Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności studenckie

Rok akademicki 2022/2023

icon KOMUNIKAT NR 23 Rektora ZUT z dnia 4 lipca 2022 r. o harmonogramie i godzinowym rozkładzie zajęć zjazdów studiów niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiów podyplomowych w roku akademickim 2022-2023 [1.0M] icon ZARZĄDZENIE NR 85 Rektora ZUT z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie harmonogramu organizacji roku akademickiego 2022-2023 [1.4M] icon ZARZĄDZENIE NR 98 Rektora ZUT z dnia 06 września 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 85 w sprawie harmonogramu organizacji roku akademickiego 2022-2023 [1.0M] icon Zarządzenie NR 6 Dziekana WI - harmonogram zjazdów rok akademicki - 2022-2023 [74.1K]

Rok akademicki 2021/2022

icon Zarządzenie nr 2 Dziekana WI - harmonogram zjazdów r.a. 2021-2022 [63.7K] icon Zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z 29-04-2021 w sprawie określenia harmonogramu organizacji r.a. 2021-2022 [147.5K] icon Zarządzenie nr 46 Rektora ZUT z 29.03.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z dnia 29.04.2021 r. (zmiana terminu Juwenaliów) [1.1M]

Rok akademicki 2020/2021

icon KOMUNIKAT NR 46 Rektora ZUT z dnia 23 listopada 2020 r. o organizacji zajęć dydaktycznych w okresie od dnia 30 listopada 2020 r. do 24 grudnia 2020 r. w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19 [534.1K] icon Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 58 Rektora ZUT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia harmonogramu organizacji roku akademickiego 2020/2021 studiów i studiów doktoranckich [1.5M] icon Zjazdy Kalendarz-studia niestacjonarne 2020-21 [322.1K]

Rok akademicki 2019/2020

icon Komunikat Rektora o realizacji zajęć dydaktycznych w dniach 10.05.2020 i 24.05.2020 - k6 20 [418.5K] icon Zarządzenie nr 25 Dziekana WI ZUT w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2020 r. W sprawie zmiany harmonogramu zjazdów studiów niestacjonarnych I, II, III stopnia i studiów podyplomowych oraz realizowanych w soboty i niedziele studiów stacjonarnych III stopnia w roku Akad. 2020/2021 [278.9K] icon Harmonogram zjazdów studiów niestacjonarnych 2019-2020 [57.4K] icon KOMUNIKAT NR 18 Rektora ZUT z dnia 14 maja 2020 r. zmieniający komunikat nr 24 Rektora ZUT z dnia 30 września 2019 r. o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2019/2020 studiów i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów [1.3M] icon Komunikat o harmonogramie i godzinowym rozkładzie zajęć zjazdów studiów niestacjonarnych I, II i III stopnia, studiów podyplomowych oraz studiów stacjonarnych III stopnia w roku akademickim 2020/2021 [1.3M] icon KOMUNIKAT NR 20 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniający komunikat nr 24 Rektora ZUT z dnia 30 września 2019 r. o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2019/2020 studiów i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów [1.3M] icon KOMUNIKAT NR 24 Rektora ZUT z dnia 30 września 2019 r. o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2019/2020 studiów i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów [1.4M] icon ZARZĄDZENIE NR 66 Rektora ZUT z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające szczegółową organizację roku akademickiego 2019/2020 studiów oraz studiów doktoranckich [718.4K] icon ZARZĄDZENIE NR 78 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 66 Rektora ZUT z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające szczegółową organizację roku akademickiego 2019/2020 studiów oraz studiów doktoranckich [738.4K]

 

 

 

Komunikat Nr 1 Dziekana Wydziału Informatyki z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie informacji dla studentów przystępujących do zaliczeń i egzaminów na studiach prowadzonych na Wydziale Informatyki w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie Zarządzenia nr 72 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w roku akademickim 2019/2020 oraz Regulaminu Studiów konieczne jest stosowanie się do poniższych zasad.

