Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Ogłoszenia dla pracowników

Dziekan Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ogłasza

KONKURS NA 2 STANOWISKA ADIUNKTA
w Katedrze Systemów Multimedialnych

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania podstawowe dla Kandydatów:

Kandydat powinien posiadać doktorat z informatyki (lub pokrewnych dziedzin nauki) ze szczególnym uwzględnieniem (w zależności od stanowiska):

 1. modelowania i symulacji dyskretnych systemów złożonych, telematyki, systemów wielo-agentowych, automatów komórkowych;
 2. geoinformatyki i systemów informacji przestrzennej

Kandydat powinien posiadać praktyczne umiejętności w zakresie (w zależności od stanowiska):

 1. umiejętność programowania i doświadczenie w tworzeniu oprogramowania (Matlab / C / C ++)
 2. znajomość systemów zarządzania bazami danych i systemów informacji przestrzennej

Dodatkowym atutem będzie posiadanie publikacji opublikowanych w materiałach dziedzinowych konferencji naukowych i czasopismach naukowych.

Kandydat powinien być komunikatywny i kreatywny.

 Zakres obowiązków (w zależności od specyfiki oferowanych stanowisk pracy)

 • Prowadzenie badań naukowych powiązanych z profilem naukowej działalności Katedry.
 • Planowanie, prowadzenie i realizacja eksperymentów naukowych.
 • Realizacja powierzonych zajęć dydaktycznych
 • Udział w przedsięwzięciach organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych Wydziału Informatyki

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Udział w ciekawych projektach naukowych
 • Możliwość współpracy międzynarodowej

 Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy, (plik do pobrania)
 4. odpis dyplomu doktora,
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 7. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 8. udokumentowaną znajomość języka obcego,
 9. oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, (plik do pobrania)
 10. oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy, (plik do pobrania)
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), (plik do pobrania)

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Informatyki -Kancelaria pok. 32 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”KONKURS”
71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49
tel.: 91 449 56 60, 91 449 55 19, 91 449 56 07

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) upływa 24.08.2018 r. o godz. 15.30.

Wydziałowa Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami Kandydatów przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne.
W uzasadnionych przypadkach Komisja może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 26.09.2018 r.
Proponowane zatrudnienie: od 01.10.2018 r.    

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Dziekan Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA
w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 Wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące podstawowe kryteria kwalifikacyjne:

 • Posiadają stopnień doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka
 • Posiadają dobrą znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Są gotowi do rozwoju naukowego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka
 • Posiadają predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej
 • Posiadają umiejętność pracy zespołowej
 • Są pracowite, sumienne, dyspozycyjne
 • Posiadają dorobek naukowy w specjalności: modelowanie i symulacja potwierdzony publikacjami z listy JCR

Przy ocenie kandydatów pod uwagę będą również brane następujące elementy

 • Doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu projektami badawczymi oraz zespołem badawczym
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania
 • Doświadczenie we współpracy z przemysłem

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych z obszaru modelowania i symulacji
 • Realizacja zajęć dydaktycznych
 • Udział w przedsięwzięciach organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych Wydziału

      Informatyki

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Udział w ciekawych projektach naukowych
 • Możliwość współpracy międzynarodowej

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy, (plik do pobrania)
 4. odpis dyplomu potwierdzającego nadanie stopnia doktora,
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 7. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 8. udokumentowaną znajomość języka obcego,
 9. oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, (plik do pobrania)
 10. oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy, (plik do pobrania)
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), (plik do pobrania)

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki -Kancelaria pok. 32 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”KONKURS”

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49

tel.91 449 56 60, 91 449 55 19, 91 449 56 07

 Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) upływa 24.08.2018 r. o godz. 15.30.

Wydziałowa Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami Kandydatów przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. W uzasadnionych przypadkach Komisja może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej.

 Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 26.09.2018 r.

Proponowane zatrudnienie: od 01.10.2018 r.    

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Dziekan Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA
w Katedrze Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 6 Ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania stawiane Kandydatom:

 • Stopień doktora nauk technicznych z zakresu informatyki oraz poszerzoną wiedzę z zakresu metod sztucznej inteligencji i matematyki stosowanej.
 • Biegła umiejętność programowania i umiejętność pracy w zespole.
 • Osiągnięcia naukowe, publikacje wyników prac, udział w projektach naukowych.
 • Znajomość języka angielskiego.

 Zakres obowiązków:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu metod sztucznej inteligencji i matematyki stosowanej. Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w celu uzyskania stopnia doktora habilitowanego, ubieganie się o granty naukowe bądź udział w nich. Aktywny udział w organizacyjnych pracach Katedry i Wydziału.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w projektach naukowych,
 • możliwość współpracy międzynarodowej.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy, (plik do pobrania)
 4. odpis dyplomu potwierdzającego nadanie stopnia doktora,
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 7. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 8. udokumentowaną znajomość języka obcego,
 9. oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, (plik do pobrania)
 10. oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy, (plik do pobrania)
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), (plik do pobrania)

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki -Kancelaria pok. 32 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”KONKURS”

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49

tel.91 449 56 60, 91 449 55 19, 91 449 56 07

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) upływa 24.08.2018 r. o godz. 15.30.

Wydziałowa Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami Kandydatów przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. W uzasadnionych przypadkach Komisja może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 26.09.2018 r.

Proponowane zatrudnienie: od 01.10.2018 r.    

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Dziekan Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ogłasza

KONKURS NA 3 STANOWISKA ASYSTENTA 
w Katedrze Inżynierii Oprogramowania

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 6 Ustawy z dnia
 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące podstawowe kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany z kierunków: informatyka, automatyka, elektronika i pokrewne,
 • mają wysoką motywację do pracy naukowo-badawczej,
 • posiadają dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • są pracowite, sumienne, dyspozycyjne.

Przy ocenie kandydatów pod uwagę będą również brane następujące elementy:

 • w zależności od specyfiki oferowanych stanowisk pracy umiejętność programowania w językach C, C++, C# i JAVA, wiedza z inżynierii oprogramowania, metod kompilacji oraz programowania równoległego i rozproszonego,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w przemyśle (w tym współudział w realizacji projektów) w wybranych dziedzinach związanych z przedstawionymi obszarami badawczymi,
 • doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektów naukowych,
 • dorobek publikacyjny i udział w konferencjach naukowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć w języku angielskim
 • posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość jednego z języków kongresowych (preferowany język angielski),
 • doświadczenie w pracy grupowej.

Zakres obowiązków (w zależności od specyfiki oferowanych stanowisk pracy)

 • Prowadzenie badań naukowych powiązanych z profilem naukowej działalności Katedry.
 • Planowanie, prowadzenie i realizacja eksperymentów naukowych.
 • Realizacja powierzonych zajęć dydaktycznych
 • Udział w przedsięwzięciach organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych Wydziału Informatyki

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Udział w ciekawych projektach naukowych
 • Możliwość współpracy międzynarodowej 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy, (plik do pobrania)
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 7. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 8. udokumentowaną znajomość języka obcego,
 9. oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, (plik do pobrania)
 10. oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy, (plik do pobrania)
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), (plik do pobrania)

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki -Kancelaria pok. 32 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”KONKURS”

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49

tel.91 449 56 60, 91 449 55 19, 91 449 56 07

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) upływa 24.08.2018 r. o godz. 15.30.

Wydziałowa Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami Kandydatów przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. W uzasadnionych przypadkach Komisja może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 26.09.2018 r.

Proponowane zatrudnienie: od 01.10.2018 r.    

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. 

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Dziekan Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ogłasza

KONKURS NA 4 STANOWISKA ASYSTENTA 
w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 6 Ustawy z dnia
 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące podstawowe kryteria kwalifikacyjne:

 • Posiadają tytuł zawodowy magistra z obszaru informatyki, innego obszaru nauk technicznych, matematyki, fizyki lub pokrewnych
 • Posiadają dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Są gotowi do rozwoju naukowego w celu uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka
 • Posiadają predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej
 • Posiadają umiejętność pracy zespołowej
 • Są pracowite, sumienne, dyspozycyjne

Przy ocenie kandydatów pod uwagę będą również brane następujące elementy (w zależności od specyfiki oferowanych stanowisk pracy)

