Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Już 15 września 2021 r. NCN ogłosi konkurs OPUS 22 na projekty badawcze w tym również realizowane we współpracy LAP w ramach programu Weave. Konkurs OPUS 22  jest skierowany do wszystkich naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych:     

 • bez udziału partnerów zagranicznych;     
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;     
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej);     
 • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave;     
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych.

Program Weave, opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Program Weave ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, z udziałem badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich. Realizowany jest zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure - LAP), co oznacza, że projekty angażujące grupy badawcze z dwóch lub trzech krajów europejskich, są oceniane tylko w jednej instytucji - agencji wiodącej - właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. Pozostałe instytucje partnerskie współorganizujące konkurs akceptują wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację zatwierdzonych przez nie projektów badawczych rekomendowanych w wyniku tej oceny.

Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii Szwajcarii, Niemiec w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:    

 •  w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (FWF, GAČR, ARRS, SNSF, a od 15 września 2021 r. - DFG);     
 • w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Więcej informacji na podstronie programu Weave: https://ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/weave

Współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 22 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie będą traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Do konkursu OPUS 22 będą przyjmowane wnioski OPUS LAP:     

 • przygotowane przez polskie zespoły badawcze we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi w ramach programu Weave, zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o konkursie OPUS 22, które zostanie opublikowane na stronie NCN 15 września 2021 r.;     
 • w dowolnej z dyscyplin naukowych w ramach paneli NCN;     
 • na realizację badań podstawowych, które nie były i nie są finansowane z NCN ani z innych źródeł,     
 • w których zaplanowano realizację badań opartą na zrównoważonym i komplementarnym wkładzie zespołów badawczych, występujących równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave.

Oznacza to, że wkład każdego z zaangażowanych w realizację projektu zespołów jest znaczący i niezbędny, a zaplanowane zadania badawcze dla każdego zespołu uzupełniają się i tworzą spójny, wspólny projekt badawczy. Wniosek OPUS LAP, który w ocenie Zespołu Ekspertów nie spełnia tego kryterium, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.

Wniosek OPUS LAP składany jest do NCN przez polski zespół badawczy, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania, dostępnego na stronie https://osf.opi.org.pl) do dnia 15 grudnia 2021 r. do g. 16:00.

Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji finansującej badania naukowe wniosek o finansowanie w ramach programu Weave, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami; wnioski składane są przez:

 •  zespoły badawcze z Austrii – do FWF;     
 • zespoły badawcze z Czech – do GAČR;     
 • zespoły badawcze ze Słowenii – do ARRS;     
 • zespoły badawcze z Niemiec - do DFG;     
 • zespoły badawcze ze Szwajcarii – do SNSF.

Jeśli instytucja partnerska w programie Weave wymaga złożenia w swoim systemie składania wniosków kopii wniosku OPUS LAP, to po wysłaniu wniosku OPUS LAP w systemie ZSUN/OSF należy wygenerować kompletną wersję anglojęzyczną wniosku OPUS LAP/w formacie PDF i przekazać ją zagranicznemu zespołowi badawczemu.

UWAGA: wersje wniosku OPUS LAP składanego do NCN i do instytucji partnerskiej muszą być identyczne.

Szczegóły na stronie: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-06-22-opus-22-zapowiedz