e-Dziekanat

Kontrast:   Czcionka:
Poniedziałek, 25 września 2017 • imieniny: Aurelii, Kleofasa
Kierunki studiów - Informatyka
Sylwetka absolwenta PDF Drukuj Email
Kierunki studiów - Informatyka - Studia I stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci kierunku Informatyka studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, kształceni są w zakresie zgodnym z obowiązującymi na tym kierunku standardami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy wykorzystaniu naukowych osiągnięć własnej kadry dydaktycznej i uwzględnieniu potrzeb ściśle współpracujących z Wydziałem Informatyki firm branży IT regionu zachodniopomorskiego. Dlatego szczególny nacisk w procesie edukacji położony jest na zdobycie określonych umiejętności na bazie opanowanej szerokiej wiedzy o charakterze podstawowym, obejmującej obszary:

 • Matematyki, fizyki, elektroniki, zarządzania przedsiębiorstwem;
  • Informatyki z zakresu: systemów operacyjnych, budowy algorytmów i struktur danych, języków i technik programowania, technik analogowych i cyfrowych, architektury systemów komputerowych, Zarządzania projektami informatycznymi;
  • Praktycznych zastosowań informatyki w technice, zarządzaniu, medycynie i innych dziedzinach w zakresie: metod pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych, modelowania i analizy procesów, podejmowania decyzji (sterowania), metod sztucznej inteligencji;
  • Uregulowań prawnych i aspektów etycznych związanych z wytwarzaniem oraz eksploatacją produktów IT;

Student w całym cyklu nauki zdobywa umiejętności obejmujące:

 • Projektowanie i tworzenie oprogramowania;
 • Dobór metod wytwarzania systemów oprogramowania;
 • Projektowanie i konfigurowanie systemów komputerowych z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa (w tym rozwiązania sieciowe, internetowe i mobilne);
 • Tworzenie aplikacji bazodanowych;
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w informatyzacji firm;
 • Biegłe posługiwanie się fachowym językiem angielskim w mowie i piśmie.

SPECJALNOŚĆ: systemy komputerowe i oprogramowanie

Studia pierwszego stopnia realizowane są w ramach jednej specjalności „Systemy komputerowe i oprogramowanie”. Absolwenci tej specjalności są szczególnie predysponowani do pracy w charakterze projektantów systemów informatycznych i systemów komputerowych oraz programistów tworzących swoje dzieła zgodnie z zasadami inżynierii oprogramowania. Rozległa wiedza z zakresu budowy i konfiguracji sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych i szerokiego spektrum aplikacji – predysponuje ich do pracy w firmach i organizacjach, stawiających zatrudnionym w sektorze IT najwyższe wymagania. Absolwent tych studiów jest również przygotowany merytorycznie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Ukończenie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Informatyki zwieńczone jest uzyskaniem dyplomu inżyniera.

 
Efekty kształcenia PDF Drukuj Email
Kierunki studiów - Informatyka - Studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 
Plan studiów PDF Drukuj Email
Kierunki studiów - Informatyka - Studia I stopnia

Rozpoczęcie nauki: 1 października

Formy kształcenia:

 • stacjonarne (dzienne)
  • ilość godzin
  • Czas trwania: 3.5 roku (7 semestrów)
 • niestacjonarne (zaoczne) 
  • ilość godzin
  • Czas trwania: 4 lata  (8 semestrów)
 
Sylwetka absolwenta PDF Drukuj Email
Kierunki studiów - Informatyka - Studia II stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA:

 • Celem kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunkuInformatyka jest ukształtowanie profilu zawodowego absolwenta uwzględniającego jego osobiste preferencje, wynikające z posiadanych zdolności i upodobań oraz rozpoznanych potrzeb na rynku branży IT.

Efektem znacznego poszerzenia posiadanej wiedzy, w zakresie danej specjalności, jest nabycie w czasie studiów kompetencji zawodowych wspieranych takimi umiejętnościami jak:

 • Twórcze wykorzystywanie wiedzy z obszaru ukończonej specjalności;
 • Tworzenie modeli – w tym matematycznych, optymalizacyjnych, ocenowych;
 • Kreowanie środowiska badawczego i programowanie badań;
 • Formułowanie i rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem technologii informatycznych, zwłaszcza w dziedzinie związanej z ukończoną specjalnością;
 • Opracowywanie opinii i ekspertyz z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;
 • Kierowanie pracą zespołów projektowo-programistycznych, wdrożeniowych i konsultacyjnych.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada predyspozycje do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych – w firmach informatycznych oraz organizacjach i firmach wykorzystujących narzędzia i systemy informatyczne – m. in. dzięki wpojonym nawykom ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Należy podkreślić, że jest również przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia – studiach doktoranckich.

