Zasady rekrutacji na kolejną edycję SP Programowanie komputerów

Wymagania stawiane kandydatom:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu – dla absolwentów wyższych uczelni,
  • zaświadczenie potwierdzające studiowanie na jednym z dwóch ostatnich semestrów studiów – dla studentów dopuszczonych do uczestnictwa w studiach,
  • podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacyjnego https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx

oraz złożenie następujących dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność),
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość uczestnika (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność),
  • aktualne zdjęcie.

Nabór przewidziany jest na maksymalnie 30 osób. O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność składania dokumentów.

Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
Renata Zielińska (p.104 b) 
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów”