e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Poniedziałek, 25 września 2017 • imieniny: Aurelii, Kleofasa

Studia doktoranckie (III stopnia)

Na Wydziale Informatyki prowadzone są Studia doktoranckie (III stopnia), które umożliwiają uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Informatyka.

Kierownik studiów doktoranckich dr hab. inż. Przemysław Klęsk

Sprawy administracyjne prowadzi mgr Magdalena Wróblewska mwroblewska@wi.zut.edu.pl tel. 449 56 08 pok. 106

Stypendia

UCHWAŁA nr 66/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich

Rada Wydziału Informatyki na posiedzeniu w dniu 27.09.2016 r. zatwierdza następujące zasady przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów doktoranckich na Wydziale Informatyki:

 1. Na pierwszym roku stypendium doktoranckie otrzymują 3 doktoranci z najlepszym wynikiem uzyskanym podczas postępowania rekrutacyjnego.
 2. Studenci drugiego, trzeciego lub czwartego roku studiów doktoranckich otrzymują stypendium w przypadku, gdy uzyskali wartościową publikację tzn.:
  a) publikację w czasopiśmie z listy A (jako pierwszy autor lub drugi autor, jeżeli pierwszym jest promotor, przy czym wkład doktoranta musi wynosić przynajmniej 50%) lub
  b) publikację na konferencji, indeksowaną w bazie WoS lub DBLP (jako pierwszy autor również z wkładem przynajmniej 50%).
  Po uzyskaniu takiej publikacji (również na pierwszym roku lub nawet wcześniej) doktorant będzie otrzymywał stypendium do czwartego roku włącznie.
 3. Niezależnie od powyższych warunków, aby otrzymywać stypendium, doktorant musi spełniać podstawowe warunki narzucone przepisami ogólnymi tzn.: realizować terminowo tok studiów doktoranckich, uzyskiwać postępy w pracy doktorskiej (w szczególności wynika stąd: coroczne potwierdzenie postępów w pracy pozytywną opinią promotora oraz konieczność złożenia wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego do końca trzeciego roku studiów).
 4. W przypadku, gdy sumaryczna kwota stypendiów przekracza założenia budżetu wydziałowego, Dziekan zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby przyznawanych stypendiów; w takiej sytuacji o kolejności przyznawania stypendium decydować będzie ranking osiągnięć oraz jakość pracy naukowej, w szczególności jakość prac wspomnianych w punkcie 2.
 5. W związku z algorytmem rozdziału dotacji centralnej doktoranci będący jednocześnie zatrudnieni w ZUT na mocy umowy o pracę (w szczególności jako asystenci) nie będą otrzymywali podstawowego stypendium doktoranckiego.

Przewodniczący Rady Wydziału

dr hab. inż. Jerzy Pejaśstat=74304