Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Finansowanie projektów badawczych

Narodowe Centrum Nauki opublikowało planowany harmonogram przeprowadzenia konkursów w 2021 r.

Szczegóły harmonogramu dostępne są na stronach NCN pod adresem: https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

W związku z trwającymi w systemie OSF pracami nad modułem raportowym dla projektów badawczych realizowanych w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 oraz kolejnych, na chwilę obecną nie ma dostępu do formularza raportu rocznego za rok 2020. O terminie udostępnienia formularzy raportów rocznych za rok 2020 dla wymienionych konkursów NCN poinformuje w kolejnym komunikacie.

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-02-18-informacja-ws-raportow-rocznych

Narodowe Centrum Nauki, mając na celu zapewnienie efektywnego procedowania dokumentacji przekazywanej do Centrum, zwraca się z prośbą o przesyłanie ww. dokumentacji na adres ESP Centrum (/ncn/SkrytkaESP) z podaniem każdorazowo w tytule przesyłki numeru projektu, którego ona dotyczy oraz o przesyłanie w jednej przesyłce dokumentacji dotyczącej tylko jednego projektu badawczego.

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-02-18-uzupelnienie-komunikatu-z-8-stycznia-2021

Narodowe Centrum Nauki informuje, że dla projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych od 15 marca 2019 r., w ramach sprawozdania z realizacji projektów badawczych, w raportach rocznych i końcowych, będzie wymagane uzupełnienie danych uszczegółowiających poniesione wydatki w kategorii „Inne koszty bezpośrednie”.

W tej kategorii („Inne koszty bezpośrednie”), analogicznie jak w składanym wniosku, zostaną wyodrębnione następujące podkategorie:

  • materiały i drobny sprzęt,
  • usługi obce,
  • wyjazdy służbowe,
  • wizyty, konsultacje,
  • wykonawcy zbiorowi,
  • inne koszty,

w ramach których w raportach rocznych i końcowych dla wyżej wymienionych projektów badawczych będzie konieczne uzupełnienie poniesionych kosztów w poszczególnych latach.

W związku z powyższym Narodowe Centrum Nauki zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia ww. sposobu raportowania poniesionych kosztów w ramach kategorii „Inne koszty bezpośrednie” w sposobie ewidencjonowania kosztów w podmiotach realizujących ww. projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Powyższa zmiana dotyczy wyłącznie projektów badawczych, w których obowiązek złożenia pierwszych raportów rocznych rozpocznie się w 2021 r. lub później tj. projektów badawczych począwszy od konkursów OPUS17, PRELUDIUM 17, MOZART, MAESTRO 11, SONATA BIS 9, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1, SONATINA 4, CEUS-UNISONO, DAINA 2.

Zmiana w raportowaniu „Innych kosztów bezpośrednich” nie dotyczy raportów rocznych już złożonych i nie będą one wymagały korekty w tym zakresie.

Jednocześnie Narodowe Centrum Nauki przypomina, że zgodnie z zapisami umów o realizację i finansowanie ww. projektów badawczych, Kierownik projektu może wprowadzić w okresie realizacji projektu badawczego zmiany w ww. podkategoriach w ramach kategorii „Inne koszty bezpośrednie” w stosunku do kosztów zaplanowanych we wniosku.

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. 

W konkursie mogą być finansowane badania prowadzone w ramach kooperacji nawiązanej bezpośrednio z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej, a także przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. 

Szczegóły dotyczące konkursu HARMONIA 10: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia10


MAESTRO - konkurs skierowany do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. 

Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć artykułów w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych oraz wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej. 

Szczegóły dotyczące konkursu MAESTRO 10: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro10


SONATA BIS - konkurs którego celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. 

Kierownikami projektów mogą tu być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Występujący z wnioskiem uczony musi wykazać od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze. Co istotne, poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

Szczegóły dotyczące konkursu SONATA BIS 8: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis8


SHENG - w konkursie tym finansowane będą projekty z zakresu padań podstawowych realizowane w ramach wszystkich paneli nauk ścisłych i technicznych, a także nauk o życiu oraz w wybranych panelach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. 

Finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Okres realizacji badań musi wynosić 36 miesięcy, a kierownicy polskiego i chińskiego zespołu badawczego mogą występować w charakterze kierowników projektu tylko w jednym wniosku składanym w konkursie SHENG. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Szczegóły dotyczące konkursu SHENG: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng1