Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Ogłoszenia dla pracowników

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w kolejnej edycji programu Polskie Powroty NAWA, który stwarza naukowcom polskiego pochodzenia atrakcyjne warunki powrotu do pracy naukowej w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego.
W ramach programu finansowane są m.in. wynagrodzenie naukowca, wynagrodzenie grupy projektowej, koszty przeprowadzki i organizacji miejsca pracy.

Uczestnicy Polskich Powrotów NAWA mogą także ubiegać się o finansowanie tzw. komponentu badawczego, realizowanego dzięki środkom Narodowego Centrum Nauki.

Nabór wniosków w programie trwa od 14 maja do 29 lipca 2021r.
Ogłoszenie naboru wniosków oraz szczegółowe informacje nt. programy są dostępne
na stronie NAWAhttps://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

W piątek, 7 maja br., NCBR uruchamia nabór wniosków w II edycji konkursu INFOSTRATEG z budżetem 60 mln zł.

Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorstwa lub konsorcja składające się z maksimum 3 podmiotów.

Konkurs obejmuje dwa tematy :

     - Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;
     - Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej;

Nabór wniosków będzie trwał  do 6  lipca br., do godz. 16:00.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-ii-konkurs

icon Granty i stypendia maj 2021 0 [352.9K]

Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20 są dostępne w systemie OSF.

Wnioski można składać do 15 czerwca br. do godz. 16:00.

Ogłoszenie o konkursie OPUS 21     https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21

Ogłoszenie o konkursie PRELUDIUM 20     https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5 na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające stopień doktora, uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., mające w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Naukowiec starający się o przyznanie grantu nie może być wnioskodawcą lub kierownikiem projektu we wniosku złożonym do NCN, a także kierownikiem projektu w projekcie badawczym realizowanym lub zakończonym, który jest lub był finansowany ze środków NCN ani być laureatem organizowanych przez NCN konkursów na stypendia doktorskie lub staże. Wniosek konkursowy musi zostać złożony przez podmiot, w którym zatrudniony jest badacz. Czas realizacji działań naukowych nie może przekraczać 12 miesięcy, a wysokość wnioskowanego finansowania musi mieścić się w przedziale od 5 do 50 tys. zł.

Konkurs MINIATURA 5 jest realizowany w trybie ciągłym, a wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF od 5 maja br. od godziny 9:00 do 30 września br. do godziny 16:00.
Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość budżetu przeznaczonego przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Środki finansowe w konkursie MINIATURA 5 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursu MINIATURA 5https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) zaprasza do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Polską a Austrią oraz Polską a Niemcami.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii lub Niemiec.

1. Nabór na granty NAWA przeznaczone na wsparcie mobilności polsko-austriackich zespołów badawczych trwa do 21 maja 2021 roku.

Szczegóły na stronie: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-...-iedzy-polska-a-austria

2. Nabór na granty NAWA przeznaczone na wsparcie mobilności polsko-niemieckie trwa do 30 czerwca 2021 roku.

Szczegóły na stronie: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-...-miedzy-polska-a-niemcami

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pn. Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021). 

Konkurs obejmuje 5 głównych obszarów tematycznych:

   1.  zmniejszanie słabości i nierówności,
   2. budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa,
   3.  wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego,
   4.  rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych
   5.  zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym komunikacji medialnej).

Szczegółowy zakres tematyczny konkursu znajduje się na stronie sieci T-AP: https://transatlanticplatform.com/t-ap-recovery-renewal-and-resilience-in-a-post-pandemic-world-rrr/

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-Kanada-Brazylia lub USA-Polska-Niemcy).

Więcej szczegółów dotyczących udziału w konkursie na stronie: https://ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-t-ap/ogloszenie-t-ap-2021?language=pl

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs INFOSTRATEG, skierowany do  przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich konsorcjów. 
 
Konkurs obejmuje dwa tematy badawcze:

1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;
2. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są  kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym).

Celem projektów realizujących pierwszy temat będzie opracowanie narzędzi pozwalających na przetwarzanie mowy (frazy wypowiadane przez lekarza i ewentualnie pacjenta) i wydobywanie z tekstu istotnych informacji, które następnie byłyby klasyfikowane semantycznie i wprowadzane do wcześniej zbudowanego formularza i bazy danych.

Drugi temat badawczy ma zachęcić przedsiębiorców i naukowców do pracy nad uniwersalnym cyfrowym asystentem wspierającym obywatela posługującego się językiem polskim w kontaktach z instytucjami użyteczności publicznej. System powinien mieć możliwość rozbudowy także do innych wersji językowych. Cyfrowy asystent mógłby być instalowany w urzędzie na dedykowanym sprzęcie (np. tablecie), jak również na smartfonie obywatela, co przełożyłoby się na lepsze przygotowanie obywatela do załatwienia sprawy w urzędzie.

