Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Stypendia do wzięcia

Wnioski w sprawie przyznania stypendiów należy składać do dnia 15 września 2020 r.

O stypendia mogą ubiegać się absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli w roku poprzedzającym rok akademicki średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 oraz uzyskali średni wynik z egzaminu maturalnego na poziomie 80 %. Dodatkowe punkty otrzymają także zwycięzcy, laureaci i finaliści olimpiad.

Wnioski w sprawie przyznania stypendiów należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego” do dnia 15 września 2020 r. przed rozpoczęciem roku akademickiego będącego pierwszym rokiem studiów, bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego lub drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

Szczegóły: http://www.edukacja.wzp.pl/stypendia-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego/stypendia-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-0