Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Wojciech Maleika

Rada Wydziału Informatyki na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej pod przewodnictwem prof. Janusza Kacprzyka, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja drowi inż. Wojciechowi Maleice z Katedry Systemów Multimedialnych.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Tworzenie cyfrowych modeli dna morskiego opartych na strukturze grid, na podstawie danych pomiarowych pochodzących z echosondy wielowiązkowej".

Serdecznie gratulujemy!