Dla obu tematów maksymalna wysokość dofinansowania projektu to 10 mln zł, a minimalna – 3,5 mln zł. Wsparcie może uzyskać tylko projekt, w którym przewidziano realizację przynajmniej prac rozwojowych – badania przemysłowe i prace przedwdrożeniowe nie są obligatoryjne do uzyskania dofinansowania.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 7 maja do 6 lipca 2021 roku. Szczegółowe informacje na temat naboru: https://www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-ii-konkurs

W piątek 9 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00 Narodowe Centrum Nauki zaprasza na dwugodzinne webinarium poświęcone konkursowi Weave-UNISONO.

Podczas wydarzenia zostanie przybliżona i wyjaśniona tematyka konkursu oraz omówione zostaną szczegółowo zasady składania wniosków. Webinarium będzie prowadzone w języku polskim i jest skierowane do polskich zespołów badawczych chcących przystąpić do konkursu.

Rejestracja na wydarzenie pod poniższym linkiem: https://ncn.clickmeeting.com/weave-unisono-webinarium-informacyjne-dla-polskich-zespolow-badawczych/register

Program Weave, opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europ i ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów/ regionów europejskich. Program realizowany jest zgodnie z procedurą agencji wiodącej, co oznacza, że wspólne, międzynarodowe projekty badawcze oceniane są tylko w jednej instytucji - agencji wiodącej - właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. Agencja wiodąca przedstawia pozostałym zaangażowanym instytucjom projekty rekomendowane do finansowania, wyłonione w wyniku tej oceny.

Rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku; jest on wskazywany przez zaangażowane w dany projekt zespoły badawcze.

Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austria, Czechy, Słowenią, Szwajcaria, Niemcy w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:

 - w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF). Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

  - w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu (najbliższy konkurs: OPUS 22, ogłaszany we wrześniu 2021 roku) – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Więcej informacji na temat naboru wniosków w NCN w konkursie Weave – UNISONO i konkursie OPUS LAP/ Weave na stronie: https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/weave

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie podpisał umowę z firmą Simple SA, która wdroży w ciągu najbliższych piętnastu miesięcy zintegrowany system informatyczny do zarządzania procesami uczelni klasy ERP. Wartość kontraktu to ponad 10 mln zł. 

Wdrożenie systemu ERP zostanie zrealizowane w ramach projektu „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”.
Nowy system obejmie wszystkie procesy administracyjno-zarządcze uczelni m.in.: zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, infrastrukturą, projektami i informacją o procesach. Wprowadzenie ERP zapewni optymalizację procesów, integrację uczelni na każdym jej szczeblu oraz zwiększy efektywność zarządzania we wszystkich jej obszarach.

Czekamy z niecierpliwością na rozpoczęcie prac związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przez firmę Simple SA. Wierzymy głęboko, że dzięki wdrożeniu systemu klasy ERP na naszej uczelni zostanie zoptymalizowany i przekształcony do postaci cyfrowej obieg wszelkiego rodzaju dokumentacji – powiedział prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Dzięki podpisanej umowie ZUT włączy się w ogólnoświatowy trend ekologicznej administracji publicznej. System ten pozwoli na sprawne, kompleksowe, nowoczesne i funkcjonalne zarządzanie wszystkimi (procesami) sektorami działalności Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Dodatkowo w ramach zawartej umowy Simple SA zrealizuje jednolity system zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów (EOD), czego efektem będzie usprawnienie procesu informacyjnego oraz raportowania i controllingu na uczelni.

Cieszymy się, że system SIMPLE.ERP został wybrany i doceniony przez kolejną uczelnię. Nasze rozwiązania wpływają na usprawnienie funkcjonowania oraz optymalizację wykonywanych prac – niezależnie od ich rodzaju i złożoności. Wieloletnie doświadczenie w branży edukacyjnej przekłada się także na ciągły rozwój i ulepszanie naszego systemu – mówi Rafał Wnorowski, prezes Simple SA.

Jesteśmy przekonani, że współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie będzie pomyślna, a nasze rozwiązanie w praktyce spełni najbardziej wygórowane oczekiwania uczelni – dodaje.

Umowę pomiędzy Simple SA a Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie zawarto 22 marca 2021r. Ze względu na stan epidemii w Polsce kontrakt podpisano elektronicznie.

Ostateczny termin zakończenia wdrożenia uzgodniono na okres 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Powdrożeniowe usługi utrzymania i rozwoju systemu będą świadczone przez okres 120 miesięcy licząc od dnia ukończenia wdrożenia. Wartość całego kontraktu to 8,45 mln zł netto (10,39 mln zł brutto).

Simple SA to spółka informatyczna, która oferuje systemy do zarządzania personelem, kontroli finansów, optymalizacji produkcji, budżetowania czy rozliczania projektów.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło dwudziestą edycję konkursu PRELUDIUM na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora i dwudziestą pierwszą edycję konkursu OPUS na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r. Wnioski należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF.

