Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

 Jakub Więckowski

Jakub Więckowski, student Wydziału Informatyki, otrzymał stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin za pracę "Wielokryterialny system doboru zawodników do udziału w zawodach pływackich Ligi Szkół Mistrzostwa Sportowego" przygotowywanej pod kierunkiem dra inż. Wojciecha Sałabuna z Katedry Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej.

Celem pracy jest stworzenie inteligentnego systemu wspomagającego proces doboru zawodników do udziału w zawodach pływackich. Do realizacji tego zadania autor pracy zamierza wykorzystać wybrane metody uczenia maszynowego (Machine Learning), modelowanie danych niepewnych (Uncertain Data) oraz wiedzę ekspercką - własne doświadczenia autora, które zdobywał podczas licznych zawodów sportowych.

We wniosku Jakub Więckowski podkreślił, że "praca ma charakter praktyczny i wiąże się ze strategią miasta, a w szczególności budowaniem miasta o wysokim kapitale intelektualnym oraz miasta nowoczesnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na najnowszych wynikach badań naukowych".

Poza studentem Wydziału Informatyki stypendia naukowe otrzymały: Natalia Stankiewicz z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Katarzyna Wedler z Wydziału Budownictwa i Architektury.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Grzegorz Fabisiak

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci studenta III roku Informatyki

Grzegorza Fabisiaka

W naszej pamięci pozostanie jako osoba o bardzo wysokiej kulturze osobistej, pełna spokoju i łagodności.

Rodzinie i Bliskim Grzegorza składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dziekan i społeczność akademicka Wydziału Informatyki ZUT

Msza św. i pogrzeb odbędą się 8 czerwca 2020 o godz. 12:00
w kościele parafialnym pw. MB Bolesnej w Mierzynie.

ribbon

dr hab. inż. Jacek Wróbel

29 maja br. Uczelniane Kolegium Elektorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wybrało rektora na kadencję 2020-2024. Społeczność akademicka Wydziału Informatyki gratuluje dr hab. inż. Jackowi Wróblowi, prof. ZUT, ponownego wyboru na stanowisko rektora i wyraża nadzieję, że nadchodząca kadencja upłynie pod znakiem doskonałej współpracy i intensywnego rozwoju Wydziału i Uczelni.

Dziekan Wydziału Informatyki

dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT


Więcej na stronie ZUT w Szczecinie.

Aneta Bera

Aneta Bera, asystent w Katedrze Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki, otrzymała nagrodę w zakresie nauk technicznych w tegorocznym Konkursie Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców. Laureatka do konkursu przedstawiła artykuł "Constant-Time Calculation of Zernike Moments for Detection with Rotational Invariance" opublikowany w IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 2019. W konkursie zarejestrowano 68 zgłoszeń, w tym w kategorii nauk technicznych 14 zgłoszeń.

Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w następujących pięciu zakresach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk biologicznych i rolniczych, nauk ścisłych i nauk o Ziemi, nauk technicznych oraz nauk medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody. O nagrodę Odziału PAN w Gdańsku mogą ubiegać się pracownicy lub doktoranci instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca (art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Laureatce składamy wyrazy uznania i serdeczne gratulacje.

Rafał Piórkowski

12 maja br. odbyła się na Wydziale Informatyki - po raz pierwszy w trybie zdalnym - obrona pracy doktorskiej mgra inż. Rafała Piórkowskiego, doktoranta w Katedrze Systemów Multimedialnych. Dzięki możliwości dołączenia do spotkania w części jawnej, uczestnikami obrony były 34 osoby. Komisja Doktorska pod przewodnictwem dra hab. inż. Jarosława Jankowskiego, prof. ZUT podjęła uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz rekomendacji wyróżnienia pracy.

Senat ZUT na posiedzeniu w dniu 25 maja br. nadał Kandydatowi stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Promotorem pracy doktorskiej nt" Percepcyjne metody oceny jakości obrazów syntezowanych przez silniki gier komputerowych" był dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT.

W obronie zdalnie uczestniczyli recenzenci pracy: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita z Politechniki Warszawskiej i dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ z Politechniki Łódzkiej.

Serdecznie Gratulujemy!