 • Dobra umiejętność programowania (preferowana znajomość środowiska Matlab, R, Python, mile widziana znajomość języków Java, SQL)
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w przemyśle (w tym współudział w realizacji projektów) w wybranych dziedzinach związanych z przedstawionymi obszarami badawczymi
 • Doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektów naukowych
 • Dorobek publikacyjny i udział w konferencjach naukowych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć w języku angielskim
 • Posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość jednego z języków kongresowych (preferowany język angielski)

Zakres obowiązków (w zależności od specyfiki oferowanych stanowisk pracy)

 • Prowadzenie badań naukowych powiązanych z przynajmniej jednym z następujących obszarów: interfejsy mózg-komputer, analityka internetowa, UX design, dane łączone (linked data), sieci semantyczne (semantic web), grafowe bazy danych (graph databases), znaczenie tematów (topic prominence)
 • Planowanie, prowadzenie i realizacja eksperymentów naukowych (w tym symulacyjnych) z wykorzystaniem m.in. sygnałów EEG, środowiska R
 • Realizacja zajęć dydaktycznych
 • Udział w przedsięwzięciach organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych Wydziału

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Udział w ciekawych projektach naukowych
 • Możliwość współpracy międzynarodowej

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy, (plik do pobrania)
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 7. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 8. udokumentowaną znajomość języka obcego,
 9. oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, (plik do pobrania)
 10. oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy, (plik do pobrania)
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), (plik do pobrania)

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki -Kancelaria pok. 32 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”KONKURS”

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49

tel.91 449 56 60, 91 449 55 19, 91 449 56 07

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) upływa 24.08.2018 r. o godz. 15.30.

Wydziałowa Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami Kandydatów przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. W uzasadnionych przypadkach Komisja może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 26.09.2018 r.

Proponowane zatrudnienie: od 01.10.2018 r.    

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Dziekan Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ogłasza

KONKURS NA 4 STANOWISKA ASYSTENTA w Katedrze Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej

 Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 6 Ustawy z dnia
 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 Wymagania stawiane kandydatom:

 • Stopień magistra inżyniera z zakresu informatyki oraz wiedza z zakresu metod sztucznej inteligencji, analizy danych, uczenia maszynowego, wiedzę z zakresu matematyki stosowanej.
 • Biegła umiejętność programowania i pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego. 
 • Mile widziane będą osiągnięcia naukowe, publikacje naukowe.

 Zakres obowiązków:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych za studentami z zakresu metod sztucznej inteligencji i matematyki stosowanej. Rozwój naukowy ukierunkowany na uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych. Mile widziane będzie uczestnictwo w projektach naukowych, zdobywanie takich projektów oraz publikowanie wyników badań. Uczestnictwo w pracach organizacyjnych Katedry i Wydziału.

 Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • udział w projektach naukowych
 • możliwość współpracy międzynarodowej

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy, (plik do pobrania)
 4. odpis dyplomu doktora,
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 7. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 8. udokumentowaną znajomość języka obcego,
 9. oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, (plik do pobrania)
 10. oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy, (plik do pobrania)
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), (plik do pobrania)

 Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki -Kancelaria pok. 32 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”KONKURS”

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49

tel.91 449 56 60, 91 449 55 19, 91 449 56 07

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) upływa 24.08.2018 r. o godz. 15.30.

Wydziałowa Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami Kandydatów przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. W uzasadnionych przypadkach Komisja może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 26.09.2018 r.

Proponowane zatrudnienie: od 01.10.2018 r. 

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Dziekan Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ogłasza

KONKURS NA 2 STANOWISKA ASYSTENTA w Katedrze Systemów Multimedialnych

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 6 Ustawy z dnia
 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania podstawowe dla Kandydatów:

Kandydat powinien posiadać magisterium z informatyki (lub pokrewnych dyscyplin nauki) ze szczególnym uwzględnieniem percepcji widzenia.

Kandydat powinien posiadać praktyczne umiejętności w zakresie grafiki komputerowej i implementacji algorytmów fotografii obliczeniowej.

Kandydat powinien:

 • być  komunikatywny i kreatywny, 
 • mieć wysoką motywację do pracy naukowo-badawczej,
 • posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • być pracowity, sumienny, dyspozycyjny.

