Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Student, który złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału (I piętro, pok. 105 i 106) do dnia 15 marca 2021 r. otrzyma wypłatę świadczenia, przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, w dniu 22 kwietnia 2021 r. z wyrównaniem za miesiąc marzec.

UWAGA! Po dniu 15 marca 2021 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 15 marca 2021 r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nie przyznaniem stypendium Rektora.

Student składający wniosek, w którym przedstawia takie same osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jak w poprzednim semestrze, może dołączyć Podanie o uznanie osiągnięć z poprzedniego semestru/roku  (dokument dostępny cyfrowo) w celu ich uznania bez powtórnego składania dokumentów potwierdzających ww. osiągnięcia.

Szczegóły na stronie:

https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/wzory-wnioskow-o-stypendia.html