Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

SYLWETKA ABSOLWENTA:

 • Celem kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunkuInformatyka jest ukształtowanie profilu zawodowego absolwenta uwzględniającego jego osobiste preferencje, wynikające z posiadanych zdolności i upodobań oraz rozpoznanych potrzeb na rynku branży IT.

Efektem znacznego poszerzenia posiadanej wiedzy, w zakresie danej specjalności, jest nabycie w czasie studiów kompetencji zawodowych wspieranych takimi umiejętnościami jak:

 • Twórcze wykorzystywanie wiedzy z obszaru ukończonej specjalności;
 • Tworzenie modeli – w tym matematycznych, optymalizacyjnych, ocenowych;
 • Kreowanie środowiska badawczego i programowanie badań;
 • Formułowanie i rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem technologii informatycznych, zwłaszcza w dziedzinie związanej z ukończoną specjalnością;
 • Opracowywanie opinii i ekspertyz z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;
 • Kierowanie pracą zespołów projektowo-programistycznych, wdrożeniowych i konsultacyjnych.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada predyspozycje do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych – w firmach informatycznych oraz organizacjach i firmach wykorzystujących narzędzia i systemy informatyczne – m. in. dzięki wpojonym nawykom ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Należy podkreślić, że jest również przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia – studiach doktoranckich.

SPECJALNOŚCI:

W ramach tych studiów obok przedmiotów ogólnych realizowane są przedmioty specjalnościowe. Przez wybór jednej ze specjalności następuje profilowanie zawodowe studenta polegające, na pogłębionym kształceniu w tworzeniu oraz stosowaniu narzędzi i środków informatyki, bądź w zakresie zastosowań informatyki w określonych dziedzinach działalności człowieka. I tak:

