czwartek, 22 września 2011

Tomasz Klimek20 września 2011 r odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgr inż. Tomasza Hyli, doktoranta w Katedrze Inżynierii Oprogramowania.

Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu kandydatowi stopnia doktora nauk  technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Wśród licznie zgromadzonej publiczności obecni byli recenzenci:
prof. Jacek Pomykała z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Yuriy Korostil z naszego wydziału.

Promotorem pracy nt. Metoda długookresowego przechowywania elektronicznych dokumentów zdrowotnych w rozproszonych rejestrach medycznych jest prof. Włodzimierz Bielecki.

GRATULUJEMY!

 

50. Artykuł Pawła Forczmańskiego
wtorek, 19 lipca 2011

foto WIZUT

Projekt „Analiza strumienia video w systemie monitoringu wizyjnego wykorzystująca adaptacyjny model tła i rozpoznawanie obiektów”

Przeczytaj artykuł o projekcie realizowanym przez dra inż. Pawła Forczmańskiego, który dotyczy automatyzacji analizy i rozpoznawania obrazów w systemach nadzoru video (CCTV) z  głównym naciskiem położonym na wykrywanie zagrożeń typu porzucone obiekty, lub też ryzykownych sytuacji w miejscach użyteczności publicznej.

W artykule więcej o użytych rozwiązaniach, o stanie zaawansowania prac, a także o możliwych zastosowaniach systemu.

 

foto WIZUT11 czerwca 2011 roku odbyła się uroczysta Gala przyznawania statuetek PINOKIO 2011. Statuetka PINOKIO przyznawana jest osobom, które wykazują się szczególną pomocą oraz przychylnością dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Statuetki przyznano w 10 kategoriach.

Tytuł „Człowiek z żelaza, czyli Belfer Roku” przypadł w dziale dr hab. inż., prof. ZUT Antoniemu Wilińskiemu, Dziekanowi Wydziału Informatyki. Najbardziej Pożądanym Obiektem westchnień studentów została dr inż. Małgorzta Machowska-Szewczyk zdobywając statuetkę w kategorii „Seksmisja”. Statuetkę w kategorii „Złote usta”, wyróżnienie za umiejętność komunikowania się ze studentami, odebrała dr inż. Anna Barcz.

Laureaci serdecznie dziękują Studentom Wydziału Informatyki za zgłoszenie do konkursu i za głosy, dzięki którym zwyciężyli w swoich kategoriach.  „Jest nam niezmiernie miło, że nasze działania są zauważane i doceniane” – mówią zgodnie Laureaci. „To znak pozytywnego sprzężenia zwrotnego” potwierdził Dziekan Wydziału Informatyki odbierając statuetkę z rąk dr hab. inż. Jacka Wróbla, Prorektora ds. Studenckich ZUT.

Więcej o konkursie: http://statuetki.pinokio.com.pl/

 

foto WIZUT
Joanna Banaś
18 maja 2011 roku w ramach „Doby Sportu” odbył się Juwenaliowy Turniej Tenisa Pracowników ZUT w Szczecinie. Impreza została zorganizowana przez KU AZS ZUT oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Zawody, do których zgłosiło się 12 zawodników, odbyły się przy pięknej pogodzie, a mecze były zacięte i stały na dobrym poziomie. W meczu finałowym Jacek Pisarski z WKŚiR pokonał Zbigniewa Pawlaka ze Studium Wychowania Fizycznego. Trzecie miejsce zajęła Joanna Banaś reprezentująca Wydział Informatyki. Pani Prodziekan była jedyną kobietą w turnieju i skutecznie rywalizowała z panami.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i upominki sponsorowane przez Rektora naszej Uczelni i Biuro Promocji oraz okolicznościowe koszulki przekazane przez KU AZS.

 

25 maja 2011 roku odbył się coroczny Turniej Wydziałów w którym wszystkie wydziału Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zmierzyły się w najróżniejszych konkurencjach sportowych w celu wyłonienia najbardziej sprawnego fizycznie wydziału.
Wydział Informatyki reprezentowali: Dorota Drumlak, Katarzyna Jachimowicz, Aleksandra Słomińska, Łukasz Langler, Radosław Pałka, Michał Sieradzki, Anton Smoliński, Paweł Szostak, Dominik Wasiela, Wojciech Zięba oraz przedstawiciel pracowników wydziału: dr inż. Piotr Piela.
W wielu konkurencjach Wydział Informatyki wykazał się niesamowitą sprawnością zdobywając łącznie 37pkt, co było naprawdę wspaniałym wynikiem. Ten sukces zmotywował naszych studentów do dalszych, wzmożonych treningów, by w przyszłorocznym turnieju pokonać tych nielicznych, którzy tym razem okazali się od nas nieco lepsi.

 

54. "Best paper award"
środa, 23 marca 2011

foto WIZUT
Nagroda "Best paper award" dla dra Przemysława Klęska na konferencji naukowej ICAART 2011 w Rzymie.