Zakres obowiązków (w zależności od specyfiki oferowanych stanowisk pracy):

 • Prowadzenie badań naukowych powiązanych z profilem naukowej działalności Katedry.
 • Planowanie, prowadzenie i realizacja eksperymentów naukowych.
 • Realizacja powierzonych zajęć dydaktycznych
 • Udział w przedsięwzięciach organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych Wydziału Informatyki

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Udział w ciekawych projektach naukowych
 • Możliwość współpracy międzynarodowej

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy, (plik do pobrania)
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 7. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 8. udokumentowaną znajomość języka obcego,
 9. oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, (plik do pobrania) oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy, (plik do pobrania)
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),(plik do pobrania)

 

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki -Kancelaria pok. 32 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”KONKURS”

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49

tel.91 449 56 60, 91 449 55 19, 91 449 56 07

 

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) upływa 24.08.2018 r. o godz. 15.30.

Wydziałowa Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami Kandydatów przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. W uzasadnionych przypadkach Komisja może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 26.09.2018 r.

Proponowane zatrudnienie: od 01.10.2018 r.    

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Dziekan Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA 
w Katedrze Architektury Komputerów i Teleinformatyki

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 6 Ustawy z dnia
 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące podstawowe kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra z obszaru informatyki, innego obszaru nauk technicznych, matematyki, fizyki lub pokrewnych
 • posiadają dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • są gotowe do rozwoju naukowego w celu uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka
 • posiadają predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej
 • posiadają umiejętność pracy zespołowej
 • są pracowite, sumienne, dyspozycyjne

Przy ocenie kandydatów pod uwagę będą również brane następujące elementy:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w przemyśle w jednym z następujących obszarów: sieci komputerowe, systemy bezprzewodowe, przetwarzanie sygnałów transmisyjnych lub akustycznych
 • doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektów naukowych
 • dorobek publikacyjny i udział w konferencjach naukowych
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć w języku angielskim

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych powiązanych z przynajmniej jednym z następujących obszarów: sieci komputerowe, systemy bezprzewodowe, przetwarzanie sygnałów transmisyjnych lub akustycznych
 • realizacja zajęć dydaktycznych
 • udział w przedsięwzięciach organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych Wydziału Informatyki

Oferujemy

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • udział w projektach naukowych
 • możliwość współpracy międzynarodowej

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy, (plik do pobrania)
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 7. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 8. udokumentowaną znajomość języka obcego,
 9. oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, (plik do pobrania)
 10. oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy, (plik do pobrania)
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), (plik do pobrania)

 

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki -Kancelaria pok. 32 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”KONKURS”

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49

tel.91 449 56 60, 91 449 55 19, 91 449 56 07

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) upływa 24.08.2018 r. o godz. 15.30.

Wydziałowa Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami Kandydatów przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. W uzasadnionych przypadkach Komisja może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 26.09.2018 r.

Proponowane zatrudnienie: od 01.10.2018 r. 

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Dziekan Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ogłasza

KONKURS NA 2 STANOWISKA STARSZYCH WYKŁADOWCÓW 
w Katedrze Architektury Komputerów i Teleinformatyki  

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 6 Ustawy z dnia
 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania

 • posiadają co najmniej dziesięcioletni staż dydaktyczny na stanowisku wykładowcy lub stopień naukowy doktora i czteroletni staż dydaktyczny lub co najmniej dziesięcioletni staż zawodowy na stanowiskach wymagających wiedzy i doświadczenia, związanych z wykładanym przedmiotem, potwierdzony uzyskanymi osiągnięciami zawodowymi
 • posiadają dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • posiadają predyspozycje do pracy dydaktycznej
 • posiadają umiejętność pracy zespołowej
 • są pracowite, sumienne, dyspozycyjne

Przy ocenie kandydatów pod uwagę będą również brane następujące elementy:

 • doświadczenie zawodowe w jednym z obszarów: systemy mobilne, architektura systemów komputerowych
 • praktyczna znajomość obszarów: architektura procesorów i systemów komputerowych, programowanie układów FPGA, optymalizacja programów, niskopoziomowe programowanie systemów komputerowych, sieci komputerowe, systemy mobilne
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć w języku angielskim

