Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Programy dla kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Informatyki, plany poszczególnych semestrów oraz sylabusy przedmiotów dostępne są na stronach ZUT pod adresem:
http://prk.zut.edu.pl