Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Piotr Sulikowski

Dr inż. Piotr Sulikowski, adiunkt na Wydziale Informatyki ZUT, kierownik Szkoły Orłów oraz członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, po raz czwarty został mentorem w programie Komisji Fulbrighta i Top 500 Innovators, który skierowany jest do osób szukających własnej ścieżki zawodowej po studiach magisterskich oraz doktoranckich.

TopMinds to ogólnopolski program mentoringowy, który otwiera młodym naukowcom drzwi do międzynarodowej kariery. Do tegorocznej edycji zaproszeni zostali studenci oraz doktoranci wyróżniający się swoim dorobkiem naukowym.

Program ten opiera się na relacji typu „mistrz-uczeń”, w której mentor (mistrz) dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszym podopiecznym (uczniem), wspierając go w dążeniu do osiągnięcia określonego celu.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas staży na Uniwersytecie Stanforda, w IBM TJ Watson Research Center, Instytucie Fraunhofera oraz Komisji Europejskiej, będę miał przyjemność po raz kolejny wspierać najlepszych młodych naukowców, doktorantów i studentów w ich dalszym rozwoju. Dotychczas współorganizowałem trzy edycje tego programu, z których do tej pory skorzystało już ponad 120 osób z całej Polski, w tym kilka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – powiedział dr inż. Piotr Sulikowski, mentor TopMinds.

W tegorocznej edycji programu TopMinds udział weźmie 24 doktorantów oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich, którzy planują dalszą karierę naukową. TopMinds jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

W dniu 11.01.2021 r. rozpoczynamy nabór na VI edycję SP Programowanie komputerów.

Termin rekrutacji upływa 16.02.2021 r. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Studia podyplomowe Programowanie komputerów skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych podstawami programowania. Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty. Jedynym warunkiem jaki stawiamy naszym kandydatom jest ukończenie studiów wyższych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności. W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania i tworzenia stron WWW.

Zajęcia rozpoczną się w marcu 2021 roku, a zakończą w styczniu 2022 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (łącznie ok. 70h w semestrze).

Całkowity koszt studiów wynosi 3.000 zł., płatny w dwóch ratach.

Zasady rekrutacji:

Wymagania stawiane kandydatom:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu
 • podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacyjnego oraz złożenie następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność),
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu (w celu potwierdzenia za zgodność),
 • aktualne zdjęcie.

Nabór przewidziany jest na 18 osób. O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
Renata Zielińska (p.105)
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów”

Telefon kontaktowy: 91 449 56 63

Ważne:
Wysyłając dokumenty pocztą należy pamiętać, aby kserokopia dyplomu potwierdzona była notarialnie.

W przypadku składania dokumentów osobiście, należy mieć przy sobie oryginały dokumentów do potwierdzenia ich zgodności na miejscu.

W związku z procedurami wprowadzonymi na czas epidemii, przed wizytą na Wydziale Informatyki, kandydata prosi się o uprzedni kontakt telefoniczny pod nr 91 449 56 63 w celu potwierdzenia tej wizyty.

Systemy wbudowane

Studia podyplomowe "Programowanie z elementami systemów wbudowanych" skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych.
Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim.
Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm:

Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron.
Program studiów obejmuje zagadnienia związane z systemem Linux, programowaniem w językach C oraz C++, a także z testowaniem oprogramowania i obejmuje łącznie 212 h zajęć. W pierwszym semestrze przewidziane jest 108 godzin, zaś w semestrze drugim 104 godzin. Zajęcia kończą się praktycznym projektem, który będzie przedstawiany przed gronem specjalistów. Podczas zjazdów słuchacze będą mieli dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału Informatyki. Szczegółowy program studiów dostępny jest na stronie: http://www.krk.zut.edu.pl/pl/2020-2021/wydzial-informatyki/programowanie-z-elementami-systemow-wbudowanych-NP/.

Studia podyplomowe są dwusemestralne, zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno- lub dwudniowych zjazdów w weekendy.

Nowa edycja studiów rozpocznie się w semestrze letmin 2020/2021 tj od dnia 1.03.2021.
Rekrutacja trwa od dnia 04.01.2021 do dnia 10.02.2021.

Składanie dokumentów jest możliwe po wcześniejszym umówieniu pod nr telefonu: 91 449 56 67 lub mailowym This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w pokoju 127 WI2 (Żołnierska 52), lub w kancelarii Wydziału Informatyki pokój 32 WI 1 (Żołnierska 49).

