Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych przyjmowani są na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) z uwzględnieniem preferencji polegających na przyznaniu kandydatowi maksymalnej liczby punktów w procesie rekrutacji.
  - WYKAZ OLIMPIAD STOPNIA CENTRALNEGO
  - WYKAZ KONKURSÓW MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH
 2. Kandydaci na studia mogą skorzystać z preferencji w procesie rekrutacji na dany kierunek studiów jednorazowo.
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na warunkach preferencyjnych wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 10 zł.
 4. Potwierdzeniem uzyskania przez kandydata statusu laureata lub finalisty jest odpowiednie zaświadczenie składane wraz z kompletem dokumentów wymaganych w rekrutacji na studia wyższe w danym roku akademickim.
  Po zakwalifikowaniu na studia kandydat musi przedłożyć oryginał zaświadczenia wraz z innymi dokumentami.
  - WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA