e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Piątek, 22 września 2017 • imieniny: Maurycego, Tomasza

Analiza SWOT Wydziału Informatyki ZUT

Email Drukuj PDF Google+ Twitter Facebook

Send to Kindle

Mocne strony:

PROCESY KSZTAŁCENIA – DYDAKTYKA

 • Formalnie uznana jakość wewnętrznego systemu zapewniania jakości  kształcenia realizowanego na Wydziale (wyróżniająca ocena kryterium wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną w 2013);
 • Pomimo niżu demograficznego względnie stabilna liczby studentów studiujących na wydziale;
 • Koncentracja na dwóch kierunkach kształcenia związanych z informatyką, co pozytywnie wyróżnia Wydział na tle innych wydziałów ZUTu ze średnią powyżej 4 kierunków na wydział przy mniejszej liczbie studentów.
 • Kierunki studiów ulokowane w priorytetowym obszarze kształcenia w dziedzinie nauk technicznych;
 • Dość wysoka, adekwatna do możliwości finansowych,  elastyczność programów kształcenia umożliwiająca studentom tworzenie różnorodnych ścieżek kształcenia i przygotowania zawodowego poprzez obieralność przedmiotów, bloków programowych i specjalności;
 • Stabilna obsada kadrowa kierunków studiów gwarantująca realizację spójnej koncepcji kształcenia na wszystkich jego poziomach;
 • Systematyczna ocena efektów kształcenia i jakości dydaktyki przez studentów, podejmowanie działań doskonalących  programy i procesy kształcenia;
 • Skuteczne kształtowanie i stymulowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczości, mobilności, miękkich kompetencji społecznych (konkursy, seminaria, targi pracy, projekty)

BADANIA NAUKOWE

 • Wysoka formalna pozycja Wydziału w regionie w grupie jednostek uprawnionych do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka  (jedyny wydział z pełnymi uprawnieniami w zakresie informatyki);
 • Szeroki zakres badań w dziedzinie informatyki i badań interdyscyplinarnych (np. bioinformatyka, informatyka medyczna, poligrafia, e-technologie w produkcji, biznesie i administracji);

STUDENCI I NAUCZYCIELE

 • Wśród pozyskiwanych co roku nowych studentów stabilnie występuje liczna grupa wyjątkowo utalentowanych informatyków zasilających regionalny i globalny rynek pracy;
 • Możliwość zatrudnienia  nowych pracowników w tym wyróżniających się studentów , absolwentów  i doktorantów w miejsce słabszej kadry;
 • Niska średnia wieku samodzielnych pracowników naukowych – w ostatnich dwóch latach 2013-14 przybyło 5-6 nowych doktorów habilitowanych;
 • Brak konfliktów, dobra atmosfera pracy;
 • Zrozumienie i akceptacja dla wytycznych procesu bolońskiego;
 • Duża aktywność niektórych pracowników wydziału w przedsięwzięciach lokalnych (szkoleniach, konferencjach, pracach ogólnouczelnianych, uroczystościach, imprezach sportowych);
 • Stosunkowo wysoka jest mobilność znacznej części nauczycieli akademickich.

INFRASTRUKTURA

 • Bardzo dobre, nowoczesne (jeszcze w roku 2015) wyposażenie dydaktyczne większości katedr po wdrożeniu dużego projektu unijnego w 2013 roku.
 • Zasoby zgromadzone w ramach zrealizowanych projektów ze środków zewnętrznych;
 • Dobrze wyposażona biblioteka i dostęp do baz cyfrowych, pełnotekstowych i bibliograficznych;
 • Udogodnienia infrastrukturalne dla studentów niepełnosprawnych;
 • Infrastruktura umożliwiająca archiwizowanie  wykładów oraz wprowadzenie e-wykładów;
 • Powszechnie chwalony przez studentów i nauczycieli bufet wydziałowy.

RELACJE Z OTOCZENIEM

 • Powołanie i współdziałanie wydziału z Radą ds. Kompetencji Absolwentów Wydziału Informatyki, w skład której wchodzą liczni przedstawiciele  firm informatycznych Szczecina;
 • Rozwijanie intensywnych akcji rekrutacyjnych w sieci szkół średnich mających na celu wyłonienie najzdolniejszej młodzieży i zachęcanie jej do studiów na kierunkach technicznych;
 • Wprowadzenie w 2014 roku cyklicznego corocznego zdarzenia Rabbit konsolidującego relacje z firmami zatrudniającymi absolwentów;
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Informatyki;

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ

 • Stabilna i sformalizowana organizacja pracy w wydziale oparta na podejściu zadaniowym i procesowym dostosowanym do organizacji uczelni;
 • Struktura zatrudnienia adekwatna do zadań (brak przerostów);
 • Przejrzyste kryteria oceny pracowników w róznych obszarach ich aktywności – badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • Regularne wpływy z tytułu prowadzenia kształcenia niestacjonarnego;

Słabe strony:

PROCESY KSZTAŁCENIA – DYDAKTYKA

 • Słaba (mało liczna) oferta studiów podyplomowych i innych form kształcenia ustawicznego;
 • Niepełna (nie obejmuje całego toku studiów) oferty modułów kształcenia w języku angielskim;
 • Brak oferty studiów doktoranckich w języku angielskim;
 • Brak oferty studiów podyplomowych dla szerokiego kręgu potencjalnych słuchaczy;
 • Brak udziału Wydziału w programach związanych z ustawicznym kształceniem (np. Lifelong Learning Programme);
 • Zbyt mało zróżnicowane metody dydaktyczne stosowane w procesie kształcenia;
 • Zbyt małe efekty w zachowaniu norm etycznych, które powinny obowiązywać w społeczności akademickiej (ściąganie, plagiaty) w toku studiów.

BADANIA NAUKOWE

 • Niska komercjalizacja wyników badań naukowych prowadzonych na Wydziale;
 • Duże zróżnicowanie obszarów badań – brak koncentracji w badaniach;
 • Niska aktywność naukowa znacznej części adiunktów – ok. jednej trzeciej ogółu nie osiągnie habilitacji w ustawowym terminie;

STUDENCI I NAUCZYCIELE

 • Słabe przygotowanie dużej części kandydatów na studia do podejmowania kształcenia w dziedzinie nauk technicznych;
 • Słaba chęć studentów w podejmowaniu kształcenia w przedmiotach prowadzonych przez zagranicznych profesorów w języku angielskim;
 • Niska aktywność i mobilność  studentów w porównaniu z podobnymi ich cechami w uczelniach zachodnich;
 • Generalnie niskie zainteresowanie aktywnością w kołach naukowych – obok wybitnych studentów, zdolnych i bardzo zaangażowanych, funkcjonuje ogromna bierna większość;
 • Duża dwuetatowość wśród nauczycieli akademickich obniżająca ich zaangażowanie w pracę na rzecz Wydziału;
 • Słaba motywacja wśród nauczycieli do podnoszenia jakości kształcenia, nowych narzędzi i form pracy ze studentem;

INFRASTRUKTURA

 • Konieczność permanentnego inwestowania w szybko starzejący się sprzęt i oprogramowanie;

RELACJE Z OTOCZENIEM

 • Brak oferty usług naukowych Wydziału dla lokalnych instytucji i firm.
 • Brak kompleksowego systemu opieki nad kadrą i studentami z zagranicy, słabe
  przygotowanie obsługi administracyjnej cudzoziemców w uczelni