OPUS 21 jest adresowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, prowadzących badania podstawowe. Mogą w nim brać udział zarówno osoby nieposiadające stopnia naukowego, jak i doświadczeni badacze. Wymogiem jest jednak posiadanie przez kierownika projektu w swoim dorobku co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy naukowej bądź jednego dokonania artystycznego lub artystyczno-naukowego. Ważną zmianą w tej edycji konkursu OPUS jest wprowadzenie możliwości zatrudnienia osoby na stanowisku badacza (senior researcher). Jest to pełnoetatowe stanowisko pracy, współfinansowane przez podmiot realizujący, na którym możliwe jest zatrudnienie osoby ze stopniem doktora uzyskanym co najmniej 7 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem. Warunkiem jest także odbycie przynajmniej jednego zagranicznego stażu podoktorskiego, a także posiadanie specjalistycznej wiedzy, unikalnych kompetencji i doświadczenia niezbędnego do realizacji zadań badawczych zaplanowanych w projekcie.

Szczegóły na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21

PRELUDIUM 20 – skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie uzyskały jeszcze stopnia naukowego doktora. Zgłaszane do finansowania projekty muszą być poświęcone badaniom podstawowym, a skład zespołu badawczego może liczyć najwyżej trzy osoby wraz z kierownikiem projektu i opiekunem naukowym. W ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości: 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy, 140 tys. zł na projekty o długości 24 miesięcy oraz 210 tys. zł na projekty, których czas realizacji wynosi 36 miesięcy. Wartość przewidzianej do zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania nie może przekroczyć 30% wnioskowanych funduszy.

Szczegóły na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

PPK

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ma przyjemność zaprosić Państwa na cykl e-szkoleń na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

W trakcie szkoleń przedstawimy kwestie związane z wdrożeniem i obsługą PPK w Państwa firmie. Nasi eksperci przekażą informacje o:

  • warunkach i zasadach funkcjonowania PPK,
  • procesie zawarcia umowy o prowadzenie z załączeniem listy pracowników,
  • procesie generowania listy wpłat i codzienną obsług PPK.

Spotkania odbywać się będą w cyklach tygodniowych. Każdy cykl składa się z 3 odcinków realizowanych: we wtorek (odcinek 1), w środę (odcinek 2) oraz w czwartek (odcinek 3) o godz. 10:00 i 12:00.

Liczba dostępnych miejsc na każdy dostępny termin jest limitowana, prosimy o rozważne podejmowanie decyzji o wyborze terminu uczestnictwa w szkoleniach. Zachęcamy do zaplanowania udziału w szkoleniach niezwłocznie!

Szacowany czas e-szkolenia 45-60 min. (w zależności od liczby pytań)

ZAPISY NA SZKOLENIE - KLIKNIJ TUTAJ

Nie możesz uczestniczyć w szkoleniu?
Zapraszamy do obejrzenia nagrań:

Webinarium: Odcinek 1Odcinek 2 , Odcinek 3

Specjalnie dla Państwa udostępniamy materiał zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez osoby obsługujące PPK w firmie (administratorów PPK) - do pobrania TUTAJ

Zachęcamy również do zapoznania się z poniższymi materiałami, które przybliżą funkcjonowanie serwisu e-PPK:

Szkolenia dla pracowników!

Specjalnie dla Państwa pracowników powstał film informacyjny o PPK. Zapraszamy do udostępniania materiału dostępnego: <https://youtu.be/YT1OWRPGndY>.

Informujemy, że rozpoczęliśmy regularne spotkania online (webex) dla pracowników.

Mają one na celu przybliżenie zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz wywiązanie się z ustawowego obowiązku informacyjnego wobec uczestników.

Gotowe zaproszenia: link do dokumentu PDF


Biuro Programów Emerytalno-Oszczędnościowych
TFI PZU SA

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna.
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Narodowe Centrum Nauki opublikowało planowany harmonogram przeprowadzenia konkursów w 2021 r.

Szczegóły harmonogramu dostępne są na stronach NCN pod adresem: https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Narodowe Centrum Nauki informuje, że do końca pierwszego kwartału należy dokonać zwrotu odsetek bankowych narosłych od środków przekazanych przez Centrum.

W przypadku projektów, których realizacja zakończyła się po dniu 31 grudnia 2015 r. lub które nadal są w trakcie realizacji, odsetki bankowe można zwracać do Centrum zbiorczo jednym przelewem, bez konieczności zwracania odsetek bankowych z każdego projektu z osobna.

Odsetki bankowe należy zwracać na następujący numer rachunku bankowego Centrum: 88 1130 1150 0012 1243 1420 0004.

UWAGA: w tytule przelewu koniecznie należy zamieścić informację: „Odsetki bankowe".