 

SPECJALNOŚCI:

W ramach tych studiów obok przedmiotów ogólnych realizowane są przedmioty specjalnościowe. Przez wybór jednej ze specjalności następuje profilowanie zawodowe studenta polegające, na pogłębionym kształceniu w tworzeniu oraz stosowaniu narzędzi i środków informatyki, bądź w zakresie zastosowań informatyki w określonych dziedzinach działalności człowieka. I tak:

 • inżynieria oprogramowania - specjalność jest adresowana do studentów zainteresowanych rozwijaniem swoich zainteresowań w zakresie technik programowania.
  Absolwent specjalności zdobędzie specjalistyczne umiejętności w zakresie rozwoju i utrzymania systemów oprogramowania umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, administracji państwowej i samorządowej, a także uzyska stosowne przygotowanie do pracy w szkolnictwie. Uzyskana wiedza w zakresie technik optymalizacji procesu wytwarzania oprogramowania umożliwi absolwentowi innowacyjne kierowanie pracą zespołów programistycznych w warunkach napiętych harmonogramów oraz ograniczonego budżetu. W aspekcie technologicznym absolwent rozszerzy wiedzę nabytą przez studia I stopnia w zakresie zaawansowanych technik programowania w dominujących na rynku językach programowania. Absolwent zdobędzie niezbędną wiedzę w zakresie analizy systemów obliczeniowych wysokiej wydajności oraz umożliwi rozwiązywanie złożonych problemów obliczeniowych w środowisku równoległym i rozproszonym środowisku sieciowym.
 • Internet w zarządzaniu - jest to specjalność interdyscyplinarna łącząca w sobie elementy informatyki stosowanej i ekonomii. Celem specjalności jest kształcenie kadry przygotowanej do podjęcia pracy zawodowej w obszarze nowych technologii, ze szczególnym naciskiem na technologie internetowe. Absolwent posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu stosowania technologii interaktywnych  w wirtualizacji zarządzania i komunikacji biznesowej.
  Wiedza uzyskana wcześniej w ramach studiów inżynierskich lub licencjackich została poszerzona o aspekty metodyczne przy uwzględnieniu różnych obszarów wykorzystania technologii internetowych w zarządzaniu. Absolwent posiada wiedzę na temat budowy technicznej infrastruktury przedsiębiorstwa wirtualnego oraz wdrażania i integracji internetowych rozszerzeń systemów informatycznych systemów zarządzania dedykowanych dla organizacji o strukturze rozproszonej. Zna zasady projektowania internetowych systemów kształcenia i zarządzania pracą na odległość oraz posiada wiedzę na temat budowy oraz integracji systemów bankowości elektronicznej i nowoczesnych systemów płatności elektronicznych.
  Absolwent może podejmować zatrudnienie w organizacjach wirtualnych, zna zasady budowy oraz zarządzania portalami internetowymi, systemami handlu elektronicznego w sektorze detalicznym i międzyorganizacyjnym. Poznał systemy zarządzania marketingiem elektronicznym oraz obszary wykorzystania metod wspomagania decyzji zorientowanych na media elektroniczne. Jest przygotowany do projektowania i wdrażania rozwiązań opartych na nowoczesnych metodach przetwarzania danych. Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat metody ekstrakcji wiedzy z repozytoriów danych oraz budowy inteligentnych agentów programowych.
  Uzyskana wiedza pozwala absolwentowi na podjęcie zatrudnienia w firmach krajowych i zagranicznych zarówno z sektora gospodarki elektronicznej jak i organizacji, które dopiero planują ekspansję w tym obszarze.
 • projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi - specjalność kierowana do absolwentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy  w zakresie projektowania i zarządzania projektami informatyczne, chcących w przyszłości pracować jako menedżer projektów i chcących uzyskać wiedzę na temat kierowania zespołami realizującymi projekty informatycznych, zamierzających podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie właściwego wykorzystania systemów informatycznych i - szerzej - informacyjnych, przyszłych specjalistów do wdrażania systemów informatycznych.
  Absolwent zostanie przygotowany do projektowania i wytwarzania oprogramowania organizacji przy wykorzystaniu różnych komponentów, technik, technologii i narzędzi, identyfikacji i modelowania procesów informacyjnych w organizacjach (rzeczywistej, wirtualnej i sieciowej), zarządzania procesami projektowania systemów informatycznych i informacyjnych zarządzania oraz podstaw sieci komputerowych, zarządzania zasobami infrastruktury systemów sieciowych, podstaw wiedzy w zakresie projektowania i administrowania bardzo dużymi zbiorami danych.
 • grafika komputerowa i systemy multimedialne - w ramach specjalności przekazywana jest wiedza, która pozwoli na samodzielne i twórcze rozwiązywanie problemów z zakresu szeroko rozumianego zastosowania informatyki w dziedzinie multimediów, m.in.:
  syntezy obrazów realistycznych,  zaawansowanych algorytmów przetwarzania, analizy i rozpoznawania obrazów, złożonych metod przetwarzania dźwięku, zaawansowanych technik biometrycznych, przetwarzania grafiki na potrzeby systemów informacji przestrzennej, nowoczesnych technik akwizycji i reprezentacji danych multimedialnych, internetowych systemów multimedialnych, projektowania graficznych interfejsów użytkownika, multimedialnych aspektów informatyki medycznej.