 1. Zaliczenia i egzaminy na studiach przeprowadzanych na Wydziale Informatyki odbywają się w trybie zdalnym w formie ustnej lub pisemnej (testy, zadania otwarte). Wymaganie to dotyczy także zaliczeń/egzaminów poprawkowych z semestru zimowego 2019/2020.
 2. Informacje o formie zaliczenia lub egzaminu powinna zostać przekazana studentom przez nauczyciela odpowiedzialnego za dane zajęcia.
 3. Zaliczenia w trakcie semestru powinny być przeprowadzone do 21 czerwca 2020 r. Terminy tych zaliczeń uzgadnia prowadzący zajęcia w porozumieniu ze studentami.
 4. Egzaminy i zaliczenia poprawkowe będą realizowane zgodnie z harmonogram dostępnym w e-Dziekanacie.
 5. Zaliczenia i egzaminy w trybie zdalnym będą realizowane na platformie MS Teams i/lub Moodle. Student przed przystąpieniem do zaliczenia lub egzaminu powinien być przypisany do odpowiednich grup zdefiniowanych przez prowadzącego na platformach MS Teams i/lub Moodle. Zasady dołączenia do grup powinien określić prowadzący zaliczenie lub egzamin.
 6. Student przystępujący do zaliczenia lub egzaminu w trybie zdalnym powinien zostać zidentyfikowany przez prowadzącego zaliczenie lub egzamin. Identyfikacja będzie prowadzona na podstawie czynności przedstawionych poniżej i wykonanych przez studenta.
  Czynności obligatoryjne:
  a) zalogowanie się na platformie MS Teams w zespole wskazanym przez nauczyciela – bez względu na rodzaj platformy wykorzystywanej do przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia;
  b)w przypadku wykorzystania platformy Moodle jednoczesne zalogowanie się na Platformę MS Teams i Moodle musi nastąpić z komputera o tym samym adresie IP.
  Czynności opcjonalne:
  a) udostępnienie za pomocą kamery swojej twarzy i legitymacji studenckiej z widocznym numerem albumu (pozostałe dane powinny być ukryte) oraz głośne podanie swojego imienia i nazwiska, numeru albumu oraz nazwy przedmiotu, którego dotyczy zaliczenie/egzamin;
  b) udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez prowadzącego lub wykonanie zleconej przez niego czynności.
 7. Zgodnie z rozdz. II, pkt. 7 Załącznika do Zarządzenia Nr 32 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad korzystania z infrastruktury informatycznej ZUT użytkownik Uczelnianej Sieci Komputerowej, także student, nie może udostępniać hasła dostępowego do swojego konta osobom trzecim. Wykrycie takiego faktu grozi nieuznaniem wyników zaliczenia i/lub egzaminu oraz skierowaniem wniosku do komisji dyscyplinarnej.
 8. W trakcie trwania zaliczenia/egzaminu nauczyciel może wyrywkowo ponawiać weryfikację tożsamości zdających.
 9. Proces weryfikacji tożsamości oraz przebieg zaliczenia/egzaminu może być rejestrowany po uprzednim nadaniu nauczycielowi takiego uprawnienia przez UCI za zgodą Dziekana WI.
 10. W przypadku, gdy nauczyciel nie może zidentyfikować zdającego lub jego zachowanie narusza zasady określone przez nauczyciela przed rozpoczęciem zaliczenia/egzaminu lub określone w 3, pkt. 6 Zarządzenia nr 72, nauczyciel ma prawo wykluczyć studenta z dalszego udziału w zaliczeniu/egzaminie.

dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT           
Dziekan Wydziału Informatyki

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w dniu 1.06.2020 r. wydał zarządzenie, wg którego:

 • zajęcia dydaktyczne na ZUT zakończą się 12 lipca,
 • 13 lipca rozpocznie się letnia sesja egzaminacyjna.

 

Po szczegóły odsyłamy do treści rozporządzenia:

Zarządzenie Rektora ZUT zmieniające szczegółową organizację roku akademickiego 2019/2020

Komunikat Rektora ZUT o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora ZUT z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przesunięcia terminu pobierania opłat za usługi edukacyjne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

plik PDF

 

 

Uniwersytet SWPS w partnerstwie z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) oraz z amerykańską uczelnią: Woodbury School of Business at Utah Valley University (USA) prowadzi studia MBA – Innowacje i Analiza Danych. Po ukończeniu studiów otrzymuje się świadectwo (wydane przez SWPS) oraz dyplom w języku angielskim, podpisany przez SWPS, IPI PAN i Woodbury School of Business UVU.

Organizator oferuje zniżkę 50% dla uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnie, instytuty PAN bądź instytuty badawcze na terenie Polski.

Więcej szczegółów w załączonych materiałach:

icon MBA for PhD [314.8K] icon MBA-Innowacje ulotka dla doktorantów kwiecien 2020 [342.9K]