Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Procedura wewnętrzna składania wniosków, a także realizacji i rozliczania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

wg Zarządzenia nr 35 Rektora ZUT z 22 maja 2018 r.

I etap – pomysł, inicjatywa w opracowaniu projektu

 1. Szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją konkursową
 2. Zgłoszenie zamiaru złożenia wniosku w Dziale Projektów Naukowych (DPN dawne CZP)

e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kopia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), najpóźniej 3 tygodnie przed terminem złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej (IZ)

II etap – opracowanie wniosku 

 1. Merytoryczne opracowanie wniosku wraz z przygotowaniem kalkulacji harmonogramu zadań i kosztów
 2. Współpraca z DPN i innymi komórkami organizacyjnymi ZUT (Dział Zamówień Publicznych itp.) w zakresie prawidłowej konstrukcji wniosku
 3. Skompletowanie wymaganych załączników
 4. Złożenie przez Kierownika projektu wniosku wraz z załącznikami do DPN
  Ostateczny termin przekazania wniosku to:
  -  w przypadku wniosków współtworzonych z DPN - 3 dni robocze przed ostatecznym złożeniem wniosku w IZ
  -  w przypadku wniosków powstałych bez udziału DPN - 5 dni roboczych przed ostatecznym złożeniem wniosku w IZ (w tym 1 dzień roboczy na dokonanie niezbędnych poprawek przez osobę opracowującą wniosek) 

III etap – złożenie wniosku w IZ 

 1. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu wniosku wraz z załącznikami przez DPN podpisanie wniosku przez Kierownika projektu oraz Dziekana w liczbie egzemplarzy ustalonej z DPN
 2. Przekazanie podpisanego wniosku wraz z załącznikami do DPN w celu uzyskania podpisów władz Uczelni
 3. Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych podpisów wysłanie wniosku do IZ:
  - w formie elektronicznej wniosek wysyła Kierownik projektu (kopię dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku Kierownik projektu przekazuje DPN)
  - w formie papierowej wniosek wysyła DPN (kopię dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku DPN przekazuje Kierownikowi projektu) 

IV etap – uzyskanie decyzji w sprawie finansowania projektu

Decyzja negatywna:

 1. Przekazanie do DPN kopii prowadzonej korespondencji z IZ
 2. Sporządzenie odwołania od odmowy przyznania środków finansowych w porozumieniu z DPN

Decyzja pozytywna

 1. Przekazanie do DPN kopii prowadzonej korespondencji z IZ
 2. Wystąpienie do Rektora o wyznaczenie Kierownika projektu
 3. Przygotowanie załączników do umowy z IZ, przekazanie decyzji do Kwestury z adnotacją o wymogu otwarcia rachunku bankowego
 4. Podpisanie umowy przez Kierownika projektu, Dziekana Wydziału (egz. ZUT) oraz Władze uczelni
 5. Przesłanie umowy w terminie wskazanym w przepisach lub decyzji 

V etap – realizacja projektu 

 1. Powołanie zespołu projektowego zgodnie z zasadami dot. zatrudniania pracowników
 2. Realizacja zadań zgodna z umową, harmonogramem, procedurami obowiązującymi w ZUT, w szczególności w zakresie zamówień publicznych itp. 

VI etap – sprawozdawczość do IZ

 1. Po przygotowaniu raportu rocznego, końcowego, wniosku o płatność należy dokumenty przekazać do DPN na minimum 7 dni roboczych przed terminem złożenia do IZ
 2. Sprawdzone i zaakceptowane przez DPN dokumenty należy przesłać do IZ, a kopie dokumentu potwierdzającego złożenie do DPN
 3. Wysłanie przez Kierownik projektu dokumentów w terminie wskazanym w przepisach lub umowie 

VII etap – rozliczenie, zamknięcie projektu 

 1. Złożenie w IZ obligatoryjnej dokumentacji dotyczącej rozliczenia projektu
 2. Przekazanie do DPN dokumentacji z realizacji projektu 

VIII etap - Trwałość/ ewaluacja projektu

 1. Zachowanie celów projektu w okresie trwałości/ ewaluacji projektu (utrzymanie celów projektu przez okres wskazany w dokumentacji konkursowej, realizacja i/lub monitorowanie stopnia osiągania wskaźników projektu, informowanie Kierownika jednostki organizacyjnej ZUT oraz DPN o wszelkich nieprawidłowościach, które mogą zagrozić trwałości/ewaluacji projektu)
 2. Aktywny udział w kontrolach trwałości/ewaluacji projektu (w przypadku zmiany miejsca pracy przez Kierownika projektu lub innych okoliczności uniemożliwiających dalsze sprawowanie funkcji Kierownika projektu wyznaczenie nowego Kierownika projektu lub osoby odpowiedzialnej za udzielanie wyjaśnień związanych z projektem)