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w obszarach: architektura systemów komputerowych, technika mikroprocesorowa, technika cyfrowa, systemy mobilne, sieci komputerowe
 • działalność popularyzatorska o charakterze dydaktycznym
 • udział w przedsięwzięciach organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych Wydziału Informatyki

Oferujemy

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • udział w projektach dydaktycznych
 • możliwość współpracy międzynarodowej

 Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,  (plik do pobrania)
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich/ doktora nauk technicznych,
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 7. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 8. udokumentowaną znajomość języka obcego,
 9. oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, (plik do pobrania)
 10. oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy, (plik do pobrania)
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), (plik do pobrania)

  Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki -Kancelaria pok. 32 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”KONKURS”

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49

tel.91 449 56 60, 91 449 55 19, 91 449 56 07

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) upływa 24.08.2018 r. o godz. 15.30.

Wydziałowa Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami Kandydatów przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. W uzasadnionych przypadkach Komisja może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 26.09.2018 r.

Proponowane zatrudnienie: od 01.10.2018 r.    

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Dziekan Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ogłasza

KONKURS NA 4 STANOWISKA STARSZEGO WYKŁADOWCY
w Katedrze Inżynierii Oprogramowania

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące podstawowe kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają stopień naukowy doktora nauk technicznych oraz co najmniej ośmioletnią praktykę na stanowiskach dydaktycznych;
 • posiadają znajomość język angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • posiadają predyspozycje do pracy dydaktycznej,
 • posiadają umiejętność pracy zespołowej
 • są pracowite, sumienne, dyspozycyjne.

Przy ocenie kandydatów pod uwagę będą również brane następujące elementy:

 • w zależności od specyfiki oferowanych stanowisk pracy udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z obszarów: bezpieczeństwa i ochrony danych, bezpieczeństwa w systemach internetowych, ataków i wykrywania włamań, sprzętowych środków ochrony informacji, wytwarzania bezpiecznego oprogramowania, systemów operacyjnych, programowania systemowego i sieciowego, projektowania i implementacji kompilatorów, projektowania i implementacji kompilatorów optymalizujących, umiejętność biegłego programowania w językach: C, C++, C#, Java, inżynierii oprogramowania w tym umiejętność projektowania obiektowego z wykorzystaniem języka UML, znajomość baz NoSQL, znajomość zagadnień związanych z integracją systemów informatycznych,
 • posiadanie monografii, podręczników i skryptów do przedmiotów o zakresie podanym wyżej,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych w wybranych dziedzinach związanych z przedstawionymi kierunkami dydaktycznymi,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w przemyśle (w tym współudział w projektach) w wybranych dziedzinach związanych z przedstawionymi kierunkami dydaktycznymi,
 • posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość jednego z języków kongresowych (preferowany język angielski).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie powierzonych zajęć dydaktycznych
 • Działalność popularyzatorska o charakterze dydaktycznym
 • Udział w przedsięwzięciach organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych Wydziału Informatyki

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Udział w ciekawych projektach dydaktycznych
 • Możliwość współpracy międzynarodowej

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy, (plik do pobrania)
 4. odpis dyplomu doktora nauk technicznych,
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 7. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 8. udokumentowaną znajomość języka obcego,
 9. oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, (plik do pobrania)
 10. oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy, (plik do pobrania)
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), (plik do pobrania)

 Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki -Kancelaria pok. 32 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”KONKURS”

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49

tel.91 449 56 60, 91 449 55 19, 91 449 56 07

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) upływa 24.08.2018 r. o godz. 15.30.

Wydziałowa Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami Kandydatów przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. W uzasadnionych przypadkach Komisja może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 26.09.2018 r.

Proponowane zatrudnienie: trzy stanowiska od 01.10.2018 r., jedno stanowisko od 01.11.2018 r.  

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Dziekan Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ogłasza

KONKURS NA 3 STANOWISKA STARSZEGO WYKŁADOWCY
w Katedrze Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 Wymagania stawiane Kandydatom:

 • Stopień doktora oraz poszerzona wiedza z zakresu metod sztucznej inteligencji i matematyki stosowanej.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, umiejętność komunikowania się z ludźmi.
 • Mile widziana będzie znajomość języka angielskiego i chęć uczestnictwa w pracach naukowych.

