Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ INFORMATYKI

KIERUNEK INFORMATYKA obszar nauk technicznych
studia stacjonarne/semestr zimowy i letni,
studia niestacjonarne/semestr zimowy

  1. Kandydaci na studia drugiego stopnia KIERUNEK INFORMATYKA winni legitymować się tytułem inżyniera lub magistra inżyniera.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
  3. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU: INFORMATYKA, INŻYNIERIA CYFRYZACJI, TELEINFORMATYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów inżynierskich niż informatyka, inżynieria cyfryzacji, teleinformatyka, automatyka i robotyka podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich kierunków: informatyka, inżynieria cyfryzacji, teleinformatyka, automatyka i robotyka

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego (test może być przeprowadzony w formie ustnej lub pisemnej).

Zakres testu kwalifikacyjnego

  • algorytmizacja i programowanie komputerów,
  • podstawy architektury systemów komputerowych (architektura i zasady działania komputerów, technologie sieciowe, systemy mobilne, rozproszone i wieloprocesorowe, systemy operacyjne komputerów, systemy wbudowane),
  • bazy danych (relacyjne bazy danych, języki zapytań do baz danych, projektowanie struktur, funkcje systemu zarządzania bazami danych),
  • metody projektowania tworzenia, testowania, wdrażania systemów informatycznych (inżynieria oprogramowania),
  • inżynierskie zastosowania informatyki (systemy komputerowego wspomagania, modelowanie i symulacja, systemy obliczeniowe, systemy z wiedzą i wnioskowaniem, grafika i wizualizacja komputerowa).