Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Rada Wydziału Informatyki na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej pod przewodnictwem prof. Józefa Korbicza, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja drowi inż. Markowi Landowskiemu z Zakładu Metod Matematycznych Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Wielowymiarowe podejście do definiowania zmiennych niepewnych, ich arytmetyki i zastosowań",

Serdecznie gratulujemy!