  Absolwent tej specjalności przygotowany będzie do podjęcia pracy zawodowej i naukowej. W trakcie zajęć studenci poszerzą swoją wiedzę uzyskaną na studiach I stopnia w zakresie teoretycznym, szczególnie w zakresie projektowania zaawansowanych systemów, algorytmów i metod, planowania i prowadzenia eksperymentów naukowych, przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności ich praktycznej realizacji. W ramach realizowanych przedmiotów duży nacisk jest położony na samodzielne myślenie i rozwiązywanie problemów typowych dla tej specjalności. Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie m.in. jako projektanci systemów graficznych i audiowizualnych stosowanych np. w telewizji i studiach filmowych, projektanci i twórcy systemów biometrycznych, internetowych, a także aplikacji z zakresu rozrywki elektronicznej (gry komputerowe, symulacje, aplikacje w telefonii komórkowej). 
 • Systemy komputerowe i technologie mobilne - absolwent specjalności zdobędzie aktualną, podbudowaną klasycznymi podstawami, wiedzę z zakresu technicznych problemów wykorzystywania urządzeń umiejscowionych na granicy cyfrowego systemu obliczeniowego i świata rzeczywistego, dotyczącą algorytmizacji działań i budowy architektur specjalizowanych systemów obliczeniowych oraz modelowania systemu na wszystkich poziomach złożoności z wykorzystaniem najnowszych narzędzi programistycznych. Posiądzie także praktyczne umiejętności projektowania, konstruowania, weryfikowania oraz integrowania specjalizowanych systemów komputerowych i systemów mobilnych wraz z otoczeniem komunikacji sieciowej. Umiejętność budowania sprzętu odnosi się do możliwości projektowania układów rekonfigurowalnych przy użyciu języków opisu sprzętu, wykorzystania standardowych elementów analogowych, cyfrowych, oraz mikroprocesorów wraz z narzędziami programowania. Kluczem biegłości absolwenta w ramach specjalności jest implementacja poprzez tworzenie oprogramowania, odnosząca się do wszelkich stosowanych obecnie narzędzi, od języków asemblerowych począwszy, poprzez języki wysokiego poziomu, do języków opisu systemu. W programie specjalności wprowadzone są elementy mechatroniki, szczególny zaś nacisk położono na rozwiązania sieciowe typu przewodowego i bezprzewodowego oraz o charakterze specjalnym. W zakresie zagadnień związanych z systemami komunikacyjnymi absolwent zapozna się z szeroką gamą technik, protokołów i standardów organizacji międzynarodowych dedykowanych systemom transmisji strumieniowej, telewizji cyfrowej oraz innym systemom rozgłoszeniowym audio i wideo. Powyższe umiejętności stanowią nierozłączne składowe właściwego przygotowania absolwenta do rzeczywistych zadań stawianych w przemyśle telekomunikacyjnym, motoryzacyjnym, audio/video, przetwórczym, medycynie itd.
 • Inteligentne aplikacje komputerowe - absolwent specjalności jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie analizy danych oraz matematycznego formułowania i rozwiązywania trudnych problemów z dziedziny techniki, ekonomii, medycyny etc., z wykorzystaniem narzędzi z zakresu sztucznej inteligencji, matematyki, metod ekstrakcji wiedzy z baz danych, metod symulacji komputerowej itd. 
  Absolwenci specjalności są szczególnie przygotowani do projektowania inteligentnych aplikacji komputerowych z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod. Dysponują wiedzą umożliwiającą wykorzystanie metod obliczeniowych w systemach identyfikacji, optymalizacji, symulacji i modelowania oraz sterowania (zarządzania) procesami i systemami. W ramach specjalności następuje również poszerzenie wiedzy informatycznej w zakresie numerycznego rozwiązywania zadań, zastosowania metod sztucznej inteligencji, metod analizy danych, systemów ekspertowych i inteligentnego sterowania.
  Zdobyta wiedza o nowoczesnych narzędziach informatycznych oraz metodach posługiwania się nimi w procesie rozwiązywania konkretnych problemów, ze względu na swój szeroki zakres, daje gwarancję na zatrudnienie absolwenta w różnorakich sektorach gospodarki (firmy, koncerny, banki, instytucje państwowe) na takich stanowiskach jak: analityk systemowy, analityk-programista, analityk danych, analityk-inżynier systemowy oraz projektant systemów informatycznych. Wiedza zdobyta w czasie studiów pozwala także na prowadzenie własnych firm programistycznych, doradczych, a także zajmujących się automatyką i robotyką.
 
Efekty kształcenia PDF Drukuj Email
Kierunki studiów - Informatyka - Studia II stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 
Plan studiów PDF Drukuj Email
Kierunki studiów - Informatyka - Studia II stopnia

Rozpoczęcie nauki: 1 października (rekrutacja w semetrze zimowym) 22 luty (rekrutacja w semestrze letnim)

Formy kształcenia:

 • stacjonarne (dzienne)
  • Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

 

 • niestacjonarne (zaoczne) 
  • Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

 

 


stat=74264