Zakres obowiązków:

Twoim zadaniem będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu metod sztucznej inteligencji i/lub matematyki stosowanej, opracowywanie skryptów i materiałów dydaktycznych oraz udział w pracach organizacyjnych katedry i wydziału.

 Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Udział w ciekawych projektach naukowych
 • Możliwość współpracy międzynarodowej 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy, (plik do pobrania)
 4. odpis dyplomu doktora nauk technicznych,
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 7. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 8. udokumentowaną znajomość języka obcego,
 9. oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, (plik do pobrania)
 10. oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy, (plik do pobrania)
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), (plik do pobrania)

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki -Kancelaria pok. 32 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”KONKURS”

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49

tel.91 449 56 60, 91 449 55 19, 91 449 56 07

 

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) upływa 24.08.2018 r. o godz. 15.30.

Wydziałowa Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami Kandydatów przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. W uzasadnionych przypadkach Komisja może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 26.09.2018 r.

Proponowane zatrudnienie: od 01.10.2018 r. 

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

UWAGA na listy zawierające faktury.

Pliki spakowane w formacie .zip lub .rar udające faktury najczęściej zawierają wirusy. 
Prosimy nie otwierać takich załączników! 

Link: www.zut.edu.pl/.../informacja-uczelnianego-centrum-informatyki

Erasmus plus
 Erasmus plus

W dniach 10-11.05 w Alcalá (Hiszpania) odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Digital Skills Accelerator (2017-2019).  Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ - partnerstwa strategiczne  w sektorze szkolnictwa wyższego. DSA należy do  międzynarodowych  projektów polegających na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Wydział Informatyki ZUT jest liderem DSA i  głównym koordynatorem działań. W projekt zaangażowany jest zespół dr hab. inż. Przemysława Różewskiego do którego należą również dr Magdalena Kieruzel oraz dr inż. Tomasz Lipczyński. Pozostali partnerzy projektowi to:  Universidad de Alcala (Hiszpania), Canice Consulting Limited (Wielka Brytania),  Momentum Marketing Services (Irlandia) oraz EUCEN: European University Continuing Education Network (Belgia).

Wyniki projektu mają na celu wzmocnienie świadomości studentów co do własnych umiejętności cyfrowych oraz ich dalszego rozwoju. Głównym zadaniem projektu jest określenie zbioru umiejętności cyfrowych, które powinny być traktowane priorytetowo przez obecne i przyszłe rzesze studentów szkół wyższych, oraz stworzenie multimedialnego systemu nauczania dzięki któremu studenci będą mogli samodzielnie rozwijać i wzmacniać swoje umiejętności cyfrowe w określonych obszarach. Całość projektu podzielona jest na trzy obszary główne: raport dotyczący umiejętności cyfrowych, narzędzie do oceny poziomu umiejętności  cyfrowych oraz pakiet narzędziowy  - otwarty, modułowy kurs szkoleniowy umożliwiający studentom  aktualizację umiejętności w kluczowych obszarach

Majowe  spotkanie odbyło się na Uniwersytecie w Alcali  i dotyczyło pierwszego etapu prac projektowych. Poruszone zostały kwestie związane z przygotowywanym raportem w którym zidentyfikowane  zostaną najważniejsze umiejętności  cyfrowe odpowiadające  dzisiejszym  potrzebom zgłaszanym  przez  studentów jak i obecny  rynek pracy. Wszyscy partnerzy przedstawili swoje uwagi,  zgłosili pomysły usprawnienia prac w projekcie, a także zasygnalizowali problemy, które zostały zauważone podczas wykonywania przydzielonych prac. Spotkanie w Hiszpanii było podsumowaniem kilkumiesięcznych badań, a jego wyniki w postaci raportu będą  podstawą  do budowy narzędzia wspierającego ocenę poziomu umiejętności cyfrowych. Kolejne spotkanie w ramach projektu odbędzie się jesienią w Irlandii.  Obecnie trwają prace finalizujące raport, a jego wyniki dostępne będą na stronie internetowej projektu http://www.digitalskillsaccelerator.eu/.