Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Konkursy na stanowiska

REKTOR

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu

na Wydziale Informatyki w Katedrze Architektury Komputerów i Telekomunikacji

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Charakterystyka stanowiska:

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, gotowy do aktywnej pracy  naukowo-badawczej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z profilem Katedry. Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udział w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.

Wymagania kwalifikacyjne:

Od kandydata wymagany jest tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie Informatyka lub pokrewnej, a także: znajomość zagadnień z obszaru architektury systemów komputerowych, technologii cyfrowej, układów mikroprocesorowych i sieci komputerowych, predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej, pracowitość, sumienność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy zespołowej. Ponadto wymagane jest doświadczenie praktyczne w programowaniu w jednym z języków: C/C++, Java, Python oraz znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym samodzielne pisanie artykułów naukowych oraz wystąpienia na konferencjach międzynarodowych. Dodatkowym atutem Kandydata będą publikacje naukowe o zasięgu międzynarodowym.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) wniosek o zatrudnienie,

2) C.V.,

3) kwestionariusz osobowy,

4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku informatyka,

5) udokumentowaną znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców), 

6) program zamierzeń kandydata na stanowisku asystenta,

7) oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet   

Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy,

8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.) – załącznik nr 1.

 

Komplet dokumentów należy przesłać  pocztą na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki - Kancelaria pok. 32

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49

Termin składania dokumentów upływa 06.09.2021   

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 17.09.2021

Proponowany okres zatrudnienia: 01.10.2021 – 30.09.2022

Komisja konkursowa może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego przez nią kandydata.

Organem podejmującym decyzję o zatrudnieniu jest Rektor.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone /wpisać odpowiednio/.

Rektor

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:
  1. pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. telefonicznie: 091 449 4924,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) -  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.