W dniach 28-30 stycznia 2011 r. w Rzymie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa ICAART (International Conference on Agents and Artificial Intelligence) poświęcona tematycznie dwóm dziedzinom:  agentom i sztucznej inteligencji.

Na konferencję nadesłano 367 artykułów z 55 krajów, przy czym proces recenzji (3 niezależnych recenzentów) przeszło pozytywnie 113 prac (31 %). W zależności od ocen recenzentów artykuły były przyporządkowywane do trzech kategorii: poster, short paper, full paper. Do najlepszej kategorii full paper przyjęto 32 prace, w tym artykuł dra inż. Przemysława Klęska “A relation between cross-validation and Vapnik bounds on generalization of learning machines".

Dr Klęsk przedstawiał swoją pracę w Rzymie w ramach 30 minutowego seminarium. Oceny recenzentów i oceny słuchaczy-organizatorów złożyły się na ostateczny ranking prac, w wyniku którego artykułowi dr Klęska przyznano I miejsce w kategorii "sztuczna inteligencja".

Artykuł jest opublikowany w materiałach konferencyjnych ICAART 2011 wydanych przez Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication (Portugalia). Będzie również opublikowany w czasopiśmie "Communications in Computer and Information Science" wydawanym przez wydawnictwo Springer.

Gratulujemy!

 

55. Habilitacja dr nt. Izabeli Rejer
wtorek, 25 stycznia 2011

24.01.2011 roku na Wydziale Informatyki ZUT odbyło się kolejne kolokwium habilitacyjne. Kandydatka - dr nt. Izabela Rejer jest pracownikiem Katedry Systemów Multimedialnych na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jej rozprawa habilitacyjna poświęcona była integracji źródeł wiedzy w modelach rozmytych zależności ekonomicznych. Po pięciu godzinach postępowania wypełnionego prezentacją dysertacji, przedstawieniem recenzji, debatą naukową i wykładem Kandydatki postępowanie zakończyło się nadaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka.

 

W Gazecie Wyborczej (z dnia 21.01.2011) ukazał się kolejny artykuł na temat systemu zarządzania produkcją niematerialną w oparciu o modele kompetencji i modele kognitywne. Artykuł jest częścią strategii komercjalizacji badań wykonanych przez zespół z Wydziału Informatyki pod kierownictwem dra  Przemysława Różewskiego w składzie: prof. Emma Kusztina, dr Bartłomiej Małachowski, prof. Oleg Zaikin, mgr Magdalena Ciszczyk oraz mgr Katarzyna Sikora.

Artykuł dostępny jest pod adresem: http://szczecin.gazeta.pl

 

Współpraca z przemysłem: system zarządzania produkcją niematerialną w oparciu o modele kompetencji i modele kognitywne

System został opracowany przez zespół pod kierownictwem dra  Przemysława Różewskiego w składzie: prof. Emma Kusztina, dr Bartłomiej Małachowski, prof. Oleg Zaikin, mgr Magdalena Ciszczyk, mgr Katarzyna Sikora. W ramach pracy zespołu zaproponowany został System Zarządzania Zasobami Ludzkimi oparty na metodach zarządzania kompetencjami i podejściu kognitywnym. W proponowanym systemie kompetencja traktowana jest jako zasób wiedzy powiązany z pracownikiem lub grupą roboczą. System bazuje na modelu dostarczania zasobów różnego rodzaju (w tym inteligentnych) do każdego zamówienia poprzez optymalny podział na prace/ pod-prace i operacje. Do tej pory, w odniesieniu do pracowników, ich wiedzy i kompetencji, zadanie to realizowane było intuicyjnie przez menadżera. Poprzez zastosowanie proponowanego systemu możliwe jest zastosowanie podejścia procesowego, co pozwala na zwiększenie stopnia automatyzacji i efektywności działania systemów danej firmy.

Bazowe składniki systemu zostały wykorzystane podczas realizacji projektów dla małych przedsiębiorstw w ramach 5 projektów finansowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (2009-2010). Naukowe podstawy zostały opisane w licznych artykułach, w tym również na poziomie listy filadelfijskiej.

Opracowany przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii materiał prasowy na temat systemu ukazał się w Gazecie Wyborczej 14.01.2011.

icon Gazeta Wyborcza 14.01.2011 (341.98 kB)

 

Agnieszka Olejnik-Krugły, uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Informatyki, otrzymała stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin na rok akademicki 2010/2011.
Stypendium dla doktorantów otrzymało 11 osób.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Celem funduszu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin jest wspieranie pracy naukowej studentów kształcących się lub  przygotowujących  pracę  dyplomową  na  preferowanych  kierunkach  i  specjalnościach kształcenia  i  doktorantów  kształcących  się  na  studiach  doktoranckich  lub  przygotowujących pracę   doktorską   w   preferowanych   dyscyplinach   naukowych   i   specjalnościach   badań naukowych.