 • inżynieria oprogramowania - specjalność jest adresowana do studentów zainteresowanych rozwijaniem swoich zainteresowań w zakresie technik programowania.
  Absolwent specjalności zdobędzie specjalistyczne umiejętności w zakresie rozwoju i utrzymania systemów oprogramowania umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, administracji państwowej i samorządowej, a także uzyska stosowne przygotowanie do pracy w szkolnictwie. Uzyskana wiedza w zakresie technik optymalizacji procesu wytwarzania oprogramowania umożliwi absolwentowi innowacyjne kierowanie pracą zespołów programistycznych w warunkach napiętych harmonogramów oraz ograniczonego budżetu. W aspekcie technologicznym absolwent rozszerzy wiedzę nabytą przez studia I stopnia w zakresie zaawansowanych technik programowania w dominujących na rynku językach programowania. Absolwent zdobędzie niezbędną wiedzę w zakresie analizy systemów obliczeniowych wysokiej wydajności oraz umożliwi rozwiązywanie złożonych problemów obliczeniowych w środowisku równoległym i rozproszonym środowisku sieciowym.
 • Internet w zarządzaniu - jest to specjalność interdyscyplinarna łącząca w sobie elementy informatyki stosowanej i ekonomii. Celem specjalności jest kształcenie kadry przygotowanej do podjęcia pracy zawodowej w obszarze nowych technologii, ze szczególnym naciskiem na technologie internetowe. Absolwent posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu stosowania technologii interaktywnych w wirtualizacji zarządzania i komunikacji biznesowej.
  Wiedza uzyskana wcześniej w ramach studiów inżynierskich lub licencjackich została poszerzona o aspekty metodyczne przy uwzględnieniu różnych obszarów wykorzystania technologii internetowych w zarządzaniu. Absolwent posiada wiedzę na temat budowy technicznej infrastruktury przedsiębiorstwa wirtualnego oraz wdrażania i integracji internetowych rozszerzeń systemów informatycznych systemów zarządzania dedykowanych dla organizacji o strukturze rozproszonej. Zna zasady projektowania internetowych systemów kształcenia i zarządzania pracą na odległość oraz posiada wiedzę na temat budowy oraz integracji systemów bankowości elektronicznej i nowoczesnych systemów płatności elektronicznych.
  Absolwent może podejmować zatrudnienie w organizacjach wirtualnych, zna zasady budowy oraz zarządzania portalami internetowymi, systemami handlu elektronicznego w sektorze detalicznym i międzyorganizacyjnym. Poznał systemy zarządzania marketingiem elektronicznym oraz obszary wykorzystania metod wspomagania decyzji zorientowanych na media elektroniczne. Jest przygotowany do projektowania i wdrażania rozwiązań opartych na nowoczesnych metodach przetwarzania danych. Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat metody ekstrakcji wiedzy z repozytoriów danych oraz budowy inteligentnych agentów programowych.
  Uzyskana wiedza pozwala absolwentowi na podjęcie zatrudnienia w firmach krajowych i zagranicznych zarówno z sektora gospodarki elektronicznej jak i organizacji, które dopiero planują ekspansję w tym obszarze.
 • projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi - specjalność kierowana do absolwentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy w zakresie projektowania i zarządzania projektami informatyczne, chcących w przyszłości pracować jako menedżer projektów i chcących uzyskać wiedzę na temat kierowania zespołami realizującymi projekty informatycznych, zamierzających podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie właściwego wykorzystania systemów informatycznych i - szerzej - informacyjnych, przyszłych specjalistów do wdrażania systemów informatycznych.
  Absolwent zostanie przygotowany do projektowania i wytwarzania oprogramowania organizacji przy wykorzystaniu różnych komponentów, technik, technologii i narzędzi, identyfikacji i modelowania procesów informacyjnych w organizacjach (rzeczywistej, wirtualnej i sieciowej), zarządzania procesami projektowania systemów informatycznych i informacyjnych zarządzania oraz podstaw sieci komputerowych, zarządzania zasobami infrastruktury systemów sieciowych, podstaw wiedzy w zakresie projektowania i administrowania bardzo dużymi zbiorami danych.
 • grafika komputerowa i systemy multimedialne - w ramach specjalności przekazywana jest wiedza, która pozwoli na samodzielne i twórcze rozwiązywanie problemów z zakresu szeroko rozumianego zastosowania informatyki w dziedzinie multimediów, m.in.:
  syntezy obrazów realistycznych, zaawansowanych algorytmów przetwarzania, analizy i rozpoznawania obrazów, złożonych metod przetwarzania dźwięku, zaawansowanych technik biometrycznych, przetwarzania grafiki na potrzeby systemów informacji przestrzennej, nowoczesnych technik akwizycji i reprezentacji danych multimedialnych, internetowych systemów multimedialnych, projektowania graficznych interfejsów użytkownika, multimedialnych aspektów informatyki medycznej.
  Absolwent tej specjalności przygotowany będzie do podjęcia pracy zawodowej i naukowej. W trakcie zajęć studenci poszerzą swoją wiedzę uzyskaną na studiach I stopnia w zakresie teoretycznym, szczególnie w zakresie projektowania zaawansowanych systemów, algorytmów i metod, planowania i prowadzenia eksperymentów naukowych, przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności ich praktycznej realizacji. W ramach realizowanych przedmiotów duży nacisk jest położony na samodzielne myślenie i rozwiązywanie problemów typowych dla tej specjalności. Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie m.in. jako projektanci systemów graficznych i audiowizualnych stosowanych np. w telewizji i studiach filmowych, projektanci i twórcy systemów biometrycznych, internetowych, a także aplikacji z zakresu rozrywki elektronicznej (gry komputerowe, symulacje, aplikacje w telefonii komórkowej).
 • Systemy komputerowe i technologie mobilne - absolwent specjalności zdobędzie aktualną, podbudowaną klasycznymi podstawami, wiedzę z zakresu technicznych problemów wykorzystywania urządzeń umiejscowionych na granicy cyfrowego systemu obliczeniowego i świata rzeczywistego, dotyczącą algorytmizacji działań i budowy architektur specjalizowanych systemów obliczeniowych oraz modelowania systemu na wszystkich poziomach złożoności z wykorzystaniem najnowszych narzędzi programistycznych. Posiądzie także praktyczne umiejętności projektowania, konstruowania, weryfikowania oraz integrowania specjalizowanych systemów komputerowych i systemów mobilnych wraz z otoczeniem komunikacji sieciowej. Umiejętność budowania sprzętu odnosi się do możliwości projektowania układów rekonfigurowalnych przy użyciu języków opisu sprzętu, wykorzystania standardowych elementów analogowych, cyfrowych, oraz mikroprocesorów wraz z narzędziami programowania. Kluczem biegłości absolwenta w ramach specjalności jest implementacja poprzez tworzenie oprogramowania, odnosząca się do wszelkich stosowanych obecnie narzędzi, od języków asemblerowych począwszy, poprzez języki wysokiego poziomu, do języków opisu systemu. W programie specjalności wprowadzone są elementy mechatroniki, szczególny zaś nacisk położono na rozwiązania sieciowe typu przewodowego i bezprzewodowego oraz o charakterze specjalnym. W zakresie zagadnień związanych z systemami komunikacyjnymi absolwent zapozna się z szeroką gamą technik, protokołów i standardów organizacji międzynarodowych dedykowanych systemom transmisji strumieniowej, telewizji cyfrowej oraz innym systemom rozgłoszeniowym audio i wideo. Powyższe umiejętności stanowią nierozłączne składowe właściwego przygotowania absolwenta do rzeczywistych zadań stawianych w przemyśle telekomunikacyjnym, motoryzacyjnym, audio/video, przetwórczym, medycynie itd.
 • Inteligentne aplikacje komputerowe - absolwent specjalności jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie analizy danych oraz matematycznego formułowania i rozwiązywania trudnych problemów z dziedziny techniki, ekonomii, medycyny etc., z wykorzystaniem narzędzi z zakresu sztucznej inteligencji, matematyki, metod ekstrakcji wiedzy z baz danych, metod symulacji komputerowej itd.
  Absolwenci specjalności są szczególnie przygotowani do projektowania inteligentnych aplikacji komputerowych z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod. Dysponują wiedzą umożliwiającą wykorzystanie metod obliczeniowych w systemach identyfikacji, optymalizacji, symulacji i modelowania oraz sterowania (zarządzania) procesami i systemami. W ramach specjalności następuje również poszerzenie wiedzy informatycznej w zakresie numerycznego rozwiązywania zadań, zastosowania metod sztucznej inteligencji, metod analizy danych, systemów ekspertowych i inteligentnego sterowania.
  Zdobyta wiedza o nowoczesnych narzędziach informatycznych oraz metodach posługiwania się nimi w procesie rozwiązywania konkretnych problemów, ze względu na swój szeroki zakres, daje gwarancję na zatrudnienie absolwenta w różnorakich sektorach gospodarki (firmy, koncerny, banki, instytucje państwowe) na takich stanowiskach jak: analityk systemowy, analityk-programista, analityk danych, analityk-inżynier systemowy oraz projektant systemów informatycznych. Wiedza zdobyta w czasie studiów pozwala także na prowadzenie własnych firm programistycznych, doradczych, a także zajmujących się automatyką i robotyką.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

icon Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia [97.8K]

Plan studiów

Rozpoczęcie nauki: 1 października (rekrutacja w semetrze zimowym) 22 luty (rekrutacja w semestrze letnim)

Formy kształcenia:

 • stacjonarne (dzienne)
  • Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
 • niestacjonarne (zaoczne)
  • Czas trwania: 2 lata (4 semestry)