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ

 • Konieczność dokonywania zmian organizacyjnych i form zarządzania wydziałem wynikająca z  niestabilności w obszarze uwarunkowań prawnych szkolnictwa wyższego;
 • Trwająca od lat ustawiczna walka o zbilansowanie przychodów i wydatków Wydziału pomimo nie budzącej zastrzeżeń struktury kadrowej i stabilnego pozyskiwania kandydatów na studia (a w dwóch ostatnich latach nawet wzrostu ich liczby);
 • Małe środki na finansowanie działalności naukowej Wydziału, zakupy sprzętu i
  oprogramowania na potrzeby dydaktyki

Szanse:

PROCESY KSZTAŁCENIA – DYDAKTYKA

 • Zapotrzebowanie na interdyscyplinarne kierunki kształcenia sprzyjające strategii rozwoju Szczecina np. we współpracy z wydziałami rolniczymi i medycznymi;
 • Rosnąca świadomość konieczności uczenia się przez całe życie (life-long learning), także z wykorzystaniem edukacji zdalnej;
 • Wprowadzenie obowiązkowej matury z matematyki;
 • Uniwersalna wartość wiedzy zdobywanej na studiach prowadzonych na Wydziale;
 • Rozwój współpracy z firmami informatycznymi w organizowaniu praktyk studenckich;
 • Rozwój współpracy z zagranicznymi uczelniami – sukcesywny wzrost liczby profesorów zagranicznych wizytujących Wydział i wymieniających się nowa wiedzą i inspirujących inną wiedzą;
 • Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym umożliwia potwierdzanie efektów kształcenia absolwentom informatyki zamierzającym kontynuować studia;
 • Koncentracja na masowym pozyskaniu studentek wbrew powszechnym stereotypom, że informatyka  jest profesją dla mężczyzn.

BADANIA NAUKOWE

 • Podniesienie kategorii naukowej Wydziału szansą na dodatkowe środki statutowe;
 • Zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu finansowania badań naukowych ze środków zewnętrznych;
 • Nowelizacja ustawy szansą na badania międzyuczelniane;

STUDENCI I NAUCZYCIELE

 • Atmosfera sprzyjająca wzrostowi mobilności i aktywności studentów i doktorantów;
 • Narzucane przez MNiSW procedury zmniejszania wieloetatowosci sprzyjają rozwojowi Wydziału poprzez koncentracje kadry na badaniach i dydaktyce;

INFRASTRUKTURA

 • Szanse na pozyskanie wielu nowych partnerów biznesowych;

RELACJE Z OTOCZENIEM

 • Wysoka pozycja Wydziału w środowisku lokalnym wynikająca ze strategii Szczecina jako miasta stawiającego na nowoczesne technologie i zapewniającego infrastrukturę dla tysięcy nowych miejsc pracy;
 • Wysoka ocena absolwentów Wydziału przez pracodawców.
 • Dobrze układająca się współpraca z firmami branży IT;
 • Dostęp do środków finansowych z Unii Europejskiej;
 • Rozwój Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego i specjalnych stref ekonomicznych województwa zachodniopomorskiego jako potencjalnych miejsc pracy absolwentów Wydziału;
 • Nieustannie rosnące zapotrzebowanie w skali krajowej i międzynarodowej na specjalistów z branży IT;

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ

 • Promocja wydziału w mieście i regionie przez takie inicjatywy jak Rabbit i PING szansa n pozyskiwanie rzesz nowych kandydatów;
 • Zwrócenie uwagi na niskie uczestnictwo dziewcząt w studiach informatycznych;

Zagrożenia:

PROCESY KSZTAŁCENIA – DYDAKTYKA

 • Umasowienie studiów  powodujące coraz większe zróżnicowanie poziom intelektualnego i  merytorycznego studentów i kandydatów na studia;
 • Obniżający się poziom przygotowania merytorycznego kandydatów na studia - niski poziom przygotowania kandydatów na studia  w zakresie matematyki i fizyki.
 • Niekorzystne zmiany w programach nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych (1 godz./tydzień w LO);
 • Konkurencja wśród uczelni i wydziałów w procesie pozyskiwania dobrych (wartościowych) kandydatów na studia;
 • Powstawanie nowych, społecznie nieodpowiedzialnych i źle przygotowanych pod względem merytorycznym, za to łatwych do ukończenia kierunków informatycznych w szkołach niepublicznych – zagrożenie coraz to jest coraz mniejsze,  jednak mogące odrodzić się w Szczecinie;
 • Utrwalenie się paradoksu rynkowego – coraz trudniejsze studia informatyczne powodują zmniejszanie liczby absolwentów przy rosnącym zapotrzebowaniu na rynku pracy i pomimo coraz wyższych płac.