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu rekrutacji
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych / potwierdzoną przez uczelnię kopię odpisu dyplomu,
 • 1 fotografia

Warunkiem kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna,  podczas której kandydaci powinni wykazać się ogólną wiedzą w dziedzinie informatyki, podstawami znajomości języka C i C++, dodatkowym atutem jest znajomość zagadnień związanych z algorytmiką i systemami wbudowanymi

Rejestracja elektroniczna - https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx

Koszt dwóch semestrów studiów wynosi 4800 zł brutto, z możliwością opłaty w ratach. Absolwenci studiów będą mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów, w przypadku podpisania umowy o pracę z jedną z współpracujących firm, czyli infinIT Codelab, GlobalLogic, Mobica lub Tieto. Dofinansowanie jest uzależnione wyłącznie od decyzji firmy.
Kontakt:
Kierownik studiów: dr inż. Radosław Maciaszczyk
Sekretariat: mgr inż. Iwona Scheibe
pokój 218, 209 budynek WI 2, ul. Żołnierska 52
tel. 91 449 56 67 lub 91 449 55 42,
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gala Nowe Technologie dla Dziewczyn 2020

Klaudia Góralska, studentka Wydziału Informatyki, znalazła się w gronie 25 najzdolniejszych studentek informatyki i kierunków pokrewnych programu stypendialnego prowadzonego przez firmę Intel Technology przy współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy. Laureatki programu "Nowe technologie dla dziewczyn" wyłoniono po raz 6.

Klaudia Góralska jest studentką czwartego roku na kierunku Informatyka. Interesuje się programowaniem i projektowaniem aplikacji webowych. Obecnie pracuje nad aplikacją w ramach pracy inżynierskiej, która umożliwi tworzenie spersonalizowanych rankingów obejrzanych seriali. Wśród swoich największych sukcesów studentka WI wymienia udział w 24-godzinnym hackathonie NASA Space Apps Challenge. Zespół, w którym pracowała, znalazł się gronie czterech polskich drużyn, które zakwalifikowały się do kolejnej rundy konkursu, opracowując aplikację ICFire, umożliwiającą zgłaszanie pożarów.

W czasie gali inauguracyjnej gratulacje Pani Klaudii złożył dr hab. inż. Jerzy Pejaś, dziekan Wydziału Informatyki. "Jestem przekonany, że Pani Klaudia Góralska, a także wszystkie pozostałe laureatki programu, dobrze wykorzystają szanse, które daje im stypendium oraz możliwość kontaktu z zaawansowanymi technologiami i mentorami firmy Intel". Dziekan WI pogratulował także twórcom programu, wskazując potrzebę istnienia tego typu inicjatyw.

Klaudia Góralska jest drugą studentką Wydziału Informatyki, uhonorowaną w programie stypendialnym "Nowe technologie dla dziewczyn". W roku 2017 stypendium otrzymała Olga Chróstowska.

Gala inaugurująca - relacja na YouTube.

SARS CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 14 Dziekana Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia SARS CoV-2

Na podstawie Zarządzenia nr 82 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa epidemicznego organizacji zajęć dydaktycznych i pracy badawczej oraz pracy administracji w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zarządza się co następuje:

 1. Na terenie Wydziału Informatyki mogą przebywać jedynie osoby (pracownicy/studenci/doktoranci), które:
  a. nie wykazują objawów wskazujących na choroby zakaźne,
  b. nie są objęci kwarantanną/izolacją lub nie przebywają w miejscu zamieszkania z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u osoby przebywającej na terenie Wydziału Informatyki powinna ona niezwłocznie powiadomić telefonicznie osobę wskazaną przez dziekana – tel. 571 612 000, która przekaże procedurę dalszego postępowania.
 3. Na terenie Wydziału Informatyki wyznaczone zostały pomieszczenia do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujące zakażenie SARS CoV-2: pomieszczenie nr 125 A (budynek WI1) oraz pomieszczenie nr 19 (budynek WI2).
 4. Osoba, po konsultacji medycznej, u której stwierdzono zakażenie lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zobowiązana jest niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z pracownikiem wyznaczonym przez dziekana – tel. 571 612 000 i poinformować o decyzji wydanej przez stację epidemiologiczno-sanitarną/lekarza w związku ze stwierdzonym zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia oraz przygotować listę osób, z którymi kontaktowała się w ostatnich 5 dniach (a jeśli to możliwe w ostatnich 14 dniach), a także listę pomieszczeń w których przebywała w tym czasie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Tel.: 91 487 03 13, 91 484 93 51, 694 493 767,
ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Tel. 91 462 40 60, całodobowo: 608 229 963,
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin

Dodatkowo:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/podejrzewasz-ze-masz-koronawirusa#znajdz-stacje-sanitarno-epidemiologiczna

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT

icon Z 2020 14 Procedura Covid [37.5K] icon Z 2020 14 Procedura Covid [72.4K]