Pomoc materialna

Informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej (regulamin przyznawania pomocy materialnej, kryteria, harmonogram wypłat, terminy składania wniosków) oraz druki wniosków dostępne na stronie ZUT: ZUT - Pomoc materialna

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy składać do dnia 5 marca 2018 r.

Wypłata świadczeń nastąpi 12.04.2018 r., z wyrównaniem za miesiąc marzec.

Dodatkowy dyżur w przyjmowaniu wniosków dla studentów studiów niestacjonarnych w dniu 3 marca 2018 r. (sobota).

31.10.2017 r. (komplet dokumentów złożonych do 10 października 2017 r.)
17.11.2017 r.
12.12.2017 r.
12.01.2018 r.
12.02.2018 r.
12.03.2018 r.
12.04.2018 r.
18.05.2018 r.
12.06.2018 r.

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przyznawania ww. stypendium znajdują się na stronie Ministerstwa:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do 14 września 2017 r. w pok. 13 WI1.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA 
POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE: STYPENDIUM SOCJALNEGO (STYPENDIUM SOCJALNEGO O PODWYŻSZONEJ WYSOKOŚCI), STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI

SEMESTR ZIMOWY

Studenci, którzy złożą wnioski (wraz z kompletem dokumentów) w październiku, pierwszą wypłatę przyznanych na podstawie dycyzji świadczeń otrzymają 17.11.2017 r., z wyrównaniem za miesiąc październik.

Uwaga!

Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym stypendium socjalnego o podwyższonej wysokości), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie.

 

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

SEMESTR ZIMOWY

Przy złożeniu przez studenta wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału

do 13.10.2017 r. wypłata pierwszego świadczenia przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, nastąpi 17.11.2017 r.

(z wyrównaniem za miesiąc październik).

Uwaga!

Złożenie wniosku po 13.10.2017 r. może skutkować niezamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nieprzyznaniem stypendium z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w semestrze zimowym.