BADANIA NAUKOWE

 • Duża konkurencja w pozyskiwaniu nielicznych środków na badania naukowe;
 • Duża konkurencja w publikowaniu własnych osiągnięć badawczych;
 • Niewystarczający stopień przygotowania partnerów spoza uczelni do pozyskiwania środków unijnych;
 • Niewielka liczba partnerów mogących wdrażać innowacyjne rozwiązania i zdolnych do finansowania badań naukowych (w regionie jest bardzo dużo średnich i małych firm bez zaplecza badawczego, bazujących na swoich rozwiązaniach);
 • Niekorzystna dla Wydziału polityka finansowania badań naukowych preferująca nieproporcjonalnie  tzw. „flagowe: uczelnie;

ZASOBY KADROWE

 • Wzrost koncentracji kapitału intelektualnego w dużych ośrodkach akademickich;
 • Niskie płace w szkolnictwie wyższym (dotkliwe zwłaszcza dla dobrze opłacanych absolwentów informatyki) zachęcające młodą kadrę do poszukiwania dodatkowego zatrudnienia kosztem zaangażowania w prace badawcze;
 • Utrudnienia formalne (wynikające z przepisów) związane z ukaraniem i zwalnianiem nieprzydatnych naukowo i dydaktycznie pracowników;

STUDENCI I DOKTORANCI

 • Niż demograficzny;
 • Małe wsparcie władz lokalnych w konkurencji z dużymi ośrodkami w walce o studentów;

INFRASTRUKTURA

 • Potrzeba ciągłego dopasowywania infrastruktury wydziału  w nowoczesne narzędzia i technologie stosowane na rynku pracy;
 • Coraz wyższe potrzeby w zakresie warunków bytowych  kadry i studentów wynikające z rozwoju kulturowego;
 • Lekceważenie przez władze lokalne ogólnego wizerunku środowiska akademickiego  (zaniedbane kampusy, komunikacja, zaplecze sportu i rekreacji) wypadającego fatalnie w porównaniu z dobrze doinwestowanymi uczelniami zachodnimi.

RELACJE Z OTOCZENIEM

 • Nowe kryteria działalności wydziału uwarunkowane zmianami ustawodawczymi we wszystkich obszarach działalności wydziału (kształcenie, nauka, zasady finansowania)
 • Polityka państwa niesprzyjająca rozwojowi uczelni poza metropoliami;
 • Słaba pozycja regionu, płytki rynek pracy.
 • Pojawienie się procesów dezintegracji uczelni wywołane dużym zróżnicowaniem strategii rozwoju poszczególnych wydziałów;
 • Zagrożenia wywołane nieprzewidywalną dziś zmianą prawa polskiego i europejskiego;

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ

 • Relatywnie małe środki ze źródeł pozabudżetowych adresowane na badania w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka;
 • Relatywnie niskie nakłady budżetowe na szkolnictwo wyższe i badania naukowe w porównaniu do innych krajów europejskich;
 • Brak stabilności i transparentności zasad finansowania uczelni w Polsce oraz  wydziałów na uczelniach;
 • Konieczność dostosowywania organizacji pracy w wydziale do zmiennych uwarunkowań prawnych i zmiennych kryteriów działania jednostek naukowych;
 • Nadmierna biurokratyzacja działań narzucana przez Ministerstwo;
 

stat=51194