Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Informacje o Wydziale

ZARZĄDZENIE NR 2 Dziekana Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Programowej

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 8 Zarządzenia Nr 117 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 4 września 2020 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze: prorektora, dyrektora Szkoły Doktorskiej, dziekana oraz przewodniczącego rady dyscypliny naukowej w ZUT zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się Wydziałową Komisję Programową na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r., w składzie:

 • dr hab. inż. Marcin Pluciński – przewodniczący
 • dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT
 • dr inż. Remigiusz Olejnik
 • dr hab. inż. Grzegorz Ulacha
 • dr Łukasz Radliński
 • dr inż. Luiza Fabisiak
 • dr hab. inż. Paweł Forczmański, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Krzysztof Małecki, prof. ZUT
 • przewodniczący Samorządu doktorantów
 • przewodniczący Samorządu studentów
 • mgr inż. Małgorzata Mańkowska – sekretarz

§ 2.

Do zadań Wydziałowej Komisji Programowej należy w szczególności:

 1. formułowanie stanowisk w sprawach ewaluacji kierunków i programów studiów oraz studiów podyplomowych;
 2. opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących utworzenia studiów, studiów podyplomowych oraz zaprzestania kształcenia na określonych kierunkach studiów;
 3. opiniowanie wniosków dotyczących wprowadzenia zmian w planach studiów, studiów podyplomowych, a także zmian do programów studiów, studiów podyplomowych
 4. okresowa ocena prowadzenia zajęć (na podstawie dokumentacji przedmiotów, wyników hospitacji, wyników ankiet),
 5. opiniowanie formalnej poprawności wniosków o nostryfikację i potwierdzenie dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą,
 6. określanie różnic programowych,
 7. okresowe przeglądy programów,
 8. realizowanie innych zadań dotyczących prowadzonego procesu kształcenia na Wydziale określonych przez Dziekana lub Kolegium Wydziału

ZARZĄDZENIE NR 3 Dziekana Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 8 Zarządzenia Nr 117 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 4 września 2020 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze: prorektora, dyrektora Szkoły Doktorskiej, dziekana oraz przewodniczącego rady dyscypliny naukowej w ZUT zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r., w składzie:

 • dr Dorota Majorkowska-Mech – przewodnicząca
 • dr inż. Krzysztof Makles
 • dr Małgorzata Machowska-Szewczyk
 • dr inż. Edward Półrolniczak
 • dr Magdalena Edyta Kieruzel
 • dr inż. Witold Maćków
 • mgr inż. Sławomir Wernikowski
 • mgr inż. Aneta Bera
 • mgr Danuta Kostarelas – sekretarz

§ 2.

Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności:

 1. Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia
  a) wskazywanie metod doskonalenia procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, programów kształcenia, metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji i monitorowania efektów kształcenia;
  b) wspieranie Rad Programowych w modernizowaniu programów kształcenia i opracowywaniu nowych, zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego;
  c) monitorowanie prawidłowego stosowania punktacji ECTS;
  d) opracowywanie metod podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktycznej;
  e) opracowywanie metod doskonalenia jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego;
  f) opracowywanie metod poprawy mobilności studentów;
  g) coroczne planowanie działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia.
 2. Gromadzenie, analizowanie informacji oraz formułowanie wniosków dotyczących zapewnienia jakości kształcenia.
  a) Analiza zgodności kierunku i profilu studiów z misją ZUT i strategią Wydziału Informatyki.
  b) Analiza zgodności opisanych w programach kształcenia zakładanych efektów kształcenia z efektami kształcenia dla wskazanego obszaru lub obszarów kształcenia opisanych w Polskich Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
  c) Analiza metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta.
  d) Analiza dostosowania efektów kształcenia uzyskanych w procesie kształcenia do potrzeb rynku.
  e) Analiza wyników oceny jakości kształcenia, w szczególności wyników przeprowadzonych egzaminów i innych form weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz oceny dokonywanej przez studentów i nauczycieli.
  f) Analiza i wnioski z monitorowania karier absolwentów.
  g) Ocenianie jakości prac dyplomowych.
  h) Koordynowanie ankietyzacji dotyczącej studenckiej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne.
  i) Ocena obsługi dziekanatowej studentów.
  j) Ocena warunków socjalnych studentów, w tym możliwości uzyskania stypendiów oraz dostępu do domów studenckich.
  k) Coroczne przedstawienie Dziekanowi, Kolegium Wydziału raportu z realizacji działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia, oceny jakości kształcenia na Wydziale i wskazówek dotyczących planu naprawczego dla poprawienia jakości kształcenia.

ZARZĄDZENIE NR 4 Dziekana Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 8 Zarządzenia Nr 117 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 4 września 2020 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze: prorektora, dyrektora Szkoły Doktorskiej, dziekana oraz przewodniczącego rady dyscypliny naukowej w ZUT zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się Wydziałową Komisję ds. Nagród i Odznaczeń na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r., w składzie:

 • dr inż. Radosław Maciaszczyk - przewodniczący
 • dr inż. Mirosław Mościcki
 • dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. ZUT
 • dr inż. Sławomir Jaszczak
 • dr hab. Izabela Rejer, prof. ZUT
 • mgr inż. Joanna Rafalska – sekretarz

§ 2.

Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń należy w szczególności:

 1. Opiniowanie wniosków o przyznawanie odznaczeń państwowych i uczelnianych pracownikom naukowo – dydaktycznym, inżynieryjno – technicznym i administracyjnym Wydziału, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Opiniowanie wniosków o przyznawanie nagród państwowych i nagród rektora pracownikom naukowo – dydaktycznym i inżynieryjno – technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZARZĄDZENIE NR 5 Dziekana Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 8 Zarządzenia Nr 117 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 4 wrzesnia 2020 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze: prorektora, dyrektora Szkoły Doktorskiej, dziekana oraz przewodniczącego rady dyscypliny naukowej w ZUT zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się Wydziałową Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r., w składzie:

 • dr hab. inż. Paweł Forczmański, prof. ZUT – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki
 • dr inż. Piotr Dziurzański
 • dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Marcin Pluciński
 • mgr inż. Joanna Rafalska – sekretarz
 • mgr Dorota Wiśniewska-Olech – sekretarz

§ 2.

Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich należy w szczególności:

 1. okresowa ocena nauczycieli akademickich stosownie do zakresu ich obowiązków oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej,
 2. przygotowanie oceny wraz z uzasadnieniem i przedstawienie jej na piśmie zainteresowanemu nauczycielowi akademickiemu oraz kierownikowi jednostki.