Stypendia  mają  zachęcić  młodych  zdolnych  studentów  do  podejmowania  i  ukończenia nauki  na  preferowanych  kierunkach  i  specjalnościach  kształcenia,  kontynuowania  nauki  na studiach  doktoranckich,  a  także  prowadzenia  badań  w  wymienionych  i  preferowanych dyscyplinach  badań  i  specjalnościach  naukowych.

Więcej o funduszu stypendialnym na stronie: bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp

 

foto WIZUT
Paweł Forczmański
foto WIZUT
Dariusz Frejlichowski
W dniu 22/11/2010 w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie odbyło się walne zebranie Towarzystwa Przetwarzania Obrazów, na którym do grona członków przyjęci zostali dr inż. Paweł Forczmański i dr inż. Dariusz Frejlichowski. Dodatkowo, dr Frejlichowski został powołany na członka komisji rewizyjnej TPO. To wyraz wyjątkowo wysokiego uznania dla międzynarodowej aktywności naukowej naszych pracowników w obszarze przetwarzania i rozpoznawania obrazów.

Celem Towarzystwa jest wsparcie oraz promocja badań naukowych i wdrożeń z dziedziny szeroko rozumianego przetwarzania i rozpoznawania obrazów oraz widzenia komputerowego. Towarzystwo integruje grupy pracujące nad teorią i praktycznymi zastosowaniami w tych obszarach poprzez organizowanie konferencji naukowo-technicznych, publikacje, utrzymywanie kontaktów z podobnymi organizacjami na świecie oraz promocję dokonań w przemyśle. Sztandarową konferencją organizowaną co dwa lata przez TPO jest International Conference on Computer Vision and Graphics (ICCVG), której materiały publikowane są w serii LNCS wydawnictwa Springer Verlag. Towarzystwo Przetwarzania Obrazów jest polskim reprezentantem w międzynarodowym stowarzyszeniu IAPR (International Association for Pattern Recognition).

 

60. Andrzejkowy prezent dla prof. Piegata
środa, 01 grudnia 2010

foto WIZUT
Najważniejsza praca naukowa w historii naszego Wydziału, wydana w trzech językach monografia prof. dr hab. inż. Andrzeja Piegata "Modelowanie i sterowanie rozmyte" jest od dziś w najlepszych księgarniach naukowych Rosji. Na zdjęciu studentka petersburskiego Państwowego Instytutu Technologicznego w głównej księgarni tej metropolii "Dom Knigi" przegląda monografię naszego Profesora wydaną w języku rosyjskim.

Studentce i Profesorowi gratulujemy. Warto zauważyć, że to zupełnie nieoczekiwany andrzejkowy prezent.

 

61. KOLEJNY DOKTORAT NA WYDZIALE INFORMATYKI
środa, 20 października 2010
foto WIZUT
Fotoreportaż

Dnia 19.10.2010 odbyła się na naszym wydziale obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. IRENEUSZA MICIUŁY

Temat rozprawy doktorskiej: "Model systemu wspomagania decyzji w oparciu o dane geoprzestrzenne na potrzeby rzecznego systemu informacyjnego z wykorzystaniem domeny 3D".

Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny

Recenzenci:
dr hab. inż. Waldemar Uchacz, prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie
dr hab. inż. Leonard Rozenberg, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rada Wydziału Informatyki podjęła Uchwałę o nadaniu panu Ireneuszowi Miciule stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

 

62. Medale i odznaczenia dla pracowników WI ZUT
środa, 06 października 2010

W dniu 04 października 2010 r. na inauguracji roku akademickiego 2010/2011 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, odznaczył niżej wymienionych pracowników Wydziału Informatyki:

Złotym Krzyżem Zasługi

 • dr. inż. Krzysztofa Bogusławskiego

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę

 • mgr Danutę Bień
 • lic. Małgorzatę Łodygę
 • Mariusza Makowskiego
 • Urszulę Obszańską
 • mgr Annę Plis-Gibowską
 • Wiesławę Rafalską
 • mgr inż. Ryszarda Szablewskiego

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę

 • dr. inż. Pawła Forczmańskiego

Medalem Komisji Edukacji Narodowej

 • mgr. inż. Włodzimierza Chocianowicza
 • prof. dr hab. inż. Valerego Rogozę
 • dr hab. Bożenę Śmiałkowską.

 

foto WIZUT

We wtorek 15 czerwca br. odbyło się na naszym wydziale kolokwium habilitacyjne dr nt. Bożeny Śmiałkowskiej.

Rada Wydziału Informatyki ZUT podjęła Uchwałę o nadaniu dr nt. Bożenie Śmiałkowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Serdecznie gratulujemy!

 

Dziekan WI dr hab. inż. Antoni Wiliński, prof ZUT wręczył dyplom zwycięzcy drugiej edycji konkursu DeanCup. Laureat, dr inż. Radosław Mantiuk, zdobył najwięcej "wipsów" za działalność naukową i organizacyjną pozostawiając w tyle kolejnych uczestników konkursu. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

stat=43608